Vzory CKO

Vzor CKO č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
1 3 Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 30.4.2021 15.6.2021
2 2 Rokovací poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 7.3.2018 7.3.2018
3 2 Manuál procedúr 24.10.2019 31.10.2019
4 3 Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov 30.4.2021 15.6.2021
5 3 Harmonogram výziev 30.4.2021 15.6.2021
6 3 Test štátnej pomoci 31.10.2018 31.10.2018
7 7 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 5.5.2022 17.6.2022
8 3 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste 11.2.2016 11.2.2016
13 6 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania) 13.10.2022 1.12.2022
14 11 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 5.5.2022 17.6.2022
16 3 Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia) 31.10.2018 31.10.2018
18 7 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 30.4.2021 15.6.2021
19 4 Výzva na doplnenie projektového zámeru/žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30.10.2020 31.10.2020
20 1 Hodnotiaca správa projektového zámeru 5.2.2015 5.2.2015
21 6 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30.10.2020 31.10.2020
22 6 Rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (rozhodnutie o schválení, neschválení a zastavení konania) 5.5.2022 17.6.2022
23 3 Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov 24.10.2019 31.10.2019
25 4 Monitorovacia správa projektu 30.4.2021 15.6.2021
26 4 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 30.4.2021 15.6.2021
28 11 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 5.5.2022 17.6.2022
    Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku možno počas krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe.
Zmeny zmluvy zverejnené Centrálnym koordinačným orgánom alebo Certifikačným orgánom
   
30 9 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 5.5.2022 17.6.2022
33 1 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia (relevantné v prípade výdavkov vzniknutých na základe preddavkových platieb) 30.11.2015 30.11.2015
34 1 Zámer národného projektu 31.10.2017 31.10.2017
35 4 Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE 24.10.2019 31.10.2019
36 1 Minimálny štandard príručky pre odborných hodnotiteľov 22.12.2017 22.12.2017
37 1 Kontrolný zoznam k vypracovaniu Vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti (Vyhlásenia hospodárskeho subjektu) 31.10.2018 31.10.2018

Vzory CKO č. 9, 10, 11, 12, 15, 17, 24, 27, 29, 31 a 32 boli zrušené.

Archív vzorov CKO


Skočiť na hlavné menu