ROADSHOW 2018-dokumenty


Dátum: 31.12.2018

Obrázok k aktualite ROADSHOW 2018-dokumenty
Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2018. Súťaž je určená pre študentov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí vypracujú projektový zámer. 

Formulár projektového zámeru si môžete stiahnuť TU:
PROJEKTOVÝ ZÁMER_Formulár

Vysvetlivky k projektovému zámeru :
Projektový zámer vysvetlivky

Vypracovaný projektový zámer, ktorý  študenti pripravia a odošlú do 31.12.2018, bude hodnotený odbornou komisiou, posúdený a ocenený. Zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby regiónu, ktorý škola reprezentuje.
 

Termíny
Prihlásenie družstiev: pri predložení projektového zámeru
Predloženie projektového zámeru: do 31.12.2018
Hodnotenie: do 31.1.2019
Výber tovaru: do 15 pracovných dní od oznámenia výsledkov
Odovzdanie výhier - školám: do 30.9.2019
                                   - členom družstiev: do 31.3.2019

 
Prezentácia ROADSHOW 2018
Roadshow 2018
Eurofondy


Štatút Roadshow 2018
Štatút súťaže Roadshow 2018


Dôležité stránky pre získavanie informácií :
www.eufondy.sk
www.itms2014.sk

Inšpirujte sa aj v rozvojových dokumentoch :
Program rozvoja VÚC
Program rozvoja obce
Regionálna integrovaná územná stratégia
.
Každý samosprávny kraj ju má samostatne.
BA
BB
TN
TT
NR
ZA
KE
PO
 
Operačný program/program
dokument, vypracovaný Slovenskou republikou pre určitú oblasť, podporovanú z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Prioritná os/priorita
časť operačného programu, ktorá by mala pokrývať jeden tematický cieľ

Tematický cieľ
Cieľ, stanovený zo strany EÚ vo všeobecnom nariadení (11 cieľov).
V rámci tematických cieľov sú podporované Investičné priority/priority (stanovené v nariadeniach pre jednotlivé fondy)

Špecifický cieľ
výsledok, ku ktorému prispieva investičná priorita/priorita prostredníctvom aktivít
 
Výdavky projektu v EUR a Konkretizácia výdavkov
Cez tento dokument si určíte správne rozdelenie zdrojov:
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 1.2
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020
 
Oprávnenosť výdavkov v rozpočte- (kapitola 3.5.2 Systém riadenia EŠIF, verzia 6 – vymenované neoprávnené výdavky pre jednotlivé fondy + kapitola 3.5.6. pre programy Európskej územnej spolupráce)
 
Spôsob realizácie projektu
Postup, ako budete jednotlivé časti projektu realizovať
 
Cieľ projektu:
Čo je konečným cieľom  projektu, aký je význam pre lokalitu a okolie
 
Trvalá udržateľnosť:
Akým spôsobom chcete projekt udržať ekonomicky a personálne aj po vyčerpaní eurodotácií
 
Nezabudnite dodržať minimálny  počet slov
Cieľ projektu -200
Trvalá udržateľnosť projektu -100

Poskytovanie informácií
 peter.malec@vlada.gov.sk
 
 

Skočiť na hlavné menu