Staršie zverejnené oznámenia

29.07.2016 Rozšírenie kamerového systému obce Spišský Štiavnik
29.07.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo Čičava – kanalizácia. Rozšírenie kanalizácie
28.07.2016 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky - stavebné práce
28.07.2016 Výučba anglického jazyka
28.07.2016 Odborný autorský dohľad  k realizačnému projektu stavby: Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v Dvoroch nad Žitavou
28.07.2016 Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) -  výkon stavebného dozoru
28.07.2016 Aktualizácia databázy mestského informačného systému pre optimalizáciu nákladov odpadového hospodárstva a rozšírenie jeho funkcionalít
28.07.2016 Digitálny osciloskop
27.07.2016 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Parchovany
27.07.2016 Riešenie havarijného stavu strechy Základnej školy v obci Široké
27.07.2016 Vybavenie konferenčnej a zasadacej miestnosti
26.07.2016 Riadenie projektu – externý manažment pre projekt Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica
26.07.2016 Sanácia skládky s nezákonne umiestneným odpadom v obci Záhradné
26.07.2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti
26.07.2016 Energetický certifikát po obnove budovy pre projekt Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti
26.07.2016 Energetický audit po obnove budovy pre projekt Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti
25.07.2016 Realizačná projektová dokumentácia pre „Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ, KD a MŠ Malcov
25.07.2016 Realizačná projektová dokumentácia pre „Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ a KD Brezovička
25.07.2016 Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy a internátu- Brezolupy
25.07.2016 Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy – Partizánske
25.07.2016 Dokumentácia pre územné rozhodnutia pre projekt - Splašková kanalizácia, Dolné Srnie II. etapa
22.07.2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt „Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium Prešov“
22.07.2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt „Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“
22.07.2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt „Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov – zníženie energetickej náročnosti“
22.07.2016 Externý manažment pre projekt ,,Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozšírenie ČOV Branč“
21.07.2016 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníky a odvodnenie
21.07.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu – ČOV Žehňa
20.07.2016 Zníženie energetickej náročnosti objektu škôlky v Kameničnej - projektová dokumentácia
20.07.2016 Projektové dokumentácie pre stavebné povolenia na Prvky infraštruktúry cestovného ruchu pre projekt Tajomstvá podhradí kráľovskej cesty
20.07.2016 Separovaný zber komunálneho odpadu v Obci Hul
19.07.2016 Geodetické zameranie
19.07.2016 Stavebný dozor pre projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Lednické Rovne
19.07.2016 Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre aktivity KOCR : Severovýchod Slovenska
18.07.2016 Rekonštrukcia vodárenských zdrojov v mestských častiach mesta Brezna
15.07.2016 Kompostáreň
15.07.2016 Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu dodatočným zateplením základnej školy s materskou školou Podlužany 
15.07.2016 Riadenie projektu - externé pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na ulici Hrabovská cesta 2 v Ružomberku
15.07.2016 Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na ulici Hrabovská cesta 2 v Ružomberku - stavebný dozor
