Register zbraní zjednoduší plnenie povinností občanom i podnikateľom


Dátum: 27.03.2019

Obrázok k aktualite Register zbraní zjednoduší plnenie povinností občanom i podnikateľom
Elektronizácia komunikácie medzi občanmi, podnikateľmi a štátnou správou sú hlavným zámerom projektu Register zbraní a streliva. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvanie na projekt s názvom „Register zbraní a streliva“.
 
Vďaka projektu budú môcť občania po novom svoje požiadavky vyriešiť prostredníctvom elektronickej služby alebo osobnou návštevou ktoréhokoľvek policajného útvaru. Výnimkou budú len prípady, ktoré vyžadujú fyzické predloženie zbrane. Zruší sa tak obmedzenie miestnej príslušnosti pri vybavovaní agendy a prinesie to aj časovú úsporu na strane zamestnancov, občanov a podnikateľov pri jej vybavovaní. Elektronizácia komunikácie prinesie aj časovú úsporu na strane zamestnancov, občanov a podnikateľov pri vybavovaní agendy.

Informačný systém ministerstvo vnútra vybuduje ako komplexný informačný systém integrovaný s ostatnými súčasťami e-Governmentu. S prípravou registra ráta aj ministerstvom vnútra pripravovaná novela zákona o zbraniach a strelive zavádzajúca okrem iného informačnú povinnosť pre podnikateľov a držiteľov zbrojných licencií viesť evidenciu  zbraní a streliva prostredníctvom e-služieb. Register sprístupní  informácie o zbraniach, ktoré sú potrebné na ich sledovanie a identifikáciu, a zefektívni tiež výmenu informácií medzi členskými štátmi Európskej únie.

Nový register zbraní a streliva umožní aj okamžité overenie držiteľov zbrojných licencií a kontrolu ich osobnej a profesijnej bezúhonnosti. Umožní to prepojenie nového registra s inými informačnými systémami ministerstiev vnútra i spravodlivosti. Prínosom bude aj sprostredkovanie informácií o lekárskych a psychologických posudkoch integráciou s informačnými systémami ministerstva zdravotníctva. Register bude tiež kontrolovať vydané poľovnícke lístky sprístupnením údajov z databáz ministerstva pôdohospodárstva. Rovnakým spôsobom bude možné kontrolovať aj platnosť oprávnení športových strelcov či podnikateľov s povolením na prepravu zbraní a streliva.

Pomocou používateľských e-služieb bude možné oznamovať uzatvorenie zmlúv na predaj zbraní, aktualizovať či meniť zbrojné preukazy i elektronicky žiadať o prepravu zbraní. Možné tiež bude hlásiť ich cezhraničnú prepravu, žiadať i predlžovať platnosť európskeho zbrojného pasu, ohlasovať predaje, nákupy prenájmy a výpožičky zbraní či nahlasovanie ich strát. Súčasťou registra bude aj monitorovací systém dohliadajúci na platnosť príslušných povolení či potvrdení súvisiacich s oblasťami prepravy a držby zbraní a streliva.

Projekt v hodnote 7 248 114 eur z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu pripravilo Ministerstvo vnútra SR. Na svojom februárovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7.
Vyzvanie na národný projekt je zverejnený na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 2. júl 2019.
 
Skočiť na hlavné menu