Operačný program Ľudské zdroje


logo-oplz_1ku5small
Európska komisia schválila 9. decembra 2014 Operačný program Ľudské zdroje, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.
 
Európske prostriedky sú určené na podporu vzdelávania, zvýšenia zamestnanosti, podporu mladých ľudí, pomoc osobám, ktoré sú na hranici chudoby, zvyšovaniu zamestnanosti či zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne marginalizovaných  komunít.
 
Prostredníctvom financií operačného programu bude podporené skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne vzdelávania vrátane prepojenia na požiadavky trhu práce, čo prispeje k vyššej konkurencieschopnosti našich absolventov. Dôraz sa bude tiež klásť na zvyšovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov na všetkých stupňoch vzdelávania a lepšej pripravenosti budúcich pedagógov.
 
Medzi kľúčové aktivity patrí zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov, napríklad poskytnutím pomoci a podpory pri začatí podnikania prostredníctvom start-up programov. Realizácia činností a aktivít podporených z operačného programu by sa mala prejaviť znížením nezamestnanosti s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starých a zdravotne postihnutých občanov. Netreba zabúdať aj na pomoc osobám, ktoré žijú na hranici chudoby. Výsledkom bude zvyšovanie aktivít pre tieto ohrozené osoby, aby sa mohli ľahšie uplatniť na trhu práce, či zlepšenie prístupu k bývaniu.
 
Jednou z oblastí je aj zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Výsledným efektom by malo byť zlepšenie informovanosti a  spolupráce rodičov so vzdelávacími zariadeniami, vyšší počet detí navštevujúcich predškolské zariadenia, zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, rozvoj finančnej gramotnosti, ale aj  zvýšenie miery povedomia v oblasti zdravotnej starostlivosti.
 
Operačný program Ľudské zdroje 2 628 533 420,- EUR
Z toho Európsky sociálny fond 1 889 145 796,- EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja    243 662 462,- EUR
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých      72 175 259,- EUR
Štátny rozpočet SR    423 549 903,- EUR
 
Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Implementačná agentúra MPSVR SR

 

 
Skočiť na hlavné menu