13.07.2016 Príprava a vypracovanie transformačného plánu Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.
13.07.2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt „Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“
12.07.2016 Stavebný dozor pre projekt „ŠOPORŇA – rozšírenie kanalizácie a ČOV“
12.07.2016 Stavebný dozor pre stavbu „Rekonštrukcia Materskej školy Sídl.  1. Mája, Vranov nad Topľou
11.07.2016 Realizačná projektová dokumentácia pre projekt Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v Lakšárskej Novej Vsi
11.07.2016 Externý manažment pre projekt „ŠOPORŇA – rozšírenie kanalizácie a ČOV
08.07.2016 Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre projekt s názvom “Výstavba materskej škôlky v obci Víťaz
08.07.2016 Vypracovanie energetických auditov pre MŠ v Pov. Bystrici 
08.07.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec
07.07.2016 Externý manažment pre projekt a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a s názvom: „Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity Materskej školy Kráľovský Chlmec“
07.07.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Kľušov, Kľušovská Zábava - Kanalizácia
07.07.2016 Zabezpečenie externého riadenia projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Lednické Rovne
07.07.2016 Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre aktivity KOCR Severovýchod Slovenska
07.07.2016 Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie
07.07.2016 Príprava projektovej dokumentácie - Revitalizácia vnútrobloku - sídlisko stred v meste Tornaľa
07.07.2016 Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre projekt, „Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity Materskej školy Kráľovský Chlmec“
07.07.2016 Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy – Partizánske
29.06.2016 Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy a internátu - Brezolupy
28.06.2016 Zníženie energetickej náročnosti materskej školy – projektová dokumentácia
28.06.2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt Stropkov _ Materská škola, Matice slovenskej 7407
28.06.2016 Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy – Partizánske
28.06.2016 Základná škola Kvačany – Odstránenie havarijného stavu telocvične
27.06.2016 Kompostovisko Kolbovce – Vypracovanie projektovej dokumentácie
27.06.2016 Kompostovisko Vyšná Olšava_ Vypracovanie projektovej dokumentácie
27.06.2016 Kultúrny dom v Kameničnej_ Projektová dokumentácia
27.06.2016 Stavebný dozor pre stavbu _Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene Rastislavova 79 Košice
23.06.2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby_Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch1
22.06.2016 Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka
22.06.2016 Výstavba SO 02 - Spevnených plôch kompostárne Chminianska Nová Ves za účelom zvýšenia miery zhodnocovania odpadov so zameraním na na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu
22.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_ Zberný dvor Kurov 
22.06.2016 Projekt stavby – Obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nad Bebravou
22.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_ Zberný dvor Chmiňany 
22.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_ Zberný dvor Krivany 
21.06.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo_ ČOV obce Šarišské Jastrabie.1
20.06.2016 Externý manažment pre projekt_Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová
20.06.2016 Stavebný dozor _ Obnova Materskej školy Beluša
20.06.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
17.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_ Zberný dvor Jesenské
17.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_Zberný dvor Torysa 
17.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie (ďalej len PD) v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_Zníženie energetickej náročnosti - Multifunkčná budova Jesenské
17.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_Zberný dvor Spišský Hrhov
17.06.2016 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového stavu po realizácií opatrení k zníženiu energetickej náročnosti budovy materskej školy (MŠ)
17.06.2016 Stavebný dozor - Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš
17.06.2016 Vyhotovenie energetických auditov na rekonštrukciu materských škôl – Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Piešťanoch
17.06.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu – ČOV Žehňa
14.06.2016 Protipovodňové opatrenia v obci Zbrojníky
14.06.2016 Externý manažment pre projekt v rámci výzvy s názvom_Materská škola Mníšek
14.06.2016 Externý manažment pre projekt v rámci výzvy s názvom_Výstavba materskej škôlky v obci Víťaz
14.06.2016 Externý manažment pre projekt_,,Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozšírenie ČOV Branč
14.06.2016 Strážna služba_CVTISR
