Zámery národných projektov predkladané na rokovanie MV alebo komisie pri MV


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Kvalita sociálnych služieb 5.12.2017
Reštart pre mladých uchádzačov pre zamestnanie 2 5.12.2017
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2 5.12.2017
Systém uznávania kvalifikácií v SR 9.1.2018
Bezbarierová orientácia v systéme ochrany detí 1.3.2018
Cesta na trh práce II 1.3.2018
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. 1.3.2018
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby 1.3.2018
Šanca na návrat 29.03.2018
Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK 29.03.2018
Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe 29.03.2018
Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých pre zvýšenie ich uplatnenia na trhu práce (PIAAC) 29.03.2018
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3 13.04.2018
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike 13.04.2018
Inštitút sociálnej ekonomiky 13.04.2018
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 15.06.2018
Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! 15.06.2018
Podpora kvality sociálneho dialógu 15.06.2018
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4 15.06.2018
Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie – 2 15.06.2018
SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 15.06.2018
SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 20.09.2018
„Každé dieťa sa počíta“ 21.11.2018
Kvalita sociálnych služieb 21.11.2018
Podpora integračných podnikov 21.11.2018
Podpora kvality sociálneho dialógu 21.11.2018
Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie – 2 21.11.2018
Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! 21.11.2018
Zosúladenie rodinného a pracovného života 21.11.2018
Štandardizácia systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce  18.01.2019
Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKÚ) 07.02.2019
Rodová rovnosť na pracovisku 07.02.2019
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce 07.02.2019
Praxou k zamestnaniu 2 07.02.2019
SME SI ROVNÍ 11.04.2019
Cesta na trh práce 3 11.04.2019
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (Zámer NP predkladaný na preschválenie) 11.04.2019
Zamestnanie pre všetkých 11.04.2019
Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! 11.04.2019
Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov 05.06.2019
TEACHERS 05.06.2019
Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie (ZIPE) 05.06.2019
„Podpora univerzálneho navrhovania“ 19.06.2019
SME SI ROVNÍ 19.06.2019
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím – 4 19.06.2019
Pracuj v školskej kuchyni 19.06.2019
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 5 19.06.2019
Zamestnanie pre všetkých 19.06.2019
Modernizácia odbornej prípravy dospelých zrakovo postihnutých osôb pre trh práce 19.06.2019
Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti 19.06.2019
ŠKOLA BEZ NENÁVISTI 27.09.2019
TEACHERS (Profesijný rozvoj učiteľov) 27.09.2019
Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov 02.10.2019
Buď aktívny 16.10.2019
Nestrať prácu – vzdelávaj sa 16.10.2019
Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra 16.10.2019
Spoločne hľadáme prácu II. 16.10.2019
Podpora zamestnanosti 16.10.2019
Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov 16.12.2019
Škola bez nenávisti 16.12.2019
Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji 16.12.2019
„Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“ 23.12.2019
Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR 23.12.2019
Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 23.12.2019
Reštart pre mladých UoZ 3 23.12.2019
TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA A ŠKOLY PRE DIGITÁLNU DOBU (Transformácia vzdelávania 4.0) 16.01.2020
AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU USMERŇOVANIA A ROZVOJA ĎALŠÍCH ZLOŽIEK V SYSTÉME PORADENSTVA A PREVENCIE SKRÁTENÝ NÁZOV „USMERŇOVAŤ PRE PRAX“ 16.01.2020
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ 14.02.2020
Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra 10.06.2020
Zdravé komunity 3B 10.06.2020
Prvá pomoc 10.06.2020
Prvá pomoc pre materské školy 10.06.2020
Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím 4.02.2021
Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie 4.02.2021
Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania 01.04.2021
Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v základných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania 01.04.2021
„Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ 01.04.2021
NP Bezplatné dlhové poradenstvo 12.05.2021
Agentúra integrovanej starostlivosti 12.05.2021
Overenie modelu centier poradenstva pre mladých v BBSK 12.05.2021
„Chyť sa svojej šance“ 21.06.2021
„Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ“ 21.06.2021
Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti 21.06.2021
Rodinné poradne - poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny 21.06.2021
Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie 15.07.2021
Prvá pomoc II. 15.07.2021
Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 14.09.2021
Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 02.02.2022
„Absolventská prax“ 09.05.2022
„Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ 09.05.2022
„ Rovnaké príležitosti na trhu práce v dôsledku pandémie COVID-19“ 09.05.2022
Prax pre mladých 24.05.2022
Rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia v dôsledku pandémie COVID-19 23.08.2022
Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny II.
06.10.2022
Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - MNO 07.02.2023
Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva 07.02.2023
Podpora pri riešení potrieb osôb so závažným zdravotným postihnutím v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine 07.06.2023
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa 07.06.2023
Podpora integračných podnikov 2 07.06.2023
Podpora pracovnej integrácie 07.06.2023
Podpora začlenenia detí a žiakov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine 19.09.2023
Prvá pomoc III. 19.09.2023

