Metodické pokyny CKO a ÚV SR

MP CKO (ÚV SR) č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
1 1 k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020 23.1.2013 23.1.2013
2 4 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu 30.4.2019 30.4.2019
3 3 k procesu určenia riadiacich orgánov a certifikačného orgánu a k procesu monitorovania plnenia kritérií určenia 5.4.2016 5.4.2016
4 2 k číselníku oprávnených výdavkov - aktualizácia č. 2 31.10.2018 31.10.2018
5 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 31.10.2019 31.10.2019
6 5 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov 31.10.2018 31.10.2018
7 4 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020 31.10.2018 31.10.2018
8 2 k Správe o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 2.8.2017 2.8.2017
9 4 k záväznému plánu operačného programu 31.10.2018 31.10.2018
10 3 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu 25.9.2017 25.9.2017
11 6 na zabezpečenie koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 30.4.2020 30.4.2020
12 7 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 30.4.2020 30.4.2020
13 4 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 31.10.2018 31.10.2018
14 7 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR 31.10.2019 31.10.2019
15 4 k monitorovaniu projektov 30.4.2018 30.4.2018
ÚV SR č. 16 2 pre informovanie a komunikáciu EŠIF 9.5.2017 9.5.2017
17 8 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 24 30.7.2020 30.7.2020
18 5 k overovaniu hospodárnosti výdavkov 31.10.2019 31.10.2019
19 4 k zabezpečeniu pohľadávky RO 31.10.2018 31.10.2018
20 3 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020 2.8.2017 2.8.2017
ÚV SR č. 21 4 K zberu údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF 13.4.2018 13.4.2018
ÚV SR  č.22 4 k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020 15.1.2019 30.4.2019
23 5 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020 27.3.2020 30.4.2020
24 5 k technickej pomoci 31.10.2018 31.10.2018
25 4 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier 25.4.2019 30.4.2019
26 1 k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu 3.2.2016 3.2.2016
ÚV SR č. 27 2 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020 28.2.2018 1.3.2018
28   zrušený metodický pokyn 30.4.2019 30.4.2019
29 1 k výberu odborných hodnotiteľov 31.10.2017 31.10.2017
30 2 k ročnému súhrnu konečných audítorských správ a kontrol a vypracovaniu vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti - korigendum 3.12.2018 31.10.2018 31.10.2018
31 3 k používaniu systému ARACHNE 24.10.2019 31.10.2019
32 2 Riziková analýza výziev/vyzvaní 31.10.2018 31.10.2018
33 1 Krízové riadenie operačného programu 22.12.2017 1.1.2018
34 1 k posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie („EIA“) 23.2.2018 23.2.2018
35 2 k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu RO pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania 30.4.2020 30.4.2020
36 2 ku kontrole zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody a v rámci dynamického nákupného systému 31.10.2019 31.10.2019
ÚV SR č. 37 1 k overeniu získaných vedomostí a zručností účastníkov Centrálneho plánu vzdelávania v programovom období 2014-2020 14.8.2020 31.10.2020

