Aktuality

Prezenčné vzdelávacie aktivity do konca roka 2020 zrušené.

V nadväznosti na Príkaz ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) č. 1/2020 zo dňa 8. septembra 2020 na vykonanie opatrení k zníženiu šírenia ochorenia COVID-19 na pracoviskách ministerstva v znení Dodatku č. 1 z 29. septembra 2020 a opatreniami týkajúcimi sa mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu si Vám dovoľujeme oznámiť, že rušíme prezenčné vzdelávacie aktivity do konca roka 2020; zároveň však v súčasnosti zvažujeme iné možnosti zabezpečenia on-line vzdelávania bez nutnosti osobného kontaktu.
E-learningové kurzy prebiehajú naďalej v nezmenenom režime, účastníci sa môžu prihlásiť v súlade s harmonogramom, ktorý nájdete na informačnom portáli: https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list
 
O ďalších termínoch školení Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom stránok https://cpv.vlada.gov.sk/ a https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzdelavanie-ak-esif/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené administratívne kapacity EŠIF,
 
odbor administratívnych kapacít EŠIF v spolupráci s PMÚ pre Vás pripravil nový voľný kurz k výberu v dištančnej forme s názvom Rizikové indikátory. Kurz môže absolvovať každý prihlásený používateľ do LMS, no prioritne je určený pre pracovné pozície - Manažér kontroly VO a Vedúci oddelenia (pre kontrolu VO). Súčasťou kurzu nie je záverečný test. Ide o  dištančný e-kurz na báze dobrovoľnosti, ktorý prehĺbi vedomosti v oblasti odhaľovania podvodov a podozrení z kartelov.
 
Administratívne kapacity sa v dištančnom kurze Rizikové indikátory môže detailne oboznámiť s povahou každého rizikového indikátora, vrátane spôsobu vyhodnotenia jeho relevancie na základe detailných charakteristík a špecifík príslušného indikátora. Úrad si od uvedeného sľubuje výrazné zníženie počtu nerelevantných podnetov, ktoré v minulosti významne obmedzili jeho schopnosť koncentrovať svoje kapacity na prípady s predpokladom odhalenia a preukázania protisúťažnej koordinácie uchádzačov v rámci verejných obstarávaní súvisiacich s čerpaním prostriedkov z EŠIF.

Voľný kurz Rizikové indikátory je v LMS dostupný od 1.10.2020
 
V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na vzdelavanieakesif@vlada.gov.sk

https://cpv.vlada.gov.sk/
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávacie aktivity v roku 2020.

Školiace aktivity odboru AK EŠIF v prezenčnej forme budú spustené od 10.06.2020. 

Jednotlivé termíny školení sú postupne zverejňované na stránke https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list
Sledujte Kalendár udalostí, resp. záložku Vzdelávacie aktivity.

Prioritne sú školenia určené účastníkom (štandardizovaným pracovným pozíciám), pre ktorých je daná vzdelávacia aktivita povinná v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 - 2020 a ktorí sa vôbec daného školenia nezúčastnili (v období od 1.1.2016 do 31.12.2019).

Pre neštandardizované pracovné pozície sú školiace aktivity nepovinné.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie pre AK EŠIF a záujemcov o vzdelávacie aktivity v zmysle CPV !!!

V súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu sme boli nútení zrušiť prezenčné vzdelávacie aktivity až do odvolania. Všetky naplánované školenia sú zrušené.
 
Avšak e-learningové kurzy bežia v súlade s harmonogramom, ktorý nájdete na informačnom portáli : https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list
 
V tejto súvislosti vás dôrazne žiadame, aby ste venovali čas zvyšovaniu vašich vedomostí prostredníctvom našich dištančných kurzov.

O ďalších termínoch školení Vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom stránok partnerská dohoda a centrálneho plánu vzdelávania.

Zoznam vzdelávacích aktivít odboru AK EŠIF, link:
https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené kontaktné osoby a správcovia reportov v zmysle Metodického pokynu ÚVSR č. 21,
v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu predlžujeme termín zaslania reportov cez IS CPV, v zmysle MP ÚVSR č. 21 k administratívnym kapacitám EŠIF za rok 2019 o jeden mesiac, a to do 30.4.2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie pre prihlásených účastníkov na vzdelávacie aktivity.
V súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu sme boli nútení zrušiť prezenčné vzdelávacie aktivity až do 14.apríla.2020. Všetky naplánované školenia do tohto termínu sú zrušené.