14.06.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby_Zberný dvor Čirč“
14.06.2016 Zabezpečenie služieb Stavebného dozoru pre výstavbu stokovej siete a výstavbu ČOV
13.06.2016 Špecialista na verejné obstarávanie
13.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie (ďalej len PD) v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_ Podpora aktivít triedeného zberu _ Zberný dvor Rimavská Sobota 
13.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_ Zberný dvor Haniska 
10.06.2016 Externý manažment pre projekt v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a s názvom_„Materská škôlka - Mirkovce“
10.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_ Zberný dvor Cinobaňa 
10.06.2016 Vypracovanie Projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu_ Zberný dvor Čaňa 
10.06.2016 PD - Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu rekonštrukcie, prístavby a modernizácie základnej školy a materskej školy Buzica
10.06.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu na akciu - Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne
10.06.2016 Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce – kamerový systém (stavebné práce)
10.06.2016 Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce – zberné hniezda
10.06.2016 Zrušenie verejného obstarávania Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu - Zberný dvor v obci Záhorská Ves
07.06.2016 Externý manažment pre projekt a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1b s názvom_Materská škôlka – Mníšek nad Hnilcom
07.06.2016  Výkon technického dozoru k realizácii stavby_ Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v Dvoroch nad Žitavou
06.06.2016 Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie riešenia _Rekonštrukcie bývalej telocvične SOU strojárskeho vo Svidníku na športovú halu
02.06.2016 Zberný dvor Varín – stavebná časť
02.06.2016 Externý manažment euro projektu Kuzmice
02.06.2016 Externý manažment pre projekt_„Zberný dvor v obci Dubovany
02.06.2016 Stavebný dozor pre projekt_Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ J. Lajčiaka
02.06.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu_Výstavba materskej školy v Drienovskej Novej Vsi
02.06.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
02.06.2016 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre„Hraň – Kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred dokončením
02.06.2016 Zariadenie pre seniorov-projektová dokumentácia pre cirkevný zbor ECAV v Nitre
02.06.2016 Zberný dvor Orechová Potôň
02.06.2016 Zberný dvor Klin – stavebné práce
02.06.2016 Zberný dvor Roztoky_Vypracovanie projektovej dokumentácie
02.06.2016 Zberný dvor v Plešivci_ projektová dokumentácia
02.06.2016 Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica_ stavebný dozor
31.05.2016 Zberný dvor v obci Dubovany_stavebný dozor
25.05.2016 Externé riadenie projektu _Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová“
25.05.2016 Externé riadenie projektu _Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov
25.05.2016 Externé riadenie projektu_Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kolbovce
25.05.2016 Externé riadenie projektu _Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Kručov
25.05.2016 Externé riadenie projektu_Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšná Olšava
25.05.2016 Externé riadenie projektu_Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Železník“
25.05.2016 Externý projektový manažment k projektu MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce.
25.05.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie výstavba MŠ Markušovce
25.05.2016 Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Podhorany_ kamerový systém _stavebné práce
25.05.2016 Projekt Intravilánovej cyklotrasy k priemyselnému parku
25.05.2016 Projekt záchytného parkoviska _ predstaničného priestoru
20.05.2016 Externé riadenie projektu _Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany
20.05.2016 Externý manažment pre projekt Búč
18.05.2016 Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia s názvom Vybudovanie zberného dvora v obci Moravské Lieskové
18.05.2016 Riadenie projektu_ externý manažment pre projekt 4-triedna Materská škola
18.05.2016 Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie s rozpočtom a výkazom výmer na realizáciu stavby zberného dvora v obci Mútne s pracovným názvom_,Výstavba zberného dvora v obci Mútne
18.05.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu _Zberný dvor v meste Hriňová
16.05.2016 Riadenie projektu_ externý manažment pre projekt_Rekonštrukcia prístavba, nadstavba a modernizácia MŠ vo Veľkej Lomnicii
16.05.2016 Stratégie rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí
16.05.2016 Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Kladzany
13.05.2016 Externé služby pre projekt Zberný dvor Trstená
