Zákazky zverejňované na www.partnerskadohoda.gov.sk

Zákazky s nízkou hodnotou a zákazky zadávané osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP
 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako CKO vydalo Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „Jednotná príručka“), ktorá nadobudla účinnosť 15.06.2021. Jednotná príručka upravuje procesné pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou a zákazky zadávané osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, v rámci ktorých žiadateľ/prijímateľ môže výzvu na predkladanie ponúk zverejniť na svojom webovom sídle alebo inom vhodnom webovom sídle a informáciu o tomto zverejnení zasiela aj na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, pričom táto informácia bude následne zverejnená na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk
Jednotná príručka sa vzťahuje na vyššie uvedené typy zákaziek, spolufinancovaných z fondov EFRR, ESF, KF, ENRF a programov EÚS.
 
Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Archív

Skočiť na hlavné menu