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Archív - zámery národných projektov predkladaných na schválenie - Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rokoch 2017-2020

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Modernizácia a doplnenie informačného a riadiaceho systému diaľnice (IRSD) na D1/D2 na území mesta Bratislava 15.02.2021
Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda 15.02.2021
„Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa“ 15.02.2021
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa 15.02.2021
Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra 15.02.2021
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná 15.02.2021
Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho 15.02.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji 15.02.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji 15.02.2021
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraj 15.02.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji 15.02.2021
,,Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS)“ 15.02.2021
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR 15.02.2021
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave,
úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS)
15.02.2021
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
16.04.2021
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa
16.04.2021
Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia
16.04.2021
Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia
16.04.2021
R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová (projektová príprava R3).
16.04.2021
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa
16.04.2021
Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova
16.04.2021
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia
16.04.2021
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia  16.04.2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť 26.04.2021
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ (projektová príprava)
26.04.2021
Slovensko v Mobile 27.05.2021
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe 27.05.2021
Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a
modernizáciu verejného prístavu Komárno – Master plan Komárno
15.06.2021
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa 15.06.2021
Posúdenie vplyvov na životné prostredie projektu
Bezpečnostná ochrana prístavov - predprojektová príprava, pre časť Monitorovací systém prístavov
15.06.2021
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná 15.06.2021
„Štúdia realizovateľnosti: Návrh opatrení pre zabezpečenie
plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1853,10“
15.06.2021
TROLEJBUSY PRE BRATISLAVU 15.06.2021
Havarijné prostriedky pre verejné prístavy Bratislava a Komárno 24.09.2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 24.09.2021
„Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“ 24.09.2021
Návrh distribúcie energií vo verejnom prístave Komárno 24.09.2021
,,Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy – zavádzanie moderných technológií na Dunaji rkm 1860 – 1806“  24.09.2021
Projektová dokumentácia ciest I. triedy 24.09.2021
„Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja“ 24.09.2021
Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt "Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty" 24.09.2021
Štúdia realizovateľnosti Výroba a distribúcia vodíka vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava 24.09.2021
Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 24.09.2021
Zabezpečenie prieskumu a zamerania nevybuchnutej munície v lokalite Zimného prístavu 24.09.2021
„ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS a súvisiaca IČ)“ 24.09.2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť 19.10.2021
„Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja“ 19.10.2021
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 2. etapa 23.11.2021
Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby 23.11.2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť 23.11.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji 23.11.2021
Certification Authority 03.12.2021
Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“ 03.12.2021
IS eForms 03.12.2021
Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia 18.01.2022
Národný register prístavných polôh a ich polygónov 18.01.2022
Štúdia realizovateľnosti Výroba a distribúcia vodíka vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava 18.01.2022
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji 18.01.2022
Zabezpečenie prieskumu a zamerania nevybuchnutej munície vo verejnom prístave Bratislava. 18.01.2022
Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS 18.01.2022
Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS 09.02.2022
Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 02.03.2022
Modernizácia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl.stanica 02.03.2022
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa 02.03.2022
Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa 02.03.2022
Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 02.03.2022
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 02.03.2022
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 02.03.2022
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v TT kraji, I/51 Biela Hora 02.03.2022
ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 02.03.2022
ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 – 20 02.03.2022
Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy (EDUNET_SK) 15.03.2022
Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova 20.04.2022
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná 20.04.2022
Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja 13.06.2022
Výstavba a zlepšenie bezpeč. parametrov mostov na c. I. tr. 2. etapa v BB kraji 13.06.2022
ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 13.06.2022
OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby
20.06.2022

