Schválené zámery národných projektov


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Kvalita sociálnych služieb 22.12.2017
Reštart pre mladých uchádzačov pre zamestnanie 2 22.12.2017
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2 22.12.2017
Cesta na trh práce II. 29.03.2018
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. 29.03.2018
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby 29.03.2018
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím – 3 14.05.2018
Inštitút sociálnej ekonomiky 14.05.2018
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike 14.05.2018
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 06.07.2018
Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie – 2 06.07.2018
Podpora kvality sociálneho dialógu  06.07.2018
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4 06.07.2018
Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike 04.10.2018
„Každé dieťa sa počíta“ 18.12.2018
Kvalita sociálnych služieb 18.12.2018
Podpora integračných podnikov 18.12.2018
Podpora kvality sociálneho dialógu 18.12.2018
Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie – 2 18.12.2018
Zosúladenie rodinného a pracovného života 18.12.2018
31.01.2019
Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKÚ) 22.02.2019
Rodová rovnosť na pracovisku 22.02.2019
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce  22.02.2019
Praxou k zamestnaniu 2 22.02.2019
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 13.05.2019
Cesta na trh práce 3 13.05.2019
Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! 13.05.2019
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  (pôvodný názov: Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie (ZIPE) 28.06.2019
Podpora univerzálneho navrhovania 08.07.2019
Sme si rovní 08.07.2019
Modernizácia odbornej prípravy dospelých zrakovo postihnutých osôb pre trh práce 08.07.2019
Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti 08.07.2019
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 4 08.07.2019
Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II.  (NP TSP a TP MRK II.) 08.08.2019
Zdravé komunity 2B 08.08.2019
Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK) 08.08.2019
Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 08.08.2019
TEACHERS (Profesijný rozvoj učiteľov) 14.10.2019
Spoločne hľadáme prácu II. 11.11.2019
Podpora zamestnanosti 11.11.2019
Nestrať prácu – vzdelávaj sa 11.11.2019
Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra 11.11.2019
Buď aktívny 11.11.2019
„Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ 19.12.2019
„Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“ 17.01.2020
Reštart pre mladých UoZ 3 17.01.2020
Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR
17.01.2020
Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
17.01.2020
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 17.01.2020
„Podpora univerzálneho navrhovania“ 17.01.2020
Modernizácia odbornej prípravy dospelých zrakovo postihnutých osôb pre trh práce 17.01.2020
Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie – Usmerňovať pre prax 03.02.2020
Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu (Transformácia vzdelávania 4.0) 03.02.2020
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 27.05.2020
Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP COVID MRK) 09.06.2020
Korona te merel –  Porazíme koronavírus 09.06.2020
Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – (NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v Materských školách 09.06.2020
Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra 25.06.2020
Zdravé komunity 3B 25.06.2020
Prvá pomoc 25.06.2020
Prvá pomoc pre materské školy 25.06.2020
Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím 19.02.2021
Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie 19.02.2021
„Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ 12.04.2021
Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania 12.04.2021
Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania 12.04.2021
Agentúra integrovanej starostlivosti 27.05.2021
NP Bezplatné dlhové poradenstvo 27.05.2021
Overenie modelu centier poradenstva pre mladých v BBSK 27.05.2021
„Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ“ 07.07.2021
Rodinné poradne - poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny 07.07.2021
„Chyť sa svojej šance“ 07.07.2021
Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti 07.07.2021
Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie 09.08.2021
Prvá pomoc II. 09.08.2021
Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 01.10.2021
Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 04.03.2022
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva 04.05.2022
Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 24.05.2022
„Prax pre mladých“ 10.06.2022
Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny II.
04.11.2022
Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom 13.01.2023
Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine 13.01.2023
„Pomáhame odídencom“ 13.01.2023
POMÁHAME ODÍDENCOM – PORADENSTVO 13.01.2023
Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva 17.02.2023
Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - MNO 17.02.2023
Podpora pri riešení potrieb osôb so závažným zdravotným postihnutím v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine 12.07.2023
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa 12.07.2023
Podpora integračných podnikov 2 12.07.2023
Podpora pracovnej integrácie 12.07.2023
Prvá pomoc III. 20.09.2023
Podpora začlenenia detí a žiakov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine 20.09.2023

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Archív - zámery národných projektov - Operačný program Integrovaná infraštruktúra schválené v rokoch 2017-2020
 