O ďalších termínoch školení Vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom stránok partnerská dohoda a centrálneho plánu vzdelávania.

Zoznam vzdelávacích aktivít odboru AK EŠIF, link:
https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚV SR, odbor administratívnych kapacít EŠIF (OAK EŠIF) v súvislosti s realizáciou Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF pre PO 2014-2020 organizoval Koordinačné stretnutie, určené pre kontaktné osoby v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na programové obdobie 2014-2020 dňa 16. decembra 2019 v priestoroch Účelového zariadenia Hotel Bôrik.
 
Počas stretnutia boli odprezentované témy týkajúce sa agendy riadenia, vzdelávania a monitorovania AK EŠIF za rok 2019  i plánov na rok 2020, bližšie v „programe stretnutia“.
 
Jednotlivé prezentácie je možné stiahnuť nižšie.

OAK_EŠIF kontaktne osoby_16_12_2019

OAK_EŠIF kontaktne osoby_16_12_2019 _ISCPV


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR - nové školenia na druhý polrok 2019!

Školenia odboru AK EŠIF vychádzajúce z Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF budú prebiehať v druhom polroku už od 16. septebra 2019.

Sledujte nás, jednotlivé termíny a typy školení budú zverejnené na stránke: https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé kontaktné osoby,
 
dcovoľujeme si Vás formovať o zverejnení schváleného dokumentu VÚV SR „Informácia o stave AK EŠIF za rok 2018“ na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk v časti „Dokumenty“:  /data/files/3178_informacia_o_stave_ak_2018.pdf
 
Zároveň sme spustili prihlasovanie na školenia v druhom polroku 2019 pre vaše AK EŠIF. Školenia odboru AK EŠIF vychádzajúce z Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF budú prebiehať v druhom polroku už od 16. septembra 2019.
Jednotlivé termíny a typy školení budú zverejnené na stránke: https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbor AK EŠIF pripravuje v II. polroku spustenie školiacich aktivít od septembra 2019.

Jednotlivé termíny školení budú postupne zverejňované na stránke https://cpv.vlada.gov.sk/.
Sledujte Kalendár udalostí, resp. záložku Vzdelávacie aktivity.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školiace aktivity odboru AK EŠIF v dištančnej a prezenčnej forme budú spustené od 04.03.2019.  

Jednotlivé termíny školení sú postupne zverejňované na stránke https://cpv.vlada.gov.sk/. Sledujte Kalendár udalostí, resp. záložku Vzdelávacie aktivity.

Prioritne sú školenia určené účastníkom (štandardizovaným pracovným pozíciám), pre ktorých je daná vzdelávacia aktivita povinná v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 - 2020 a ktorí sa vôbec daného školenia nezúčastnili (v období od 1.1.2016 do 31.12.2018).

Pre neštandardizované pracovné pozície sú školiace aktivity nepovinné.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 


ÚV SR, odbor administratívnych kapacít EŠIF (OAK EŠIF) v súvislosti s realizáciou Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF pre PO 2014-2020 organizoval Koordinačné stretnutie, určené pre kontaktné osoby v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na programové obdobie 2014-2020 dňa 6. decembra 2018 v priestoroch Účelového zariadenia Hotel Bôrik.
 
Počas stretnutia boli odprezentované témy týkajúce sa agendy riadenia, vzdelávania a monitorovania AK EŠIF za rok 2018  i plánov na rok 2019, bližšie v „programe stretnutia“.
 
Jednotlivé prezentácie je možné stiahnuť nižšie.

Program_koordinačné stretnutie_06_12_2018
Uznesenie 181/2017
Analýza stavu AK EŠIF_vlastný materiál
OAK EŠIF_kontaktné osoby_06_12_2018
Hodnotenie CPV_06_12_2018--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR- nové školenia na druhý polrok 2018!

Školenia odboru AK EŠIF vychádzajúce z Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF budú prebiehať v druhom polroku už od 11. septebra 2018.

