Metodické pokyny CKO

MP CKO č. 1 verzia 1 k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020
MP CKO č. 2 verzia 1 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu
MP CKO č. 3 verzia 3 k procesu určenia riadiacich orgánov a certifikačného orgánu a k procesu monitorovania plnenia kritérií určenia
MP CKO č. 4 verzia 2 k číselníku oprávnených výdavkov - aktualizácia č. 1
MP CKO č. 5 verzia 3 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania
MP CKO č. 6 verzia 3 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov
MP CKO č. 7 verzia 3 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020
MP CKO č. 8 verzia 2 k Správe o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
MP CKO č. 9 verzia 3 k záväznému plánu operačného programu
MP CKO č. 10 verzia 3 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu
MP CKO č. 11 verzia 3 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR
MP CKO č. 12 verzia 3 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní
MP CKO č. 13 verzia 3 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania
MP CKO č. 14 verzia 3 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR
MP CKO č. 15 verzia 3 k monitorovaniu projektov
MP ÚV SR č. 16 verzia 2 pre informovanie a komunikáciu EŠIF
MP CKO č. 17 verzia 3 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 12
MP CKO č. 18 verzia 4 k overovaniu hospodárnosti výdavkov
MP CKO č. 19 verzia 2 k zabezpečeniu pohľadávky RO
MP CKO č. 20 verzia 3 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020
MP ÚV SR č. 21 verzia 3 K zberu údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF
MP ÚV SR č. 22 verzia 3 k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020
MP CKO č. 23 verzia 1 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020
MP CKO č. 24 verzia 4 k technickej pomoci
MP CKO č. 25 verzia 2 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier
MP CKO č. 26 verzia 1 k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu
MP ÚV SR č. 27 verzia 1 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020
MP CKO č. 28 verzia 1 k overovaniu vybraných podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+
MP CKO č. 29 verzia 1 k výberu odborných hodnotiteľov
MP CKO č. 30 verzia 1 k ročnému súhrnu konečných audítorských správ a kontrol a vypracovaniu vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti

Archív

MP CKO č. 3 verzia 1 k procesu určenia RO a CO
  verzia 2 k procesu určenia RO a CO
MP CKO č. 4 verzia 1 k číselníku oprávnených výdavkov
  verzia 2 k číselníku oprávnených výdavkov
MP CKO č. 5 verzia 1 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania
  verzia 2 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania
MP CKO č. 6 verzia 1 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov
  verzia 2 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov
MP CKO č. 7 verzia 1 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020
  verzia 2 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020
MP CKO č. 8 verzia 1 k Správe o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
MP CKO č. 9 verzia 1 k vypracovaniu výhľadového plánu implementácie operačného programu
  verzia 2 k vypracovaniu výhľadového plánu implementácie operačného programu
MP CKO č. 10 verzia 1 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu
  verzia 2 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu
MP CKO č. 11 verzia 1 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR
  verzia 2 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR
MP CKO č. 12 verzia 1 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní
  verzia 2 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní
MP CKO č. 13 verzia 1 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania
  verzia 2 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania
MP CKO č. 14 verzia 1 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR
  verzia 2 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR
MP CKO č. 15 verzia 1 k monitorovaniu projektov
  verzia 2 k monitorovaniu projektov
MP CKO č. 16 verzia 1 pre informovanie a komunikáciu EŠIF
MP CKO č. 17 verzia 1 k číselníku merateľných ukazovateľov
  verzia 1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 1
  verzia 1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 2
  verzia 1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 3
  verzia 1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 4
  verzia 1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 5
  verzia 1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 6
  verzia 2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 6
  verzia 2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 7
  verzia 2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 8
  verzia 2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 9
  verzia 2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 10
  verzia 2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 11
MP CKO č. 18 verzia 1 k overovaniu hospodárnosti výdavkov
  verzia 2 k overovaniu hospodárnosti výdavkov
  verzia 3 k overovaniu hospodárnosti výdavkov
MP CKO č. 19 verzia 1 k zabezpečeniu pohľadávky RO
MP CKO č. 20 verzia 1 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020
  verzia 2 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020
MP CKO č. 21 verzia 1 Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov
  verzia 2 Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov
MP CKO č. 22 verzia 1 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020
  verzia 2 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020
MP CKO č. 24 verzia 1 k technickej pomoci
  verzia 2 k technickej pomoci
  verzia 3 k technickej pomoci
MP CKO č. 25 verzia 1 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier

Skočiť na hlavné menu