Schválené zámery národných projektov


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Kvalita sociálnych služieb 22.12.2017
Reštart pre mladých uchádzačov pre zamestnanie 2 22.12.2017
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2 22.12.2017
Cesta na trh práce II. 29.03.2018
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. 29.03.2018
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby 29.03.2018
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím – 3 14.05.2018
Inštitút sociálnej ekonomiky 14.05.2018
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike 14.05.2018
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 06.07.2018
Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie – 2 06.07.2018
Podpora kvality sociálneho dialógu  06.07.2018
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4 06.07.2018
Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike 04.10.2018
„Každé dieťa sa počíta“ 18.12.2018
Kvalita sociálnych služieb 18.12.2018
Podpora integračných podnikov 18.12.2018
Podpora kvality sociálneho dialógu 18.12.2018
Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie – 2 18.12.2018
Zosúladenie rodinného a pracovného života 18.12.2018
31.01.2019
Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKÚ) 22.02.2019
Rodová rovnosť na pracovisku 22.02.2019
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce  22.02.2019
Praxou k zamestnaniu 2 22.02.2019
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 13.05.2019
Cesta na trh práce 3 13.05.2019
Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! 13.05.2019
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  (pôvodný názov: Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie (ZIPE) 28.06.2019
Podpora univerzálneho navrhovania 08.07.2019
Sme si rovní 08.07.2019
Modernizácia odbornej prípravy dospelých zrakovo postihnutých osôb pre trh práce 08.07.2019
Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti 08.07.2019
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 4 08.07.2019
Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II.  (NP TSP a TP MRK II.) 08.08.2019
Zdravé komunity 2B 08.08.2019
Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK) 08.08.2019
Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 08.08.2019
TEACHERS (Profesijný rozvoj učiteľov) 14.10.2019
Spoločne hľadáme prácu II. 11.11.2019
Podpora zamestnanosti 11.11.2019
Nestrať prácu – vzdelávaj sa 11.11.2019
Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra 11.11.2019
Buď aktívny 11.11.2019
„Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ 19.12.2019
„Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“ 17.01.2020
Reštart pre mladých UoZ 3 17.01.2020
Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR
17.01.2020
Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
17.01.2020
Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 17.01.2020
„Podpora univerzálneho navrhovania“ 17.01.2020
Modernizácia odbornej prípravy dospelých zrakovo postihnutých osôb pre trh práce 17.01.2020
Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie – Usmerňovať pre prax 03.02.2020
Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu (Transformácia vzdelávania 4.0) 03.02.2020
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 27.05.2020
Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP COVID MRK) 09.06.2020
Korona te merel –  Porazíme koronavírus 09.06.2020
Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – (NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v Materských školách 09.06.2020
Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra 25.06.2020
Zdravé komunity 3B 25.06.2020
Prvá pomoc 25.06.2020
Prvá pomoc pre materské školy 25.06.2020
Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím 19.02.2021
Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie 19.02.2021
„Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ 12.04.2021
Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania 12.04.2021
Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania 12.04.2021
Agentúra integrovanej starostlivosti 27.05.2021
NP Bezplatné dlhové poradenstvo 27.05.2021
Overenie modelu centier poradenstva pre mladých v BBSK 27.05.2021
„Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ“ 07.07.2021
Rodinné poradne - poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny 07.07.2021
„Chyť sa svojej šance“ 07.07.2021
Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti 07.07.2021
Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie 09.08.2021
Prvá pomoc II. 09.08.2021
Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 01.10.2021

