ÚPVII vyhlasuje dopytovú výzvu na podporu zapojenia ľudí zo znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia


Dátum: 23.09.2019

Obrázok k aktualite ÚPVII vyhlasuje dopytovú výzvu na podporu zapojenia ľudí zo znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia
S cieľom výraznejšie začleniť ľudí zo znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia dnes Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil otvorenú dopytovo-orientovanú výzvu „Digitálna inklúzia“
v objeme 15 miliónov EUR. Výzva je určená inštitúciám verejnej správy na projekty zamerané pre ľudí so zdravotným postihnutím a občanov vo veku od 55 do 74 rokov.


Cieľom výzvy je podporiť také typy projektov, ktoré u ľudí zo znevýhodnených skupín zabezpečia inklúziu do digitálneho prostredia.

Projekty môžu byť zamerané na rozvoj digitálnych zručností, zjednodušenie prístupu k internetu, k informáciám a službám verejnej správy či na rozvoj participácie na digitálnom trhu. „Projekty s týmto zameraním majú pre zdravotne znevýhodnených občanov zabezpečiť lepšiu dostupnosť digitálneho obsahu, zlepšiť ich digitálne zručnosti alebo vytvoriť podmienky na využívanie digitálnych služieb. Rovnako však ide aj o projekty so zameraním na vzdelávanie starších ľudí, aby vedeli čerpať výhody, ktoré im internet a digitálny trh vedia priniesť ako využívanie e-služieb štátu, využívanie internetbankingu, a mnohé iné“, približuje vicepremiér Richard Raši.

Druhou skupinou aktivít je podpora asistovaného života a telemedicíny pre ľudí so zdravotným postihnutím. „Ide o projekty napríklad na jednoduchšie privolenie pomoci ošetrovateľa doma a v zariadeniach sociálnych služieb pomocou signálu, kamery alebo hlasu. Alebo aplikácie, ktoré poskytnú lekárom na diaľku údaje o klientovi ako krvný tlak, liečenú diagnózu, či alergie v prípade zmeny zdravotného stavu“, dopĺňa Raši.

Organizácie štátnej správy, ostatné subjekty verejnej správy, vyššie územné celky, obce a mestá a nimi zriadené právnické osoby mimo Bratislavského kraja sa tak môžu uchádzať o podporu projektu v minimálnej výške 200 tisíc EUR a maximálnej výške 5 miliónov EUR. V prípade zamerania projektov na rozvoj digitálnych zručností je miestom realizácie celé územie Slovenska.      

Na výzvu je vyčlenených celkovo 15 miliónov EUR a  uzatvorená bude po vyčerpaní alokácie alebo z dôvodu nedostatočného záujmu žiadateľov.
Dopytovo-orientovanú výzvu vyhlasuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre OPII, v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Poskytovanie príspevkov podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o výzve nájdete na www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 25.11.2019.   
 
 
Skočiť na hlavné menu