Operačný program Integrovaná infraštruktúra


logo-OPII_ESIF
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).
OPII bol schválený Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014. Východiskovým dokumentom SR pre vypracovanie OPII je Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020. 
Dňa 13. decembra 2019 rozhodla Európska komisia rozhodla o zlúčení OPII s Operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.
Oblasti podpory v OPII:
    Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry,
    Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry,
    Modernizácia a rozvoj vodnej dopravy,
    Rozvoj verejnej osobnej dopravy,
    Budovanie informačnej spoločnosti,
    Podpora výskumu a inovácií,
    Podpora zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
 
OPII má na roky 2014 – 2020 vyčlenený rozpočet viac ako 8 miliárd eur (vrátane  povinného národného a súkromného spolufinancovania).
Tieto financie sú investované do významných dopravných projektov ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj na podporu informačnej spoločnosti. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií sú zdroje OPII určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti, osobitne malých a stredných podnikov. Predmetom podpory je rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry, posilnenie výskumných a inovačných aktivít, podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a posilnenie spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľského sektora. Hlavným cieľom podpory v oblasti malého a stredného podnikania (MSP) je zvyšovanie konkurencieschopnosti a posilnenie inovačnej schopnosti MSP, napríklad prostredníctvom podpory nákupu technológií potrebných pre zavádzanie inovácií v MSP, ale aj poskytovaním poradenských a vzdelávacích aktivít v oblasti podnikania. Osobitná pozornosť je venovaná podpore internacionalizácie MSP a zapájaniu do programov EÚ. Časť prostriedkov OP VaI je určená aj na financovanie projektov realizovaných v Bratislavskom kraji.
 Riadiacim orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky www.opii.gov.sk .
Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os č.7 (informatizácia) je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu www.vicepremier.gov.sk .
Sprostredkovateľskými orgánmi pre prioritné osi 9-13 (výskum a inovácie) sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR www.opvai.sk .
 
 
 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra  4 666 641 621,- EUR
Z toho Kohézny fond  2 307 139 166,- EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja  1 659 506 207,- EUR
Národné spolufinancovanie     699 996 248,- EUR


 
 

 
Skočiť na hlavné menu