Cloudové služby GOVNET
20.06.2022
Refundácia výdavkov spojených s ubytovaním pre osoby s udeleným štatútom 
dočasného útočiska
11.07.2022
Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom 
na území Ukrajiny
11.07.2022
 D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač 23.08.2022
Modernizácia ľavej plavebnej komory – Upgrade of Gabčíkovo lock 23.08.2022
Technicko-bezpečnostná štúdia realizovateľnosti pre vodíkovú čerpaciu stanicu 23.08.2022
Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia 23.08.2022
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA 
a TN kraji

23.08.2022
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji
23.08.2022
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre 
Kopčianska – fáza 2
23.09.2022
Digitálny príspevok pre žiakov SR 23.09.2022
Rezortný privátny cloud RPC 23.09.2022
Slovensko v mobile 23.09.2022
Rezortný privátny cloud RPC 14.10.2022
Slovenské národné múzeum - Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ) 14.10.2022
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, VOZOVŇA KRASŇANY – STAVEBNÉ PRÁCE 27.10.2022
MODERNIZÁCIA VAJNORSKEJ RADIÁLY A KĽÚČOVÝCH ÚSEKOV INFRAŠTRUKTÚRY VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE 27.10.2022
Projektová dokumentácia ciest I. triedy 27.10.2022
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji 27.10.2022
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, DEPO JURAJ DVOR –
STAVEBNÉ PRÁCE 
07.12.2022
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV. etapa 07.12.2022
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1) 07.12.2022
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 07.12.2022
MODERNIZÁCIA VAJNORSKEJ RADIÁLY, KĽÚČOVÝCH ÚSEKOV A PRVKOV
INFRAŠTRUKTÚRY VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE
02.03.2023
Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave 19.05.2023
Modernizácia Vajnorskej radiály 19.05.2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 2. etapa 19.05.2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 3. etapa v PO kraji 19.05.2023
Šaštín – Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 18.9.2023
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, DEPO JURAJ DVOR – STAVEBNÉ PRÁCE 18.9.2023
Financovanie DPH na projektoch Slovenskej správy ciest v nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora 18.9.2023
D1 Turany – Hubová, projektová príprava II. fáza 02.10.2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB a KE kraji – cesty I/9, I/66 02.10.2023
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - III. etapa 02.10.2023
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji 14.12.2023

 

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Založenie a sprevádzkovanie infraštruktúry biobánk v súlade s medzinárodnými štandardmi s priamou nadväznosťou na výskum a vývoj v tejto oblasti 15.1.2018
Dlhodobý strategický výskum v oblasti šifrovej ochrany a IT bezpečnosti 15.1.2018
Otvorené vedecko-výskumné centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Lešť 15.1.2018
EKONOMICKY EFEKTÍVNE A ENVIRONMENTÁLNE AKCEPTOVATEĽNÉ PÔDOHOSPODÁRSTVO (SLOV-AG) 15.1.2018
Národný projekt na podporu excelentného biomedicínskeho výskumu a vývoja a zavádzanie nových klinicky relevantných postupov a produktov (Excelentná veda) Acronym: VICTORY 15.1.2018

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA 08.10.2018
Odborne o energii 08.10.2018
Zelená domácnostiam II 08.10.2018

