ÚPVII spúšťa dopytovú výzvu ako ďalší krok k zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti v štátnej správe


Dátum: 25.09.2019

Obrázok k aktualite ÚPVII spúšťa dopytovú výzvu ako ďalší krok k zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti v štátnej správe

Pomôcť inštitúciám štátnej správy lepšie sa pripraviť na možné kybernetické hrozby je cieľom otvorenej dopytovo-orientovanej výzvy „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS“ s alokáciou 20 miliónov EUR. Výzva je určená ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ktoré spadajú pod sektor informačných systémov verejnej správy.

„Dopytová výzva je predĺženou rukou národného projektu ‚Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe‚ a má za cieľ napomôcť orgánom štátnej správy zabezpečiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť vo svojej pôsobnosti“, vysvetľuje Jan Majtan, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti ÚPVII.

Žiadatelia by mali svoje projekty zamerať na jednu zo štyroch hlavných oblastí kybernetickej a informačnej bezpečnosti, a to zvýšenie ochrany pred útokmi z externého prostredia; Zvýšenie schopnosti detekcie škodlivých aktivít a bezpečnostných incidentov; Ochranu dát, dátových prenosov a komunikácie alebo budovanie bezpečnostného povedomia.

Výzva je určená na projekty s dĺžkou trvania do jedného roka, pričom podpora na jeden projekt môže byť vo výške od 500 tisíc EUR do 5 miliónov EUR. Celková indikatívna výška finančných prostriedkov predstavuje 20 miliónov EUR. Výzva bude uzatvorená po vyčerpaní alokácie alebo z dôvodu nedostatočného záujmu žiadateľov.

Dopytovo-orientovanú výzvu vyhlasuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre OPII, v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, špecifický cieľ 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

Viac informácií o výzve nájdete na www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 25.11.2019.


Skočiť na hlavné menu