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Modernizácia a doplnenie informačného a riadiaceho systému diaľnice (IRSD) na D1/D2 na území mesta Bratislava 02.03.2021
Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda 02.03.2021
„Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa“ 02.03.2021
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa 02.03.2021
Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra 02.03.2021
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná 02.03.2021
Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho 02.03.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji 02.03.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji 02.03.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji 02.03.2021
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji 02.03.2021
,,Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS)“ 02.03.2021
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR 02.03.2021
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS) 02.03.2021
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké) 18.05.2021
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa 18.05.2021
Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia 18.05.2021
Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 18.05.2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť 18.05.2021
R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová (projektová príprava R3). 18.05.2021
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa 18.05.2021
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ (projektová príprava) 18.05.2021
Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova 18.05.2021
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 18.05.2021
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 18.05.2021
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe 15.06.2021
Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno – Master plan Komárno 08.07.2021
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa 08.07.2021
Posúdenie vplyvov na životné prostredie projektu Bezpečnostná ochrana prístavov - predprojektová príprava, pre časť Monitorovací systém prístavov 08.07.2021
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná 08.07.2021
„Štúdia realizovateľnosti: Návrh opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1853,10“ 08.07.2021
TROLEJBUSY PRE BRATISLAVU 08.07.2021
Havarijné prostriedky pre verejné prístavy Bratislava a Komárno 11.10.2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 11.10.2021
Návrh distribúcie energií vo verejnom prístave Komárno 11.10.2021
,,Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy – zavádzanie moderných technológií na Dunaji rkm 1860 – 1806“ 11.10.2021
Projektová dokumentácia ciest I. triedy 11.10.2021
Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt "Modernizácia
technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708
pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty"
11.10.2021
Štúdia realizovateľnosti Výroba a distribúcia vodíka vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava 11.10.2021
Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 11.10.2021
Zabezpečenie prieskumu a zamerania nevybuchnutej munície v lokalite Zimného prístavu 11.10.2021
ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS a súvisiaca IČ) 11.10.2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť 03.11.2021
„Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja“ 03.11.2021
Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby 08.12.2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť 08.12.2021
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 2. etapa 08.12.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji 08.12.2021
„Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“ 17.01.2022
IS eForms 17.01.2022
Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia 02.02.2022
Národný register prístavných polôh a ich polygónov 02.02.2022
Štúdia realizovateľnosti Výroba a distribúcia vodíka vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava 02.02.2022
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji 02.02.2022
Zabezpečenie prieskumu a zamerania nevybuchnutej munície vo verejnom prístave Bratislava. 02.02.2022
Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS 02.02.2022
Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS  24.02.2022
Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia  18.03.2022
Modernizácia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl.stanica 18.03.2022
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II.etapa 18.03.2022
Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa 18.03.2022
Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 18.03.2022
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 18.03.2022
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 18.03.2022
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v TT kraji,I/51 Biela Hora 18.03.2022
ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 18.03.2022
ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 – 20 18.03.2022
Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova 05.05.2022
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná 05.05.2022
Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu
virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými
bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy (EDUNET_SK)
16.6.2022
Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja 28.06.2022
Výstavba a zlepšenie bezpeč. parametrov mostov na c. I. tr. 2. etapa v BB kraji 28.06.2022
Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30
28.06.2022
OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby 01.07.2022
Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom 
na území Ukrajiny
15.08.2022
Refundácia výdavkov spojených s ubytovaním pre osoby s udeleným štatútom 
dočasného útočiska
15.08.2022
D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač 13.09.2022
Modernizácia ľavej plavebnej komory – Upgrade of Gabčíkovo lock 13.09.2022
Technicko-bezpečnostná štúdia realizovateľnosti pre vodíkovú čerpaciu stanicu 13.09.2022
Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia 13.09.2022
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji 13.09.2022
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji 13.09.2022
 Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre 
Kopčianska – fáza 2
06.10.2022
Digitálny príspevok pre žiakov SR 06.10.2022

Slovensko v mobile 
06.10.2022
Rezortný privátny cloud RPC 10.11.2022
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce 14.11.2022
Modernizácia Vajnorskej radiály a kľúčových úsekov infraštruktúry VOD v Bratislave 14.11.2022
Projektová dokumentácia ciest I. triedy 14.11.2022
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA 
a TN kraji
14.11.2022
Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ) 14.12.2022
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, DEPO JURAJ DVOR –
STAVEBNÉ PRÁCE 
20.12.2022
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV. etapa 20.12.2022
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1) 20.12.2022
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 20.12.2022
MODERNIZÁCIA VAJNORSKEJ RADIÁLY, KĽÚČOVÝCH ÚSEKOV A PRVKOV
INFRAŠTRUKTÚRY VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE
22.03.2023
Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom
na území Ukrajiny
19.04.2023
Digitálny príspevok pre žiakov UA 19.04.2023
Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry VOD v Bratislave 07.06.2023
Modernizácia Vajnorskej radiály 07.06.2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 2. etapa 07.06.2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 3. etapa v PO kraji 07.06.2023
Šaštín – Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 18.09.2023
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, DEPO JURAJ DVOR – STAVEBNÉ PRÁCE 18.09.2023
Financovanie DPH na projektoch Slovenskej správy ciest v nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora 18.09.2023
D1 Turany – Hubová, projektová príprava II. fáza 18.10.2023
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB a KE kraji – cesty I/9, I/66, I/79 18.10.2023
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - III. etapa 18.10.2023
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji
 
