Zámery národných projektov predkladané na rokovanie MV alebo komisie pri MV


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Kvalita sociálnych služieb 5.12.2017
Reštart pre mladých uchádzačov pre zamestnanie 2 5.12.2017
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2 5.12.2017
Systém uznávania kvalifikácií v SR 9.1.2018
Bezbarierová orientácia v systéme ochrany detí 1.3.2018
Cesta na trh práce II 1.3.2018
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. 1.3.2018
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby 1.3.2018
Šanca na návrat 29.03.2018
Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK 29.03.2018
Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe 29.03.2018
Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých pre zvýšenie ich uplatnenia na trhu práce (PIAAC) 29.03.2018
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3 13.04.2018
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike 13.04.2018
Inštitút sociálnej ekonomiky 13.04.2018
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 15.06.2018
Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! 15.06.2018
Podpora kvality sociálneho dialógu 15.06.2018
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4 15.06.2018
Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie – 2 15.06.2018
SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 15.06.2018
SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 20.09.2018
„Každé dieťa sa počíta“ 21.11.2018
Kvalita sociálnych služieb 21.11.2018
Podpora integračných podnikov 21.11.2018
Podpora kvality sociálneho dialógu 21.11.2018
Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie – 2 21.11.2018
Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! 21.11.2018
Zosúladenie rodinného a pracovného života 21.11.2018
Štandardizácia systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce  18.01.2019
Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKÚ) 07.02.2019
Rodová rovnosť na pracovisku 07.02.2019
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce 07.02.2019
Praxou k zamestnaniu 2 07.02.2019
SME SI ROVNÍ 11.04.2019
Cesta na trh práce 3 11.04.2019
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (Zámer NP predkladaný na preschválenie) 11.04.2019
Zamestnanie pre všetkých 11.04.2019
Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! 11.04.2019
Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov 05.06.2019
TEACHERS 05.06.2019
Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie (ZIPE) 05.06.2019
„Podpora univerzálneho navrhovania“ 19.06.2019
SME SI ROVNÍ 19.06.2019
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím – 4 19.06.2019
Pracuj v školskej kuchyni 19.06.2019
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 5 19.06.2019
Zamestnanie pre všetkých 19.06.2019
Modernizácia odbornej prípravy dospelých zrakovo postihnutých osôb pre trh práce 19.06.2019
Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti 19.06.2019
ŠKOLA BEZ NENÁVISTI 27.09.2019
TEACHERS (Profesijný rozvoj učiteľov) 27.09.2019
Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov 02.10.2019
Buď aktívny 16.10.2019
Nestrať prácu – vzdelávaj sa 16.10.2019
Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra 16.10.2019
Spoločne hľadáme prácu II. 16.10.2019
Podpora zamestnanosti 16.10.2019
Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov 16.12.2019
Škola bez nenávisti 16.12.2019
Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji 16.12.2019
„Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“ 23.12.2019
Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR 23.12.2019
Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 23.12.2019
Reštart pre mladých UoZ 3 23.12.2019
TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA A ŠKOLY PRE DIGITÁLNU DOBU (Transformácia vzdelávania 4.0) 16.01.2020
AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU USMERŇOVANIA A ROZVOJA ĎALŠÍCH ZLOŽIEK V SYSTÉME PORADENSTVA A PREVENCIE SKRÁTENÝ NÁZOV „USMERŇOVAŤ PRE PRAX“ 16.01.2020
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ 14.02.2020
Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra 10.06.2020
Zdravé komunity 3B 10.06.2020
Prvá pomoc 10.06.2020
Prvá pomoc pre materské školy 10.06.2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívny manažment údajov v prostredí SP (MÚSP) 05.12.2017
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS
vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 
05.12.2017
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS
DCOM – 2. etapa
05.12.2017
05.12.2017
Informačný systém Centra právnej pomoci 05.12.2017
Zavedenie služieb Platform as a Service (neplatný) 06.04.2018
Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 (neplatný) 06.04.2018
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov (neplatný) 06.04.2018
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy (neplatný) 06.04.2018
Zavedenie služieb Platform as a Service 10.04.2018
Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 10.04.2018
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 10.04.2018
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy 10.04.2018
Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - Dunajbus-predprojektová príprava 10.07.2018
Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa 10.07.2018
Projektová dokumentácia obchvatov miest 10.07.2018
Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa 10.07.2018
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií 10.07.2018
Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt: "Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj" 10.07.2018
Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava 10.07.2018
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji 10.07.2018
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa 10.07.2018
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa 10.07.2018
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa 10.07.2018
I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka, PD 10.07.2018
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky 10.07.2018
Križovatka I/9 Žiar nad Hronom, PD 10.07.2018
Križovatka I/16 Rimavská Sobota, PD 10.07.2018
„Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia“ 10.07.2018
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, DEPO Jurajov DvoR - projekčné práce 10.07.2018
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce 10.07.2018
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024, 63-025), PD 10.07.2018
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – predprojektová a projektová príprava 10.07.2018
Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe 17.07.2018
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ 17.07.2018
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe 17.07.2018
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 17.07.2018
Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava 10.09.2018
eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím 2.10.2018
