Archív - zámery národných projektov - Operačný program Integrovaná infraštruktúra schválené v rokoch 2017-2020

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívny manažment údajov v prostredí SP (MÚSP) 28.12.2017
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS
vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 
28.12.2017
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS
DCOM – 2. etapa
28.12.2017
Informačný systém Centra právnej pomoci 28.12.2017
IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 07.05.2018
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 07.05.2018
Zavedenie služieb Platform as a Service 07.05.2018
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy 07.05.2018
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní – v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 10.07.2018
Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava 10.07.2018
Projektová dokumentácia obchvatov miest 10.07.2018
Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa 10.07.2018
Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa 10.07.2018
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji 10.07.2018
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa 10.07.2018
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa 10.07.2018
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa 10.07.2018
Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“ 10.07.2018
Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava 10.07.2018
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor- projekčné práce 10.07.2018
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany- projekčné práce 10.07.2018
„Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia“ 10.07.2018
I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka, PD 10.07.2018
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky 10.07.2018
Križovatka I/9 Žiar nad Hronom, PD 10.07.2018
Križovatka I/16 Rimavská Sobota, PD 10.07.2018
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024, 63-025), PD 10.07.2018
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – predprojektová a projektová príprava 10.07.2018
Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe 6.8.2018
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ 6.8.2018
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe 6.8.2018
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 6.8.2018
Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava 21.9.2018
eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím 12.10.2018
Redizajn siete GOVNET 12.10.2018
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva ISVS 12.10.2018
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“(JPPÚS) 12.10.2018
Elektronizácia služieb NIP 12.10.2018
Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 12.10.2018
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu 12.10.2018
Redizajn siete GOVNET 10.12.2018
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu 10.12.2018
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“ (JPPÚS) 10.12.2018
Elektronizácia služieb NIP 10.12.2018
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva ISVS 10.12.2018
Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste 14.12.2018
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava III. časť 14.12.2018
I/68 Plavnica, preložka cesty 14.12.2018
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji 14.12.2018
Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie 27.12.2018
Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) 27.12.2018
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) 27.12.2018
Online procesy eZdravia 27.12.2018
Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ 27.12.2018
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže 27.12.2018
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 18.01.2019
Projektová dokumentácia obchvatov miest 31.01.2019
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 11.02.2019
Pamiatkový informačný systém 12.02.2019
Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre
publikovanie služieb štátu cez Open API)
04.03.2019
Register zbraní a streliva (RZaS) 04.03.2019
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné
prostredie
04.03.2019
Systém verejného obstarávania 04.03.2019
Digitálny Ekosystém Inklúzie 21.02.2019
Živnostenský register 02.05.2019
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory 02.05.2019
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA) 02.05.2019
Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 – Fáza 2: Dátový projekt 03.05.2019
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR 03.05.2019
Živnostenský register 10.05.2019
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva 20.06.2019
Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry 20.06.2019
„Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR“ 20.06.2019
Jednotný informačný systém štatistických údajov (JISSU) 20.06.2019
Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy 20.06.2019
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 1 24.06.2019
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 2 24.06.2019
Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS ÚRPO) 24.06.2019
Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR 24.06.2019
Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách 10.07.2019
Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline 10.07.2019
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 10.07.2019
Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda 10.07.2019
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR 10.07.2019
Zriadenie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR 10.07.2019
I/75 Šaľa – obchvat 10.07.2019
I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 10.07.2019
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa 10.07.2019
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa 10.07.2019
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy, II. etapa 10.07.2019
Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti - Fáza 1 11.07.2019
Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti - Fáza 2 11.07.2019
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov 22.07.2019
Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry 12.08.2019
Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR 04.09.2019
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa 02.10.2019
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa 02.10.2019
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa 02.10.2019
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom 02.10.2019
Projektový zámer R2 Horná Nitra 02.10.2019
Rýchlostný ťah R1 Banská Bystrica – Ružomberok a rýchlostný ťah R3 Martin – Žiar nad Hronom, štúdia realizovateľnosti 02.10.2019