23.01.2024

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce 14.06.2018
Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti 14.06.2018
Žiť energiou 14.06.2018
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku 14.06.2018
Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA 27.6.2018
Odborne o energii 27.6.2018
Zelená domácnostiam II 27.6.2018
„Envirocentrum Dropie“ Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku 30.10.2019
Zelená domácnostiam III 18.01.2022
Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie 27.10.2023

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

„Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR  a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“- I. 12.10.2020
„Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II.“ 09.08.2021
Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 23.03.2023
Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie 01.12.2023

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR 22.12.2017
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti
22.12.2017
Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR 22.12.2017
Budovanie Inštitútu verejného obstarávania 15.03.2018
Nové služby a postupy: Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva 15.03.2018
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce 15.03.2018
Podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy 15.03.2018
Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike 15.03.2018
Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva 15.03.2018
Zdravie vo všetkých politikách: Lepší monitoring zdravia, tvorba politík zdravia a hodnotenie vplyvov na zdravie (HIA) ako  determinant vytvárania celospoločenského prostredia, ktoré podporuje občianske iniciatívy a inovácie v oblasti udržateľného rozvoja a efektívnej verejnej správy. 15.03.2018
Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1 15.03.2018
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti 24.05.2018
Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov 24.05.2018
Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve 24.05.2018
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility 24.05.2018
Zvýšenie efektivity práce zamestnancov a modernizácia SP pre kvalitnejšie poskytovanie služieb svojim klientom a hodnotenie výstupov. 24.05.2018
Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov 28.06.2018
Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu 28.06.2018
Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) 26.09.2018
Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov 26.09.2018
Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS 26.09.2018
Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát 26.09.2018
Vytvorenie odborných kompetencií a kapacít pre komplexnú ekonomickú reguláciu 26.09.2018
Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie 26.09.2018
Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2 26.09.2018
Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk 06.11.2018
Analytická jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov 29.11.2018
Koordinácia a implementácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike 29.11.2018
OPTIMALIZÁCIA TVORBY ELEKTRONICKÝCH ROZHODNUTÍ VO VEREJNEJ SPRÁVE S OHĽADOM NA PRINCÍP „JEDENKRÁT A DOSŤ“ 26.3.2019
Skvalitňovanie programovej služby (ďalej aj „RTVS“) za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych štúdií. 26.3.2019
Optimalizácia procesov Úradu na ochranu osobných údajov SR  a vybudovanie informačného systému 26.3.2019
Optimalizácia riadiacich a podporných procesov ÚPVII 26.3.2019
Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií Zvýšenie inovačnej kapacity verejnej správy a zavedenie kontinuálneho zlepšovania digitálnych služieb 26.3.2019
Racionalizácia administratívnych procesov 05.06.2019
Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike 05.06.2019
Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát 05.06.2019
NP PARTI II.Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. 05.06.2019
PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU  OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM 13.09.2019
Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku 13.09.2019
Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti 08.04.2021
„Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ 12.07.2021
„Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ 16.08.2021
„Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy“ 07.10.2021
 
Optimalizácia hodnotiacich procesov a zvyšovanie efektívnosti verejných služieb v rezorte spravodlivosti - neplatné 07.10.2021
 
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 07.10.2021
 
Vybudovanie kapacitného modelu, stratégie digitalizácie a bezpečnosti rezortu zdravotníctva v kontexte zlepšenia nástrojov pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 08.12.2021
Optimalizácia hodnotiacich procesov a zvyšovanie efektívnosti verejných služieb v rezorte spravodlivosti 22.12.2021
Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende 21.02.2022
PODPORA NAJEXPONOVANEJŠÍCH ODBOROV OKRESNÝCH ÚRADOV ZA ÚČELOM ZEFEKTÍVNENIA POSKYTOVANÝCH PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB. 21.02.2022
Nový prístup k regulácii elektronických komunikácií a poštových služieb 18.03.2022
Podpora optimalizačných opatrení a elektronizácie služieb Sociálnej poisťovne 18.03.2022
Zvyšovanie efektívnosti riadenia procesov a posilnenie odborných kapacít NBÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti 15.07.2022
Podpora manažmentu krízových situácií a materiálneho zabezpečenia pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19

04.10.2022

Operačný program Rybné hospodárstvo

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Národná informačná a propagačná kampaň na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry 26.03.2018
Zabezpečenie výkonu činnosti národného korešpondenta 26.03.2018
Pilotný projekt - Environmentálny monitoring a tvorba databázy o stave rybnikárstva na Slovensku 09.11.2021
   
Skočiť na hlavné menu