Redizajn siete GOVNET 2.10.2018
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva ISVS 2.10.2018
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“(JPPÚS) 2.10.2018
Elektronizácia služieb NIP 2.10.2018
Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 2.10.2018
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu 2.10.2018
I/68 Plavnica, preložka cesty 29.11.2018
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji 29.11.2018
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
– projektová príprava III. časť
29.11.2018
Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste 29.11.2018
Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie 10.12.2018
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) 10.12.2018
Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) 10.12.2018
Online procesy eZdravia 10.12.2018
Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ 10.12.2018
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže 10.12.2018
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 10.12.2018
Projektová dokumentácia obchvatov miest 18.01.2019
Digitálny Ekosystém Inklúzie 12.02.2019
Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API) 12.02.2019
Register zbraní a streliva (RZaS) 12.02.2019
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie 12.02.2019
Pamiatkový informačný systém 12.02.2019
Systém verejného obstarávania 12.02.2019
Živnostenský register 11.04.2019
Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 – Fáza 2: Dátový projekt 11.04.2019
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR 11.04.2019
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory 11.04.2019
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA) 11.04.2019
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov 11.04.2019
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva  03.06.2019
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska 03.06.2019
Projekt atlasu pasívnej infraštruktúry 03.06.2019
Centralizovaný systém súdneho riadenia CSSR 03.06.2019
Vybudovanie centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti - Fáza 2 03.06.2019
Implementácia a integrácia informačného systému pre podporu rozhodovania a informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO (IS ÚRPO) 03.06.2019
Jednotný informačný systém štatistických údajov (JISSU) 03.06.2019
Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy 03.06.2019
Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR 03.06.2019
Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti - Fáza 1 17.06.2019
I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 24.06.2019
I/75 Šaľa – obchvat 24.06.2019
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR 24.06.2019
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa 24.06.2019
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa 24.06.2019
Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách 24.06.2019
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 24.06.2019
Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline 24.06.2019
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy, II. etapa  24.06.2019
Zriadenie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR 24.06.2019
Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR 24.06.2019
Zvýšenie dostupnosti eZdravia 24.06.2019
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2.  časť, projektová dokumentácia 26.06.2019
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa 13.09.2019
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa 13.09.2019
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa 13.09.2019
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom 13.09.2019
Projekty Hornej Nitry (projektová príprava R2) 13.09.2019
Rýchlostný ťah R1 Banská Bystrica – Ružomberok a rýchlostný ťah R3 Martin – Žiar nad Hronom, štúdia realizovateľnosti 13.09.2019
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji – 2.etapa 13.09.2019
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa 13.09.2019
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji 13.09.2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa 13.09.2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 2. etapa 13.09.2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa 13.09.2019
I/68 Plavnica, preložka cesty 07.11.2019
Bezpečnostná ochrana prístavov – predprojektová príprava 02.12.2019
 I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, druhá stavba 02.12.2019
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár 02.12.2019
Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia 02.12.2019
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 02.12.2019
Mesto Prešov,  Modernizácia trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 02.12.2019
Mesto Prešov, Modernizácia trolejového vedenia na Solivarskej ulici - realizácia 02.12.2019
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov – projektová dokumentácia 02.12.2019
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 02.12.2019
DPMP,  Nákup parciálnych trolejbusov 02.12.2019
Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa 02.12.2019
Projektová dokumentácia ciest I. triedy 02.12.2019
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa 02.12.2019
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (projektová príprava R1) 02.12.2019
Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra 02.12.2019
Mesto Prešov, Výstavba  nových trolejbusových tratí a meniarne – projektová dokumentácia 02.12.2019
Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline 02.12.2019
D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač 03.12.2019
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany, aktualizácia štúdie realizovateľnosti (projektová príprava) 03.12.2019
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov 16.01.2020
Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie 16.01.2020
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa 26.02.2020
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 3. etapa 26.02.2020
DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť 26.02.2020
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov – projektová dokumentácia 26.02.2020
Mesto Prešov,  Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia  26.02.2020
Mesto Prešov,  Výstavba  nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 26.02.2020
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 26.02.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť 26.02.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 4. časť 26.02.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5. časť 26.02.2020
Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy – zavádzanie moderných technológií na Dunaji rkm 1860 – 1806“ 26.02.2020
Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia 26.02.2020
Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline 26.02.2020
Zavedenie pravidelnej osobnej lodnej dopravy po Dunaji (Dunajbus) 26.02.2020
    