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR  15.12.2017
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti
 15.12.2017
Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie
správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR
 15.12.2017
Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe
prostredníctvom behaviorálnych inovácií
 15.12.2017
Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe  15.12.2017
Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike  2.3.2018
Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1  2.3.2018
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce  2.3.2018
Zdravie vo všetkých politikách: Lepší monitoring zdravia, tvorba politík zdravia a hodnotenie vplyvov na zdravie (HIA) ako determinant vytvárania celospoločenského prostredia, ktoré podporuje občianske iniciatívy a inovácie v oblasti udržateľného rozvoja a efektívnej verejnej správy  2.3.2018
Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS  2.3.2018
Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva  2.3.2018
Podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  2.3.2018
Zefektívnenie systému centrálnej koordinácie plánovania a riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe  2.3.2018
Budovanie Inštitútu verejného obstarávania  2.3.2018
Nové služby a postupy: Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva  2.3.2018
Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve 11.5.2018
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility 11.5.2018
Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a zapojených podriadených rezortných organizácií 11.5.2018
Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov 11.5.2018
Zvýšenie efektivity práce zamestnancov a modernizácia SP pre kvalitnejšie poskytovanie služieb svojim klientom a hodnotenie výstupov 11.5.2018
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti 11.5.2018
Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov 15.6.2018
Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu 15.6.2018
Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) 12.9.2018
Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov 12.9.2018
Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS 12.9.2018
Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát 12.9.2018
Vytvorenie odborných kompetencií a kapacít pre komplexnú ekonomickú reguláciu 12.9.2018
Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie 12.9.2018
Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2 12.9.2018
Skvalitňovanie programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych
štúdií.
16.11.2018
Analytická jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov 16.11.2018
Koordinácia a implementácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike 16.11.2018
Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií
Zvýšenie inovačnej kapacity verejnej správy a zavedenie kontinuálneho zlepšovania digitálnych služieb
20.03.2019
Optimalizácia procesov Úradu na ochranu osobných údajov SR  a vybudovanie informačného systému 20.03.2019
Optimalizácia riadiacich a podporných procesov ÚPVII 20.03.2019
OPTIMALIZÁCIA TVORBY ELEKTRONICKÝCH ROZHODNUTÍ VO VEREJNEJ SPRÁVE S OHĽADOM NA PRINCÍP „JEDENKRÁT A DOSŤ“ 20.03.2019
Racionalizácia administratívnych procesov 16.05.2019
Budovanie a posilnenie  alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania  nástrojov restoratívnej justície  v Slovenskej republike 16.05.2019
Zefektívnenie kariérového poradenstva v najmenej rozvinutých regiónoch – dátová analýza inovatívnych procesov 16.05.2019
Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát 16.05.2019
NP PARTI II. / Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. 16.05.2019
PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU  OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM 02.09.2019
Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku 02.09.2019
Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti 10.03.2021
Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 07.07.2021
„Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy“ 14.09.2021
Optimalizácia hodnotiacich procesov a zvyšovanie efektívnosti verejných služieb v rezorte spravodlivosti 14.09.2021
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. 14.09.2021
Vybudovanie kapacitného modelu, stratégie digitalizácie a bezpečnosti rezortu zdravotníctva v kontexte zlepšenia nástrojov pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 22.11.2021
Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende 04.02.2022
PODPORA NAJEXPONOVANEJŠÍCH ODBOROV OKRESNÝCH ÚRADOV ZA ÚČELOM ZEFEKTÍVNENIA POSKYTOVANÝCH PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB. 04.02.2022
Nový prístup k regulácii elektronických komunikácií a poštových služieb 23.02.2022
Podpora optimalizačných opatrení a elektronizácie služieb Sociálnej poisťovne 23.02.2022
Zvyšovanie efektívnosti riadenia procesov a posilnenie odborných kapacít 
Národného bezpečnostného úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti
29.06.2022
Podpora manažmentu krízových situácií a materiálneho zabezpečenia pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 13.09.2022

Operačný program Rybné hospodárstvo

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Národná informačná a propagačná kampaň na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry 13.03.2018
Zabezpečenie výkonu činnosti národného korešpondenta 13.03.2018
Pilotný projekt - Environmentálny monitoring a tvorba databázy o stave rybnikárstva na Slovensku 19.05.2021
   
   
Skočiť na hlavné menu