Koordinácia synergií a komplementarít medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie) stanovuje opatrenia potrebné na zabezpečenie koordinácie medzi Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) navzájom, ako aj ďalšími nástrojmi EÚ a vnútroštátnymi nástrojmi podpory.
 
S cieľom maximalizovať prínos EŠIF je potrebné nadviazať aj na iné nástroje podpory EÚ, ktoré taktiež prispievajú k tematickým cieľom definovaným vo všeobecnom nariadení. Preto je potrebné podporovať súčinnosť a účinnú koordináciu medzi všetkými dostupnými nástrojmi na európskej, národnej a miestnej úrovni. Z týchto dôvodov je možné kombinovať zdroje EŠIF s ďalšími nástrojmi podpory doplnkovým spôsobom.

Pre zvýšenie účinnosti intervencií z európskych štrukturálnych a investičných fondov je potrebné zabezpečiť koordináciu týchto intervencií aj s inými nástrojmi podpory EÚ a SR, pričom pre účinnú koordináciu a pochopenie vzájomných väzieb sú k dispozícii nasledovné dokumenty:
- Všeobecné nariadenie
- Metodický pokyn CKO č. 11 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR
- Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes
- Guidance for Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU instruments
- Usmernenie pre príjemcov európskych štrukturálnych a investičných fondov a súvisiacich nástrojov EÚ
- PODPORNÉ PROGRAMY EÚ a SR - Webové linky
- Synergické účinky na úrovni tematických cieľov

Synergia znamená spoločné a koordinované úsilie o dosiahnutie väčšieho vplyvu, účinnosti a efektivity vynaložených finančných prostriedkov.

Synergia môže byť dosiahnutá:
a) spojením finančných prostriedkov z ostatných nástrojov podpory a EŠIF v rovnakom projekte (môže ísť o jednu aktivitu alebo skupinu koordinovaných aktivít/činností, ktoré je možné financovať z rôznych nástrojov podpory, ale vždy za predpokladu, že nedochádza k dvojitému financovaniu rovnakých položiek výdavkov), s ohľadom nielen na dosiahnutie väčšieho vplyvu a účinnosti intervencií, ale aj stanoveného cieľa a očakávaných výsledkov;
b) realizáciou po sebe idúcich projektov, ktoré na seba nadväzujú, alebo
c) realizáciou paralelných projektov, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Komplementarita znamená väzbu medzi programami, v rámci ktorých sú zamýšľané obdobné, súvisiace či nadväzujúce intervencie, ktoré sa vzájomne kombinujú a dopĺňajú. Cieľom je využiť potenciál vzniknutej možnosti doplnkovým spôsobom (napr. kombináciou podpôr naplniť tematické ciele, príp. ciele stratégie Európa 2020). Komplementarita nevyžaduje podmienenosť realizácie komplementárnej intervencie, môže byť realizovaná samostatne.
 

Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov - hlavnou úlohou pracovnej komisie je posúdiť konzistentnosť údajov uvedených v indikatívnom harmonograme výziev jednotlivých programov, prepojenosť jednotlivých intervencií medzi jednotlivými programami EŠIF, ako aj prepojenosť na ostatné nástroje podpory EÚ a SR.

Štatút a rokovacíi poriadok_synergie_v5
Zoznam členov pracovnej komisie_synergie_k 12_10_2021


Harmonogramy výziev

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní na rok 2021 za príslušné Operačné programy  Harmonogramy vyhlasovania výziev a vyzvaní na rok 2023 za príslušné Operačné programy
 
  1. RO pre OP II  RO pre OP II
  2. RO pre IROP RO pre IROP
  3. RO pre OP TP RO pre OP TP
  4. RO pre EVS RO pre EVS
  5. RO pre OP ĽZ RO pre OP ĽZ
  6. RO pre OP KŽP RO pre OP KŽP
 
 
 
 
2. aktualizovaný harmonogram výziev a vyzvaní za jednotlivé operačné programy
 


Archív dokumentov a harmonogramov
 
 
 
 

 
 

Skočiť na hlavné menu