13.05.2016 Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Mestského úradu v Trstenej
13.05.2016 Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu
13.05.2016 Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie budovy obecného úradu v obci Dlhé nad Cirochou
13.05.2016 Vyhotovenie energetického auditu, vyhotovenie energetického certifikátu a vypracovanie energetického auditu budovy overenia reálne dosiahnutých úspor energie po obnove budovy obecného úradu v obci Dlhé nad Ciroch
12.05.2016 Realizácia geologických prác s cieľom vybudovania vodárenského zdroja pre obec Brvnište
12.05.2016 Zberný dvor Kružlová
11.05.2016 Prieskum trhu na dodávku prác pre projekt s názvom_Lokálna oprava miestnych komunikácií v obci Ráztočno
11.05.2016 Zberný dvor Rovné
11.05.2016 Zberný dvor Kráľovský Chlmec
11.05.2016 Externé riadenie projektu_Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Kručov1
11.05.2016  Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby_Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave
09.05.2016 Zberný dvor Tisinec
06.05.2016 Materská škôlka v obci Malý Slivník
06.05.2016 Externé riadenie projektu _Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov
05.05.2016 Externé riadenie projektu _Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Kručov
05.05.2016 Externé riadenie projektu Znižovanie energetickej náročnosti Obecného Úradu Železník
05.05.2016 Externé riadenie projektu_Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kolbovce
05.05.2016 Chránime si obec Zborov nad Bystricou pred povodňami
05.05.2016 Vybudovanie zberného dvora v obci Vozokany _ Projektová dokumentácia
04.05.2016 Externé riadenie projektu_Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšná Olšava
04.05.2016 Prieskum trhu na dodávku tovaru a prác pre projekt s názvom_Obnova studničky pri kríži v obci Ráztočno
04.05.2016 Zabezpečenie služieb_ externé riadenie projektu
04.05.2016 Budča rozšírenie kanalizácie_ stavebný dozor
04.05.2016 Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom _Zníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany
04.05.2016 Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
04.05.2016 Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Opatovce nad Nitrou
04.05.2016 Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno
04.05.2016 Spracovanie projektovej dokumentácie na Zberný dvor Nýrovce
04.05.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu_ Zberný dvor v obci Záhorská Ves.
03.05.2016 Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno
03.05.2016 Prieskum trhu na stavebný dozor pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Opatovce nad Nitrou“
03.05.2016 SVODÍN_ cel obecná ČOV DUCI® pre 2500 EO – Projektová dokumentácia
29.04.2016 Obnova Materskej školy Vydrník
29.04.2016 Geodetické zameranie pre projekt odkanalizovania obce Budmerice
29.04.2016 Materská škola v obci Chmiňany
29.04.2016 Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov
29.04.2016 Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Vydrník
29.04.2016 Projektová dokumentácia Mestská cyklistická trasa Autobusová stanica_ Šalková v Banskej Bystrici
29.04.2016 Projektová dokumentácia Mestská cyklistická trasa Hušták_ Kráľová v Banskej Bystrici
29.04.2016 Projektová dokumentácia Mestská cyklistická trasa Hušták_ Senica v Banskej Bystrici
29.04.2016 Projektová dokumentácia Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ. Štúra - Fončorda, Internátna, Tulská v Banskej Bystrici
29.04.2016 Projektová dokumentácia Mestská cyklistická trasa Námestie Slobody - Sásová v Banskej Bystrici
27.04.2016 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Pastovce
26.04.2016 Materská škôlka v obci Malý Slivník
25.04.2016 Web stránka OPII
25.04.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby_Chminianske Jakubovany – Materská škola
21.04.2016 Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici
21.04.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácia na stavebné povolenie pre _Rekonštrukcia MŠ Jarovnice
21.04.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácia na stavebné povolenie pre_Rekonštrukcia MŠ Fričovce
20.04.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo_ Materská škola Hniezdne
19.04.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácia na stavebné povolenie pre MŠ Fintice
18.4.2016  PD_ Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej materskej školy v obci Parchovany
18.04.2016 Projektový manažér_ externé projektové riadenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša
18.04.2016 Stavebný dozor pre stavbu_Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Nesluša
16.04.2016 Externé riadenie pre projekt_ Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov1
16.04.2016 Externé riadenie pre projekt_ Novostavba MŠ v obci Svinia
16.04.2016 Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre projekt_Novostavba MŠ v obci Svinia
