Metodické pokyny CKO a ÚV SR

MP CKO (ÚV SR) č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
1 1 k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020 23.1.2013 23.1.2013
2 4 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu 30.4.2019 30.4.2019
3 3 k procesu určenia riadiacich orgánov a certifikačného orgánu a k procesu monitorovania plnenia kritérií určenia 5.4.2016 5.4.2016
4 2 k číselníku oprávnených výdavkov - aktualizácia č. 4 4.2.2021 4.2.2021
5 6 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 30.10.2020 31.10.2020
6 5 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov 31.10.2018 31.10.2018
7 4 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020 31.10.2018 31.10.2018
8 2 k Správe o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 2.8.2017 2.8.2017
9 4 k záväznému plánu operačného programu 31.10.2018 31.10.2018
10 4 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu 30.10.2020 31.10.2020
11 6 na zabezpečenie koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 30.4.2020 30.4.2020
12 8 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 30.10.2020 31.10.2020
13 4 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 31.10.2018 31.10.2018
14 8 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR 30.10.2020 31.10.2020
15 4 k monitorovaniu projektov 30.4.2018 30.4.2018
ÚV SR č. 16 3 pre informovanie a komunikáciu EŠIF 9.2.2021 9.2.2021
17 9 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 26 30.10.2020 31.10.2020
18 5 k overovaniu hospodárnosti výdavkov 31.10.2019 31.10.2019
19 4 k zabezpečeniu pohľadávky RO 31.10.2018 31.10.2018
20 3 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020 2.8.2017 2.8.2017
ÚV SR č. 21 4 K zberu údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF 13.4.2018 13.4.2018
ÚV SR  č.22 4 k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020 15.1.2019 30.4.2019
23 6 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020 30.10.2020 31.10.2020
24 6 k technickej pomoci 30.10.2020 31.10.2020
25 4 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier 25.4.2019 30.4.2019
26 1 k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu 3.2.2016 3.2.2016
ÚV SR č. 27 2 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020 28.2.2018 1.3.2018
28   zrušený metodický pokyn 30.4.2019 30.4.2019
29 2 k výberu odborných hodnotiteľov 30.10.2020 31.10.2020
30 2 k ročnému súhrnu konečných audítorských správ a kontrol a vypracovaniu vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti - korigendum 3.12.2018 31.10.2018 31.10.2018
31 3 k používaniu systému ARACHNE 24.10.2019 31.10.2019
32 2 Riziková analýza výziev/vyzvaní 31.10.2018 31.10.2018
33 1 Krízové riadenie operačného programu 22.12.2017 1.1.2018
34 1 k posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie („EIA“) 23.2.2018 23.2.2018
35 2 k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu RO pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania 30.4.2020 30.4.2020
36 3 ku kontrole zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody a v rámci dynamického nákupného systému 30.10.2020 31.10.2020
ÚV SR č. 37 1 k overeniu získaných vedomostí a zručností účastníkov Centrálneho plánu vzdelávania v programovom období 2014-2020 14.8.2020 31.10.2020

Archív metodických pokynov CKO a ÚV SR


Skočiť na hlavné menu