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívny manažment údajov v prostredí SP (MÚSP) 28.12.2017
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS
vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 
28.12.2017
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS
DCOM – 2. etapa
28.12.2017
Informačný systém Centra právnej pomoci 28.12.2017
IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 07.05.2018
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 07.05.2018
Zavedenie služieb Platform as a Service 07.05.2018
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy 07.05.2018
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní – v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 10.07.2018
Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava 10.07.2018
Projektová dokumentácia obchvatov miest 10.07.2018
Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa 10.07.2018
Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa 10.07.2018
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji 10.07.2018
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa 10.07.2018
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa 10.07.2018
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa 10.07.2018
Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“ 10.07.2018
Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava 10.07.2018
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor- projekčné práce 10.07.2018
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany- projekčné práce 10.07.2018
„Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia“ 10.07.2018
I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka, PD 10.07.2018
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky 10.07.2018
Križovatka I/9 Žiar nad Hronom, PD 10.07.2018
Križovatka I/16 Rimavská Sobota, PD 10.07.2018
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024, 63-025), PD 10.07.2018
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – predprojektová a projektová príprava 10.07.2018
Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe 6.8.2018
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ 6.8.2018
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe 6.8.2018
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 6.8.2018
Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava 21.9.2018
eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím 12.10.2018
Redizajn siete GOVNET 12.10.2018
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva ISVS 12.10.2018
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“(JPPÚS) 12.10.2018
Elektronizácia služieb NIP 12.10.2018
Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 12.10.2018
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu 12.10.2018
Redizajn siete GOVNET 10.12.2018
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu 10.12.2018
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“ (JPPÚS) 10.12.2018
Elektronizácia služieb NIP 10.12.2018
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva ISVS 10.12.2018
Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste 14.12.2018
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava III. časť 14.12.2018
I/68 Plavnica, preložka cesty 14.12.2018
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji 14.12.2018
Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie 27.12.2018
Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) 27.12.2018
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) 27.12.2018
Online procesy eZdravia 27.12.2018
Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ 27.12.2018
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže 27.12.2018
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 18.01.2019
Projektová dokumentácia obchvatov miest 31.01.2019
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 11.02.2019
Pamiatkový informačný systém 12.02.2019
Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre
publikovanie služieb štátu cez Open API)
04.03.2019
Register zbraní a streliva (RZaS) 04.03.2019
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné
prostredie
04.03.2019
Systém verejného obstarávania 04.03.2019
Digitálny Ekosystém Inklúzie 21.02.2019
Živnostenský register 02.05.2019
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory 02.05.2019
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA) 02.05.2019
Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 – Fáza 2: Dátový projekt 03.05.2019
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR 03.05.2019
Živnostenský register 10.05.2019
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva 20.06.2019
Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry 20.06.2019
„Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR“ 20.06.2019
Jednotný informačný systém štatistických údajov (JISSU) 20.06.2019
Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy 20.06.2019
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 1 24.06.2019
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 2 24.06.2019
Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS ÚRPO) 24.06.2019
Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR 24.06.2019
Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách 10.07.2019
Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline 10.07.2019
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 10.07.2019
Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda 10.07.2019
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR 10.07.2019
Zriadenie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR 10.07.2019
I/75 Šaľa – obchvat 10.07.2019
I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 10.07.2019
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa 10.07.2019
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa 10.07.2019
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy, II. etapa 10.07.2019
Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti - Fáza 1 11.07.2019
Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti - Fáza 2 11.07.2019
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov 22.07.2019
Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry 12.08.2019
Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR 04.09.2019
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa 02.10.2019
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa 02.10.2019
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa 02.10.2019
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom 02.10.2019
Projektový zámer R2 Horná Nitra 02.10.2019
Rýchlostný ťah R1 Banská Bystrica – Ružomberok a rýchlostný ťah R3 Martin – Žiar nad Hronom, štúdia realizovateľnosti 02.10.2019
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji – 2.etapa 02.10.2019
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa 02.10.2019
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji 02.10.2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa 02.10.2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 2. etapa 02.10.2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa 02.10.2019
Zvýšenie dostupnosti eZdravia (Vládny cloud – rozšírenie o Komunitný zdravotnícky cloud) 18.10.2019
I/68 Plavnica, preložka cesty 29.11.2019
Bezpečnostná ochrana prístavov – predprojektová príprava 19.12.2019
I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, druhá stavba 19.12.2019
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár 19.12.2019
Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia 19.12.2019
Mesto Prešov,  Modernizácia trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 19.12.2019
Mesto Prešov, Modernizácia trolejového vedenia na Solivarskej ulici - realizácia 19.12.2019
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov – projektová dokumentácia 19.12.2019
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 19.12.2019
DPMP,  Nákup parciálnych trolejbusov 19.12.2019
Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa 19.12.2019
Projektová dokumentácia ciest I. triedy 19.12.2019
D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač 19.12.2019
Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany, aktualizácia štúdie realizovateľnosti (projektová príprava) 19.12.2019
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa 19.12.2019