16.04.2016 Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre projekt_Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov1
16.04.2016 PD_ Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu rekonštrukcie, prístavby a modernizácie základnej školy a materskej školy Buzica
14.04.2016 Dodávka služieb stavebného dozoru pre projekt „ Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové
12.04.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu_Pristavba materskej skoly v osade Podskalka
12.04.2016 Riadenie projektu_ externé pre projekt zníženia energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Breznička
11.4.2016 Riadenie projektu_ externé pre projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hranovnica
11.4.2016 PD - Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu rekonštrukcie, prístavby a modernizácie základnej školy a materskej školy Kuzmice 
8.4.2016 Prekladateľské a tlmočnícke služby _Slovenská agentúra životného prostredia
8.4.2016 Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budov v areály základnej školy s materskou školou Lazy pod Makytou v zmysle energetického auditu budov vypracovaného SIEA
8.4.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Novostavba Materskej školy v obci Malá Domaša
5.4..2016 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie k projektu_ Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Dobšiná
5.4..2016 Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky_Prekladateľské a tlmočnícke služby Slovenská agentúra životného prostredia zo dňa  29.2.2016 Prekladateľské a tlmočnícke služby_ Slovenská agentúra životného prostredia
5.4.2016 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre_„Fintice vodovod, kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred dokončením
4.4.2016 Zrušenie verejného obstarávania_ Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby Zateplenie budovy Obecného úradu v obci Jarovnice
1.4.2016 Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach_ Komplexná obnova budovy a k nej prislúchajúceho areálu s obstaraním materiálno-technického vybavenia 
31.3.2016 Vypracovanie PD a certifikátov na stavbu_Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ Kpt.Nálepku 19, Lipany
29.3.2016 Dodávka služieb stavebného dozoru pre projekt_ Kanalizácia a ČOV Bojná _ Veľké Dvorany
29.3.2016 Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre objekt zberného dvora v obci Šoporňa
23.3.2016 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby_Zateplenie budovy Obecného úradu v obci Jarovnice
23.3.2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby_Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov_ Ivanka pri Dunaji
23.3.2016 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie _ Družstevná pri Hornáde v časti Malá Vieska
23.3.2016 Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica_ projektová dokumentácia
22.3.2016 Stavebný dozor pre stavebné v SŠI VT
22.3.2016 Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie _Spojená škola internátna
18.3.2016 Regály na uskladnenie
18.3.2016 Poskytnutie služby_Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie pre projekt Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť v meste Liptovský Hrádok
17.3.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt _Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá
17.3.2016 Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany
17.3.2016 Prieskum trhu na stavebný dozor pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany
17.3.2016 Prieskum trhu na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom_Zníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany
17.3.2016 Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom_„Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Opatovce nad Nitrou
17.3.2016 Prieskum trhu na stavebný dozor pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Opatovce nad Nitrou
17.3.2016 Prieskum trhu na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom_Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Opatovce nad Nitrou
15.3.2016 Prieskum trhu na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom_Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno
15.3.2016 Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
15.3.2016 Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno
15.3.2016 Prieskum trhu na stavebný dozor pre projekt s názvom_„Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany“
15.3.2016 Prieskum trhu na stavebný dozor pre projekt s názvom_Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno
15.3.2016 Prieskum trhu na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom_Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
15.03.2016 Výkon inžinierskej činnosti počas realizácie a po dokončení stavby pre projekt_Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica
