Nový systém verejného obstarávania prispeje k zníženiu byrokratickej záťaže


Dátum: 08.04.2019

Obrázok k aktualite Nový systém verejného obstarávania prispeje k zníženiu byrokratickej záťaže
Elektronizácia všetkých fáz verejného obstarávania a hlavne zníženie administratívnej záťaže sú prínosmi nového systému verejného obstarávania. Ambíciou národného projektu je prispieť k reforme a skráteniu dĺžky trvania verejného obstarávania na Slovensku. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejní vyzvanie na projekt s názvom „Systém verejného obstarávania“.
 
Verejné obstarávanie na Slovensku je riešené elektronicky už viac ako desať rokov. Nový systém ráta so znížením počtu prerušených konaní, napríklad pre nedoručené dokumenty. Uskutočnenie projektu tiež zlepší dohľad a kontrolu verejného obstarávania. Medzi prínosy patrí aj skrátenie procesu verejného obstarávania i skrátenie času kontrol verejných obstarávaní. Systém tiež bude pomáhať starostom malých obcí, pri navolení vstupných informácií ich prevedie procesom verejného obstarávania, čím sa môže znížiť chybovosť.
 
Projekt v hodnote 12 497 915 eur pripravil Úrad pre verejné obstarávanie a nasadenie systému je plánované na rok 2022. Na svojom februárovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) – prioritná os 7.
Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 30. september 2019.
 
 
Skočiť na hlavné menu