Archív

<
MP CKO (ÚV SR) č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
2 1 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu 26.8.2014 26.8.2014
  2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu 30.4.2018 30.4.2018
  3 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu 31.10.2018 31.10.2018
3 1 k procesu určenia RO a CO 6.10.2014 6.10.2014
  2 k procesu určenia RO a CO 30.11.2015 30.11.2015
4 1 k číselníku oprávnených výdavkov 17.12.2014 17.12.2014
  2 k číselníku oprávnených výdavkov 11.2.2016 11.2.2016
  2 k číselníku oprávnených výdavkov - aktualizácia č. 1 24.8.2016 24.8.2016
5 1 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 5.2.2015 5.2.2015
  2 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 11.2.2016 11.2.2016
  3 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 24.3.2017 24.3.2017
  4 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 31.10.2018 31.10.2018
6 1 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov 5.2.2015 5.2.2015
  2 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov 30.11.2015 30.11.2015
  3 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov 8.11.2016 8.11.2016
  4 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov 30.4.2018 30.4.2018
7 1 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020 5.2.2015 5.2.2015
  2 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020 1.2.2016 1.2.2016
  3 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020 5.2.2016 5.2.2016
8 1 k Správe o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 5.2.2015 5.2.2015
9 1 k vypracovaniu výhľadového plánu implementácie operačného programu 20.2.2015 20.2.2015
  2 k vypracovaniu výhľadového plánu implementácie operačného programu 20.1.2016 20.1.2016
  3 k záväznému plánu operačného programu 22.12.2016 1.1.2017
10 1 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu 20.2.2015 20.2.2015
  2 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu 11.2.2016 11.2.2016
11 1 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 27.2.2015 27.2.2015
  2 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 3.2.2016 3.2.2016
  3 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 31.10.2016 31.10.2016
  4 na zabezpečenie koordinácie synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 19.3.2018 19.3.2018
  5 na zabezpečenie koordinácie synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 31.10.2018 31.10.2018
12 1 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 18.3.2015 18.3.2015
  2 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 11.2.2016 11.2.2016
  3 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 24.3.2017 24.3.2017
  4 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 31.10.2018 31.10.2018
  5 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 29.4.2019 30.4.2019
  6 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 31.10.2019 31.10.2019
13 1 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 18.3.2015 18.3.2015
  2 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 19.5.2015 19.5.2015
  3 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 11.2.2016 11.2.2016
14 1 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR 18.3.2015 18.3.2015
  2 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR 11.2.2016 11.2.2016
  3 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR 24.3.2017 1.4.2017
  4 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 EUR 30.4.2018 30.4.2018
  5 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 EUR 31.10.2018 31.10.2018
  6 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR 30.4.2019 30.4.2019
15 1 k monitorovaniu projektov 2.4.2015 2.4.2015
  2 k monitorovaniu projektov 11.2.2016 11.2.2016
  3 k monitorovaniu projektov 28.7.2016 28.7.2016
16 1 pre informovanie a komunikáciu EŠIF 20.4.2015 20.4.2015
17 1 k číselníku merateľných ukazovateľov 18.5.2015 18.5.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 1 30.7.2015 30.7.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 2 10.9.2015 10.9.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 3 15.10.2015 16.10.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 4 15.10.2015 16.10.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 5 25.2.2016 25.2.2016
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 6 15.4.2016 18.4.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 6 28.7.2016 28.7.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 7 24.8.2016 25.8.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 8 23.9.2016 26.9.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 9 31.10.2016 2.11.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 10 31.3.2017 31.3.2017
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 11 27.7.2017 27.7.2017
  3 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 12 11.10.2017 11.10.2017
  3 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 13 19.12.2017 19.12.2017
  4 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 14 19.3.2018 19.3.2018
  4 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 15 19.6.2018 19.6.2018
  4 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 16 12.9.2018 12.9.2018
  5 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 17 31.10.2018 31.10.2018
  5 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 18 31.1.2019 31.1.2019
  6 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 19 30.4.2019 30.4.2019
  6 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 20 31.7.2019 31.7.2019
  7 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 21 31.10.2019 31.10.2019
  7 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 22 31.1.2020 31.1.2020
  8 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 23 21.4.2020 30.4.2020
18 1 k overovaniu hospodárnosti výdavkov 18.5.2015 18.5.2015
  2 k overovaniu hospodárnosti výdavkov 30.11.2015 30.11.2015
  3 k overovaniu hospodárnosti výdavkov 11.2.2016 11.2.2016
  4 k overovaniu hospodárnosti výdavkov 24.3.2017 24.3.2017
19 1 k zabezpečeniu pohľadávky RO 19.5.2015 19.5.2015
  2 k zabezpečeniu pohľadávky RO 31.10.2017 31.10.2017
  3 k zabezpečeniu pohľadávky RO 9.5.2018 9.5.2018
20 1 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020 24.6.2015 24.6.2015
  2 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020 20.1.2016 20.1.2016
ÚV SR č. 21 1 Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov 8.7.2015 8.7.2015
  2 Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov 4.9.2015 4.9.2015
  3 K zberu údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF 7.6.2017 7.6.2017
ÚV SR č. 22 1 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 16.7.2015 16.7.2015
  2 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 11.2.2016 11.2.2016
  3 k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020 1.6.2017 1.6.2017
23 1 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020 27.8.2015 27.8.2015
  2 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020 30.4.2018 30.4.2018
  3 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020 31.10.2018 31.10.2018
  4 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020 8.4.2019 30.4.2019
24 1 k technickej pomoci 14.9.2015 14.9.2015
  2 k technickej pomoci 11.2.2016 11.2.2016
  3 k technickej pomoci 24.2.2016 24.2.2016
  4 k technickej pomoci 11.8.2016 11.8.2016
25 1 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier 20.1.2016 20.1.2016
  2 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier 3.7.2017 3.7.2017
  3 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier 30.4.2018 30.4.2018
ÚV SR č. 27 1 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administr Skočiť na hlavné menu