Modernizácia zberu štatistických údajov je nevyhnutným krokom v procese digitalizácie štátnej štatistiky


Dátum: 29.07.2019

Obrázok k aktualite Modernizácia zberu štatistických údajov je nevyhnutným krokom v procese digitalizácie štátnej štatistiky
Znížiť administratívnu záťaž podnikateľov, zefektívniť zber ekonomických dát, zvýšiť konzistenciu zbieraných údajov a v neposlednom rade znížiť náklady na štatistické zisťovanie je cieľom národného projektu Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) – Jednotný informačný systém štatistických údajov, ktorý schválil Riadiaci výbor pre Prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vyzvanie na projekt dnes uverejnil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Podnikateľské subjekty nad 20 zamestnancov pravidelne vypĺňajú až 14 zisťovaní cielených na dáta o chode firiem ako napríklad dáta o objeme produkcie, zamestnancoch, štruktúre nákladov a výdavkov, investíciách, mzdách a mnohé ďalšie. Rovnaká povinnosť, ale formou náhodného výberu sa týka aj menších podnikov a živnostníkov. Napríklad výkaz o práci vypĺňa každý štvrťrok viac ako 53 000 spravodajských jednotiek a každej z nich trvá vyplnenie jedného dotazníka v priemere 46 minút.
V súčasnosti využívaný informačný systém umožňuje vytvárať duplicitné údaje a často prichádza k duplicitnému oslovovaniu subjektov“, hovorí Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII a zároveň dodáva, že aj v tejto oblasti je nevyhnutné uplatňovať princíp jedenkrát a dosť. „Ak už raz podnikateľ štátu svoje údaje dal, nie je dôvod, aby ich do štatistických zisťovaní vpisoval každý mesiac opakovane. Ide najmä o obchodný názov, adresu podnikania, či prevádzky, IČO a pod.,“ približuje Kmeť.
Realizovaním národného projektu štatistický úrad plánuje zmeny do praxe zaviesť od roku 2022.  
 
Cieľom projektu je preto vybudovať spoločnú platformu pre všetky štatistické zisťovania a zabezpečiť zdieľanie informácií medzi všetkými zložkami Národného štatistického systému (NŠS). Aktuálne tento zber zabezpečuje 13 organizácií s koordináciou ŠÚ SR.  
Zavedením projektu do praxe dôjde k zvýšeniu kvality získavaných dát najmä vďaka zjednoteniu metodiky, vybudovaniu jednotných metadát, aplikácii nových, moderných nástrojov pre zisťovanie, ako aj k zvýšeniu flexibility komunikačných rozhraní. 
Zefektívni a zautomatizuje sa vypĺňanie dotazníkov pre firmy, odstránia sa procesy s nízkou pridanou hodnotou a podnikatelia/firmy ušetria 2,3 milióna eur v podobe zníženia času  potrebného na splnenie svojich štatistických povinností. Celkovo sa im tak znížia náklady na vypĺňanie štatistických zisťovaní o 31%.  
Súčasne sa o 60-tisíc hodín zníži čas potrebný na spracovanie firemných dát Štatistickým úradom SR prípadne ďalšími inštitúciami v NŠS. Ide o zníženie časovej záťaže spracovateľov o 23 % oproti súčasnosti.
Štatistický úrad SR realizuje národný projekt „Jednotný informačný systém štatistických údajov“ v hodnote 10 090 306 EUR s dĺžkou trvania 24 mesiacov.  Projekt spadá pod špecifické ciele 7.5. Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát a 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 30. 09.2019.
 

Skočiť na hlavné menu