Sledujte nás, jednotlivé termíny a typy školení budú zverejnené na stránke https://cpv.vlada.gov.sk/ .


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávanie AK EŠIF už aj dištančnou formou

V rámci implementácie inovatívnych foriem vzdelávania otvára odbor AK EŠIF prvé dva e-learningové kurzy, a to:

 - DV3.1 Úvod do systému finančného riadenia a kontroly
a
 - DV4.1 Úvod ku kontrole verejného obstarávania.

Oba kurzy budú trvať od 14. do 28. mája 2018. O vzdelávacie aktivity bol veľmi veľký záujem zo strany AK EŠIF, a preto boli rýchlo naplnené ich kapacity.
Cieľom týchto kurzov je získanie základných poznatkov z oblasti verejného obstarávania a finančného riadenia a kontroly EŠIF a zefektívnenie prístupu k vzdelávaniu pre čo najväčší počet AK EŠIF v kratšom časovom období. Takto získané teoretické poznatky sú predpokladom účasti na ďalších školeniach v prezenčnej forme. Kurzy budú otvárané v pravidelných časových intervaloch, ktoré budú zverejnené na Portáli CPV https://cpv.vlada.gov.sk/, kde nájdete aj podrobnejšie informácie ohľadom týchto kurzov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 05. marca 2018 bol vedúcim Úradu vlády SR schválený aktualizovaný Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na progranové obdobie 2014 - 2020. CPV nájdete v sekcii Dokumenty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR!

Školenia odboru AK EŠIF vychádzajúce z Centrálneho plánu vzdelávania AK EŚIF budú prebiehať od marca 2018.
Jednotlivé termíny školení budú zverejnené v priebehu februára na stránke https://cpv.vlada.gov.sk/ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V mene odboru AK EŠIF si Vás dovoľujeme informovať, že vedúcim ÚV SR bola dňa 28.08.2017 schválená
Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 za rok 2016.
Informácia o stave AK je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálne témy a termíny školení sledujte na https://cpv.vlada.gov.sk/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci Operačného programu Technická pomoc, Prioritná os 1, špecifického cieľa 1, bodu C - Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania, odrážajúceho potreby štandardizovaných pracovných pozícií, bol  dňa 13. decembra 2016 schválený vedúcim Úradu vlády SR prvý systémový dokument vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF pre programové obdobie 2014- 2020, „Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020".

Dokument obsahuje hlavné ciele, princípy a spôsob realizácie vzdelávania pre štandardizované i neštandardizované pracovné pozície, vrátane návrhu obsahu vzdelávacích programov a ich foriem – prezenčnej a dištančnej.

CPV nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2017 spolu s Metodickým pokynom ÚV SR č. 27 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020.

Centrálny plán vzdelávania (CPV) je hlavným nástrojom na posilnenie odbornosti AK zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 - 2020. AK EŠIF sú zamestnanci relevantných subjektov vykonávajúci činnosti súvisiace s koordináciou, riadením, implementáciou, kontrolou a auditom EŠIF, a zároveň ich mzdové náklady sú oprávnené na spolufinancovanie z prostriedkov technickej pomoci.

CPV poskytuje vzdelávanie slúžiace výlučne na prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov verejnej správy. Centrálne organizované vzdelávanie je dostupné všetkým AK EŠIF, ktoré spĺňajú podmienky účasti. Pre každú AK je definovaný súbor vzdelávacích modulov, ktoré sú tematicky prepojené na kľúčové kompetencie pre pozície. V prípade neštandardizovaných pracovných pozícií sú kľúčové kompetencie rozdelené na špecifické kompetencie (vzdelávanie zabezpečuje zamestnávateľ) a kompetencie, ktoré sú zabezpečované CPV. Obsahom vzdelávacieho programu sú povinné a nepovinné vzdelávacie moduly, pričom AK EŠIF je povinný absolvovať minimálne 70% rozsahu príslušných vyučovacích hodín pridelených vzdelávacích modulov relevantných pre danú pozíciu.

CPV poskytuje vzdelávanie komplementárne ku vzdelávaniu organizovanému inštitúciami zapojenými do implementácie EŠIF.

Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF_13_12_2016_s prilohami


Skočiť na hlavné menu