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji – 2.etapa 02.10.2019
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa 02.10.2019
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji 02.10.2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa 02.10.2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 2. etapa 02.10.2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa 02.10.2019
Zvýšenie dostupnosti eZdravia (Vládny cloud – rozšírenie o Komunitný zdravotnícky cloud) 18.10.2019
I/68 Plavnica, preložka cesty 29.11.2019
Bezpečnostná ochrana prístavov – predprojektová príprava 19.12.2019
I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, druhá stavba 19.12.2019
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár 19.12.2019
Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia 19.12.2019
Mesto Prešov,  Modernizácia trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 19.12.2019
Mesto Prešov, Modernizácia trolejového vedenia na Solivarskej ulici - realizácia 19.12.2019
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov – projektová dokumentácia 19.12.2019
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 19.12.2019
DPMP,  Nákup parciálnych trolejbusov 19.12.2019
Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa 19.12.2019
Projektová dokumentácia ciest I. triedy 19.12.2019
D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač 19.12.2019
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany, aktualizácia štúdie realizovateľnosti (projektová príprava) 19.12.2019
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa 19.12.2019
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (projektová príprava R1) 19.12.2019
Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra 19.12.2019
Mesto Prešov, Výstavba  nových trolejbusových tratí a meniarne – projektová dokumentácia 19.12.2019
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov 28.01.2020
Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie 28.01.2020
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa 13.03.2020
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 3. etapa 13.03.2020
DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť 13.03.2020
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov – projektová dokumentácia 13.03.2020
Mesto Prešov,  Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia 13.03.2020
Mesto Prešov,  Výstavba  nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 13.03.2020
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 13.03.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť 13.03.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 4. časť 13.03.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5. časť 13.03.2020
,,Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy – zavádzanie moderných technológií na Dunaji rkm 1860 – 1806“ 13.03.2020
Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia 13.03.2020
Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline 13.03.2020
ELEKTRIČKY PRE BRATISLAVU 31.07.2020
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, DEPO JURAJ DVOR – STAVEBNÉ PRÁCE 31.07.2020
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, VOZOVŇA KRASŇANY – STAVEBNÉ PRÁCE 31.07.2020
TROLEJBUSY PRE BRATISLAVU 31.07.2020
Aktualizácia Štúdie realizovateľnosti: Rýchlostná cesta R2 Zvolen - Košice. 31.07.2020
Diaľnica D1 Blatné – Trnava, rozšírenie na 6 pruh (projektová príprava D1) 31.07.2020
D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4 31.07.2020
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3) 31.07.2020
„I/66 Krupina - obchvat (projektová príprava)“ 31.07.2020
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1) 31.07.2020
Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava – Senec, 2. úsek Triblavina - Senec (projektová príprava D1) 31.07.2020
Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota 31.07.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom 31.07.2020
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa 31.07.2020
Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 31.07.2020
Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia 31.07.2020
Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, modernizácia koľaje č. 1, 2 31.07.2020
ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 31.07.2020
ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku 31.07.2020
ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 31.07.2020
ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 31.07.2020
Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425 31.07.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť 31.07.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť 31.07.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť 31.07.2020
Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 - 2. etapa 31.07.2020
Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel 31.07.2020
Boleráz – Smolenice, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 21.12.2020
Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 Ivachnová - Liptovský Mikuláš 21.12.2020
Modernizácia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl.stanica 21.12.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa 21.12.2020
Nižná Myšľa – Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 21.12.2020
Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM – Danube Rehabilitation Measures) 21.12.2020
Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava – Trnava / D1 Trnava – Bratislava 21.12.2020
Projektová dokumentácia ciest I. triedy, 2.etapa 21.12.2020
Projekty Hornej Nitry (projektová príprava R2) 21.12.2020
Diaľnica D1: Trnava - križovatka Lúka - Zvýšenie bezpečnosti dopravy v úseku Horná Streda - križovatka Lúka 21.12.2020
Šaštín – Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 21.12.2020
Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 21.12.2020
Telgárt – Červená Skala, modernizácia železničného zvršku 21.12.2020
Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra 21.12.2020
Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 – 10 21.12.2020
Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec 21.12.2020
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji 21.12.2020
ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 21.12.2020
ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 21.12.2020
ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A DOPLNENIE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA TUNELA BÔRIK A PRIĽAHLÝCH DIAĽNIČNÝCH ÚSEKOV 21.12.2020
ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI – DOPLNENIE BEZPEČNOSTNÝCH ZÁCHYTNÝCH ZARIADENÍ – TUNEL BÔRIK, TUNEL ŠIBENIK A TUNEL SITINA 21.12.2020

Skočiť na hlavné menu