Roadshow 2016 - dôležité informácie pre študentov a školy


Dátum: 30.12.2016

Obrázok k aktualite Roadshow 2016 - dôležité informácie pre študentov a školy
Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2016. Súťaž je určená pre študentov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí vypracujú projektový zámer. 

Formulár projektového zámeru si môžete stiahnuť TU:
PROJEKTOVÝ ZÁMERfinal

Vysvetlenia ku vypĺňaniu:
Projektovy_zamer
Vypracovaný projektový zámer, ktorý  študenti pripravia a odošlú do 31.12.2016, bude hodnotený odbornou komisiou, posúdený a ocenený. Zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby regiónu, ktorý škola reprezentuje.

Viac informácií nájdete TU.


Termíny
Prihlásenie družstiev: pri predložení PZ
Predloženie PZ: do 31.12.2016
Hodnotenie: 31.12.2016 – 31.1.2017
Výber tovaru: do 15 pracovných dní od oznámenia výsledkov
Odovzdanie výhier
 - školám: do 30.6.2017
 - členom družstiev: do 28.2.2017
 
Prezentácia ROADSHOW 2016
 Roadshow 2016

Dôležité stránky pre získavanie informácií :
 www.eufondy.sk
www.itms2014.sk
 
 
Niektoré postupy pri vypĺňaní formuláru projektového zámeru:
 
Vypĺňajte všetky časti presne.
 Inšpirujte sa aj v rozvojových dokumentoch :
Program rozvoja VÚC
Program rozvoja obce
Regionálna integrovaná územná stratégia
 
 
 
Operačný program/program
dokument, vypracovaný Slovenskou republikou pre určitú oblasť, podporovanú z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Prioritná os/priorita
časť operačného programu, ktorá by mala pokrývať jeden tematický cieľ

Tematický cieľ
cieľ, stanovený zo strany EÚ vo všeobecnom nariadení (11 cieľov).
V rámci tematických cieľov sú podporované Investičné priority/priority (stanovené v nariadeniach pre jednotlivé fondy)
Špecifický cieľ
výsledok, ku ktorému prispieva investičná priorita/priorita prostredníctvom aktivít
 
Výdavky projektu v EUR a Konkretizácia výdavkov
Cez tento dokument si určíte správne rozdelenie zdrojov:
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020
 
Oprávnenosť výdavkov v rozpočte- (kapitola 3.5.2 Systém riadenia EŠIF, verzia 3 – vymenované neoprávnené výdavky pre jednotlivé fondy + kapitola 3.5.6. pre programy Európskej územnej spolupráce)
 
Spôsob realizácie projektu
Postup, ako budete jednotlivé časti projektu realizovať
 
Cieľ projektu:
Čo je konečným cieľom  projektu, aký je význam pre lokalitu a okolie
 
Trvalá udržateľnosť:
Akým spôsobom chcete projekt udržať ekonomicky a personálne aj po vyčerpaní eurodotácií
 
Synergia
Synergiu medzi OP získate v Prílohe č. 1 k MP CKO č. 11 – Identifikované synergie a komplementarity na programovej úrovni.
 Príloha č. 1 k MP CKO č. 11 - Identifikované synergie a komplementarity na programovej úrovni
 
Nezabudnite dodržať minimálny  počet slov
Cieľ projektu -200
Trvalá udržateľnosť projektu -100
Synergia-100
 
 Poskytovanie informácií
 peter.malec@vlada.gov.sk
 
 
Skočiť na hlavné menu