14.03.2016 Vyhotovenie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu_ Stredná odborná škola strojnícka
10.03.2016 Činnosť stavebného dozora_ Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v obci Gemerská Hôrka _ zníženie energetickej náročnosti
09.03.2016 CYKLOTRASA POPRI PARKU V RAKOVE
09.03.2016 Činnosť stavebného dozora_ Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch
09.03.2016 Činnosť stavebného dozoru_ Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž_ zníženie energetickej náročnosti
09.03.2016 ČOV Ľubotín_ aktualizácia projektovej dokumentácie 
09.03.2016 Výkon stavebného dozoru k akcii_SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ ul. 8. mája
09.03.2016 Výkon stavebného dozoru k akcii_„SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ, ul. Generála Svobodu
09.03.2016 Kanalizácia Ľubotín_ aktualizácia projektovej dokumentácie
03.03.2016 Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie školského zariadenia _ športovej haly na ulici Plavisko v meste Ružomberok
01.03.2016 Nájom kancelárskych priestorov_ Ministerstvo zdravotníctva SR_Zdravé komunity, n.opartner
29.2.2016 Obstaranie služby energetického audítora Obec Bátorove Kosihy
29.2.2016 Prekladateľské a tlmočnícke služby_ Slovenská agentúra životného prostredia
26.2.2016 Výber projektanta na zákazku_Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania
25.2.2016 Rekonštrukcia spevnených plôch centra obce Seľany
25.2.2016 Architektonická štúdia a projekt_ Výstavba budovy materskej školy v obci Bernolákovo
25.2.2016 Zabezpečenie služieb technického dozoru a stavebného dozoru_Kotesova
25.2.2016 Stavebný dozor pre projekt_ Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica
25.2.2016 Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
25.2.2016 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach
25.2.2016 Dodávka služieb stavebného dozoru pre projekt „ Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové
25.2.2016 Riadenie projektu - externé pre projekt_ Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových
25.2.2016 SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE pre projekt_ ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV_MATERSKÁ ŠKOLA JELENEC
25.2.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu pre „Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti
25.2.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke
22.2.2016 Zabezpečenie služieb technického dozoru a stavebného dozoru_Kotesova
19.2.2016   Administrácia zadávania vybraných zákaziek v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní_Inštitút pre výskum práce a rodiny
18.02.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Varhaňovce
18.2.2016 Zníženie energetickej náročnosti budov v obci Čirč
16.2.2016 Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu Matice slovenskej v Galante – projektová dokumentácia
16.2.2016 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v Jurovej
16.2.2016 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
16.2.2016 Dodávka služieb v oblasti externého projektového riadenia pre projekt _ Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové
16.2.2016 PD Zateplenie budovy obecného úradu a Zateplenie budovy materskej školy_ Obec Pusté Úľany
16.2.2016 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach a Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej škôlky v Lehniciach
15.2.2016 Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia s názvom Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava
15.2.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Rekonštrukcia Kultúrno-správnej budovy v obci Vyšný Žipov
15.2.2016 Výstavba detského ihriska v obci Červená Voda
12.2.2016 Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia s názvom Vybudovanie zberného dvora v obci Mojzesovo
12.2.2016 Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia s názvom Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava.
11.2.2016 Externé riadenie projektu „Modernizácia SOŠ strojníckej v Skalici”
11.2.2016  Vypracovanie projektovej dokumentácie diela_ Materská škola 4 triedna Obec Čaklov
11.2.2016 Produkcia TV spotu OP Val_MŠVVaŠSR
10.2.2016 Projektová dokumentácia zníženia energetickej náročnosti materskej školy a kultúrneho domu Neporadza
10.2.2016 Projektová dokumentácia zníženia energetickej náročnosti obecného úradu Malý Lipník
10.2.2016 Realizácia stavby Rozšírenie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce
10.2.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebným úpravám v rámci projektu s názvom_Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Demandice
9.2.2016 Výstavba chodníka v obci Dubové, II. etapa
9.2.2016 Projektová dokumentácia budovy mestského úradu Spiska Nova Ves
9.2.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Čečejovce
9.2.2016 Projektová dokumentácia zníženia energetickej náročnosti materskej školy Jarabina