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (projektová príprava R1) 19.12.2019
Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra 19.12.2019
Mesto Prešov, Výstavba  nových trolejbusových tratí a meniarne – projektová dokumentácia 19.12.2019
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov 28.01.2020
Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie 28.01.2020
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa 13.03.2020
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 3. etapa 13.03.2020
DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť 13.03.2020
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov – projektová dokumentácia 13.03.2020
Mesto Prešov,  Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia 13.03.2020
Mesto Prešov,  Výstavba  nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 13.03.2020
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 13.03.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť 13.03.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 4. časť 13.03.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5. časť 13.03.2020
,,Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy – zavádzanie moderných technológií na Dunaji rkm 1860 – 1806“ 13.03.2020
Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia 13.03.2020
Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline 13.03.2020
ELEKTRIČKY PRE BRATISLAVU 31.07.2020
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, DEPO JURAJ DVOR – STAVEBNÉ PRÁCE 31.07.2020
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, VOZOVŇA KRASŇANY – STAVEBNÉ PRÁCE 31.07.2020
TROLEJBUSY PRE BRATISLAVU 31.07.2020
Aktualizácia Štúdie realizovateľnosti: Rýchlostná cesta R2 Zvolen - Košice. 31.07.2020
Diaľnica D1 Blatné – Trnava, rozšírenie na 6 pruh (projektová príprava D1) 31.07.2020
D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4 31.07.2020
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3) 31.07.2020
„I/66 Krupina - obchvat (projektová príprava)“ 31.07.2020
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1) 31.07.2020
Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava – Senec, 2. úsek Triblavina - Senec (projektová príprava D1) 31.07.2020
Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota 31.07.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom 31.07.2020
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa 31.07.2020
Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 31.07.2020
Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia 31.07.2020
Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, modernizácia koľaje č. 1, 2 31.07.2020
ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 31.07.2020
ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku 31.07.2020
ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 31.07.2020
ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 31.07.2020
Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425 31.07.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť 31.07.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť 31.07.2020
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť 31.07.2020
Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 - 2. etapa 31.07.2020
Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel 31.07.2020
Boleráz – Smolenice, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 21.12.2020
Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 Ivachnová - Liptovský Mikuláš 21.12.2020
Modernizácia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl.stanica 21.12.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa 21.12.2020
Nižná Myšľa – Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 21.12.2020
Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM – Danube Rehabilitation Measures) 21.12.2020
Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava – Trnava / D1 Trnava – Bratislava 21.12.2020
Projektová dokumentácia ciest I. triedy, 2.etapa 21.12.2020
Projekty Hornej Nitry (projektová príprava R2) 21.12.2020
Diaľnica D1: Trnava - križovatka Lúka - Zvýšenie bezpečnosti dopravy v úseku Horná Streda - križovatka Lúka 21.12.2020
Šaštín – Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 21.12.2020
Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 21.12.2020
Telgárt – Červená Skala, modernizácia železničného zvršku 21.12.2020
Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra 21.12.2020
Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 – 10 21.12.2020
Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec 21.12.2020
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji 21.12.2020
ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 21.12.2020
ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 21.12.2020
ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A DOPLNENIE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA TUNELA BÔRIK A PRIĽAHLÝCH DIAĽNIČNÝCH ÚSEKOV 21.12.2020
ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI – DOPLNENIE BEZPEČNOSTNÝCH ZÁCHYTNÝCH ZARIADENÍ – TUNEL BÔRIK, TUNEL ŠIBENIK A TUNEL SITINA 21.12.2020
Modernizácia a doplnenie informačného a riadiaceho systému diaľnice (IRSD) na D1/D2 na území mesta Bratislava 02.03.2021
Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda 02.03.2021
„Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa“ 02.03.2021
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa 02.03.2021
Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra 02.03.2021
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná 02.03.2021
Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho 02.03.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji 02.03.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji 02.03.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji 02.03.2021
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji 02.03.2021
,,Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS)“ 02.03.2021
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR 02.03.2021
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS) 02.03.2021
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké) 18.05.2021
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa 18.05.2021
Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia 18.05.2021
Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 18.05.2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť 18.05.2021
R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová (projektová príprava R3). 18.05.2021
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa 18.05.2021
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ (projektová príprava) 18.05.2021
Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova 18.05.2021
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 18.05.2021
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia 18.05.2021
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe 15.06.2021
Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno – Master plan Komárno 08.07.2021
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa 08.07.2021
Posúdenie vplyvov na životné prostredie projektu Bezpečnostná ochrana prístavov - predprojektová príprava, pre časť Monitorovací systém prístavov 08.07.2021
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná 08.07.2021
„Štúdia realizovateľnosti: Návrh opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1853,10“ 08.07.2021
TROLEJBUSY PRE BRATISLAVU 08.07.2021
Havarijné prostriedky pre verejné prístavy Bratislava a Komárno 11.10.2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 11.10.2021
Návrh distribúcie energií vo verejnom prístave Komárno 11.10.2021
Projektová dokumentácia ciest I. triedy 11.10.2021
Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt "Modernizácia
technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708
pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty"
11.10.2021
Štúdia realizovateľnosti Výroba a distribúcia vodíka vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava 11.10.2021
Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 11.10.2021
Zabezpečenie prieskumu a zamerania nevybuchnutej munície v lokalite Zimného prístavu 11.10.2021
„ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS a súvisiaca IČ)“

