Rozbiehame nové školenia pre EURO - úradníkov EŠIF


Dátum: 03.02.2016

Obrázok k aktualite Rozbiehame nové školenia pre EURO - úradníkov EŠIF
Dovoľujeme si Vás informovať, že Dodatkom č. 4 k Organizačnému poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra 2013, vznikol nový Odbor vzdelávania administratívnych kapacít európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len OV AK EŠIF), ktorý zodpovedá za koordináciu horizontálnych vzdelávacích aktivít AK EŠIF v programovom období 2014 - 2020, a jeho činnosť je naplno spustená od 1. januára 2016.
 
V rámci cyklu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF (riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, orgánu auditu, platobných jednotiek, CKO), v prvom polroku 2016 pripravujeme nasledovné školenia, realizované v priestoroch ÚV SR, na Námestí slobody 1, Bratislava (miestnosti č. 027 a č. 004):
 
Zákon č.  292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF a vybrané kapitoly Systému riadenia EŠIF – výzva, schvaľovací proces
 
Systém riadenia EŠIF          
 
Zmluva o NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF                                 
 
ITMS 2014 - 2020                                        
 
Systém finančného riadenia                                    
 
Zákon o verejnom obstarávaní vs. nový zákon o verejnom obstarávaní
 
Prípadové štúdie / zistenia ÚVO z výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním
 
Systém riadenia EŠIF na PO 2014 – 2020 z pohľadu kontroly verejného obstarávania a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní                                              
 
Na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk bude pravidelne uverejňovaný zoznam pripravovaných školení na najbližšie obdobie, spolu s novinkami a aktualitami, súvisiacimi so vzdelávaním AK EŠIF. Na stránke tiež nájdete jednotlivé prezentácie k školeným témam i ponuky dodatočného prihlásenia sa na školenie, v prípade nenaplnenia kapacity.
 
Najbližšie termíny školení:
 
19.2.2016  ITMS 2014 – 2020 / Neverejná časť
23.2.2016  Systém riadenia EŠIF
26.2.2016 Systém riadenia EŠIF na PO 2014 – 2020 z pohľadu kontroly, Novela Zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.Z
 
Účastníci školení budú oslovovaní a pozývaní priamo cez kontaktnú osobu danej inštitúcie.
Školenia sú určené len pre administratívne kapacity EŠIF, nie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov projektov.
 
V prípade otázok nás kontaktujte na vzdelavanieakesif@vlada.gov.sk.  
 
 
Skočiť na hlavné menu