5.2.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy objektu Materskej školy na Štefultove_ NámPadlých hrdinov 2 zameranej na zníženie energetickej náročnosti budovy
5.2.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov _ objektov Materskej školy na ulici Bratská 9_ Banská Štiavnica
2.2.2016 Vyhotovenie Správy o hodnotení strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja a zabezpečenie procesu SEA
2.2.2016  Riadenie projektu _ externé pre projekt_ Odkanalizovanie aglomerácie Kendice
1.2.2016  Spracovanie projektovej dokumentacie pre pre projekt Znizenie energetickej narocnosti budovy obeceneho uradu v Kotesovej
29.1.2016 Projekt energetických úspor budovy Mestského úradu v Piešťanoch
28.1.2016 Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela _ Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie 
                 v obci Liptovská Teplička _ 2.stavba

28.1.2016  Energetický audit_Stredna odborna skola_Skalica
28.1.2016  Riadenie projektu _ externé pre projekt_ Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička _ 2  
                  stavba

28.1.2016 Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom o rozmeroch 20 x 10 pre obec Opiná 
26.1.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt v stupni pre stav_ povolenie a realizáciu stavby_ Stavebné úpravy na budove Obecného úradu v Haniske
22.1.2016 Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, PD 
22.1.2016 Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského úradu s pracovným názvom_Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu vo Vrútkach
21.1.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Modernizácia administratívnej budovy BB - Kráľová
21.1.2016 Vypracovanie projektových dokumentácií „Modernizácia objekt č. 48 – Sociálno-prevádzková budova ÚVTOS Želiezovce“ a „Modernizácia administratívnej budovy s ubytovňou Školiace stredisko ZVJS Santovka
14.1.2016  Vyzva_MDVRR SR_Produkcia TV spotu
8.1.2016 PD stavby_ Rekonštrukcia predškolského zariadenia _ MŠ Hrebendova, Luník IX Košice.
11.12.2015 Tvorba webovej stránky pre operačný program Ľudské zdroje
10.12.2015 Podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ dotknuté verejné obstarávanie „TABLETY PRE SF EÚ“ (príloha)zrušil, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. Verejné obstarávanie sa bude opakovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR_Tablety pre SF EU
10.12.2015 Archeologický výskum pre stavbu Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
03.12.2015 Aktualizácia, vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na dobudovanie kanalizácie s pracovným názvom Dobudovanie kanalizácie Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany 
03.12.2015 Geodetické zamerania - prípravná dokumentácia - Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
03.12.2015 Plán organizácie výstavby pre stavbu Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
03.12.2015 Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany a vypracovanie realizačnej dokumentácie na vybrané objekty stavby
03.12.2015 Vypracovanie prevádzkových poriadkov stavby Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
03.12.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie – prenosné dopravné značenie pre stavbu Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
03.12.2015 Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule v rámci projektu Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
03.12.2015 Zabezpečenie externého riadenia projektu Dobudovanie kanalizácie Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany 
01.12.2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR_Tablety pre SF EU
23.11.2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra_Poistenie áut – havarijné poistenie
16.11.2015 Stavebný dozor na ČOV Oravská Lesná 
16.11.2015 Stavebný dozor na ČOV_Tekovské Lužany 
16.11.2015 Stavebný dozor na kanalizáciu_ Oravská Lesná kanalizácia
16.11.2015 Stavebný dozor na výstavbu kanalizácie_ Tekovské Lužany 
9.11.2015 Vybavenie lyžiarskej školy
4.11.2015 Zabezpečenie poradenskej činnosti pre Verejné prístavy, a. s.
29.10.2015 Obstaranie dodávateľa na grafické služby pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia
15.10.2015 Projekt stavby – Základná škola s materskou školou Drietoma – zvýšenie energetickej účinnosti budovy
13.1.2015 Projektové a inžinierske práce - Základná a materská škola Horné Rakovce
29.09.2015 Stavebný dozor pre projekt: Odkanalizovanie aglomerácie Kendice
25.9.2015 Pripojenie do siete internet
23.6.2015 Exteriérové fitness centrum
14.8.2015 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Efektívnejšia, integrovaná distribúcia platieb verejnej 
správy občanom“.

13.8.2015 Interiérové vybavenie klientskeho centra SIEA v Banskej Bystrici
13.8.2015 Iniciačný 3D spot pre OPKŽP 2014 - 2020
17.7.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Skočiť na hlavné menu