Metodické výklady CKO

Archív

MV CKO č. 1 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
MV CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
MV CKO č. 3 ku kontrole zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody
MV CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku
MV CKO č. 5 k Omnibusu
MV CKO č. 6 Metodický výklad k zadávaniu a kontrole zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku
MV CKO č. 7 ku kapitole 3.3.6 kontrola projektu Systému riadenia EŠIF po novele zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
MV CKO č. 8 k zákonu č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o príspevku z EŠIF a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku z EŠIF v znení zákona č. 113/2018 Z. z.
MV CKO č. 9 k zákonu č. 461/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MV CKO č. 10 k legislatívnym úpravám v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
MV CKO č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Skočiť na hlavné menu