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce 14.06.2018
Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti 14.06.2018
Žiť energiou 14.06.2018
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku 14.06.2018
Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA 27.6.2018
Odborne o energii 27.6.2018
Zelená domácnostiam II 27.6.2018
„Envirocentrum Dropie“ Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku 30.10.2019

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

„Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR  a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“- I. 12.10.2020
„Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II.“ 09.08.2021
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR 22.12.2017
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti
22.12.2017
Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR 22.12.2017
Budovanie Inštitútu verejného obstarávania 15.03.2018
Nové služby a postupy: Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva 15.03.2018
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce 15.03.2018
Podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy 15.03.2018
Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike 15.03.2018
Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva 15.03.2018
Zdravie vo všetkých politikách: Lepší monitoring zdravia, tvorba politík zdravia a hodnotenie vplyvov na zdravie (HIA) ako  determinant vytvárania celospoločenského prostredia, ktoré podporuje občianske iniciatívy a inovácie v oblasti udržateľného rozvoja a efektívnej verejnej správy. 15.03.2018
Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1 15.03.2018
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti 24.05.2018
Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov 24.05.2018
Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve 24.05.2018
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility 24.05.2018
Zvýšenie efektivity práce zamestnancov a modernizácia SP pre kvalitnejšie poskytovanie služieb svojim klientom a hodnotenie výstupov. 24.05.2018
Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov 28.06.2018
Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu 28.06.2018
Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) 26.09.2018
Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov 26.09.2018
Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS 26.09.2018
Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát 26.09.2018
Vytvorenie odborných kompetencií a kapacít pre komplexnú ekonomickú reguláciu 26.09.2018
Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie 26.09.2018
Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2 26.09.2018
Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk 06.11.2018
Analytická jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov 29.11.2018
Koordinácia a implementácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike 29.11.2018
OPTIMALIZÁCIA TVORBY ELEKTRONICKÝCH ROZHODNUTÍ VO VEREJNEJ SPRÁVE S OHĽADOM NA PRINCÍP „JEDENKRÁT A DOSŤ“ 26.3.2019
Skvalitňovanie programovej služby (ďalej aj „RTVS“) za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych štúdií. 26.3.2019
Optimalizácia procesov Úradu na ochranu osobných údajov SR  a vybudovanie informačného systému 26.3.2019
Optimalizácia riadiacich a podporných procesov ÚPVII 26.3.2019
Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií Zvýšenie inovačnej kapacity verejnej správy a zavedenie kontinuálneho zlepšovania digitálnych služieb 26.3.2019
Racionalizácia administratívnych procesov 05.06.2019
Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike 05.06.2019
Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát 05.06.2019
NP PARTI II.Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. 05.06.2019
PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU  OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM 13.09.2019
Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku 13.09.2019
Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti 08.04.2021
„Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ 12.07.2021
„Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ 16.08.2021
„Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy“ 07.10.2021
 
Optimalizácia hodnotiacich procesov a zvyšovanie efektívnosti verejných služieb v rezorte spravodlivosti 07.10.2021
 
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 07.10.2021
 

Operačný program Rybné hospodárstvo

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Národná informačná a propagačná kampaň na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry 26.03.2018
Zabezpečenie výkonu činnosti národného korešpondenta 26.03.2018
   
   
Skočiť na hlavné menu