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Založenie a sprevádzkovanie infraštruktúry biobánk v súlade s medzinárodnými štandardmi s priamou nadväznosťou na výskum a vývoj v tejto oblasti 15.1.2018
Dlhodobý strategický výskum v oblasti šifrovej ochrany a IT bezpečnosti 15.1.2018
Otvorené vedecko-výskumné centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Lešť 15.1.2018
EKONOMICKY EFEKTÍVNE A ENVIRONMENTÁLNE AKCEPTOVATEĽNÉ PÔDOHOSPODÁRSTVO (SLOV-AG) 15.1.2018
Národný projekt na podporu excelentného biomedicínskeho výskumu a vývoja a zavádzanie nových klinicky relevantných postupov a produktov (Excelentná veda) Acronym: VICTORY 15.1.2018

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA 08.10.2018
Odborne o energii 08.10.2018
Zelená domácnostiam II 08.10.2018

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR  15.12.2017
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti
 15.12.2017
Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie
správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR
 15.12.2017
Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe
prostredníctvom behaviorálnych inovácií
 15.12.2017
Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe  15.12.2017
Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike  2.3.2018
Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1  2.3.2018
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce  2.3.2018
Zdravie vo všetkých politikách: Lepší monitoring zdravia, tvorba politík zdravia a hodnotenie vplyvov na zdravie (HIA) ako determinant vytvárania celospoločenského prostredia, ktoré podporuje občianske iniciatívy a inovácie v oblasti udržateľného rozvoja a efektívnej verejnej správy  2.3.2018
Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS  2.3.2018
Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva  2.3.2018
Podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  2.3.2018
Zefektívnenie systému centrálnej koordinácie plánovania a riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe  2.3.2018
Budovanie Inštitútu verejného obstarávania  2.3.2018
Nové služby a postupy: Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva  2.3.2018
Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve 11.5.2018
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility 11.5.2018
Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a zapojených podriadených rezortných organizácií 11.5.2018
Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov 11.5.2018
Zvýšenie efektivity práce zamestnancov a modernizácia SP pre kvalitnejšie poskytovanie služieb svojim klientom a hodnotenie výstupov 11.5.2018
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti 11.5.2018
Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov 15.6.2018
Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu 15.6.2018
Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) 12.9.2018
Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov 12.9.2018
Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS 12.9.2018
Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát 12.9.2018
Vytvorenie odborných kompetencií a kapacít pre komplexnú ekonomickú reguláciu 12.9.2018
Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie 12.9.2018
Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2 12.9.2018
Skvalitňovanie programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych
štúdií.
16.11.2018
Analytická jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov 16.11.2018
Koordinácia a implementácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike 16.11.2018
Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií
Zvýšenie inovačnej kapacity verejnej správy a zavedenie kontinuálneho zlepšovania digitálnych služieb
20.03.2019
Optimalizácia procesov Úradu na ochranu osobných údajov SR  a vybudovanie informačného systému 20.03.2019
Optimalizácia riadiacich a podporných procesov ÚPVII 20.03.2019
OPTIMALIZÁCIA TVORBY ELEKTRONICKÝCH ROZHODNUTÍ VO VEREJNEJ SPRÁVE S OHĽADOM NA PRINCÍP „JEDENKRÁT A DOSŤ“ 20.03.2019
Racionalizácia administratívnych procesov 16.05.2019
Budovanie a posilnenie  alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania  nástrojov restoratívnej justície  v Slovenskej republike 16.05.2019
Zefektívnenie kariérového poradenstva v najmenej rozvinutých regiónoch – dátová analýza inovatívnych procesov 16.05.2019
Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát 16.05.2019
NP PARTI II. / Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. 16.05.2019
PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU  OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM 02.09.2019
Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku 02.09.2019

Operačný program Rybné hospodárstvo

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Národná informačná a propagačná kampaň na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry 13.03.2018
Zabezpečenie výkonu činnosti národného korešpondenta 13.03.2018
   
   
   
Skočiť na hlavné menu