Komunikácia so Sociálnou poisťovňou bude jednoduchšia a rýchlejšia


Dátum: 28.06.2019

Obrázok k aktualite Komunikácia so Sociálnou poisťovňou bude jednoduchšia a rýchlejšia

Občanom a podnikateľom sa bude so Sociálnou poisťovňou lepšie komunikovať. Podarí sa to vďaka národnému projektu Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA). Občanom odpadne veľká časť byrokracie a prínosom bude aj zníženie oneskoreného vyplácania dôchodkov. Na aprílovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). Vyzvanie na projekt zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Sociálna poisťovňa dnes disponuje rôznymi informačnými systémami, ktoré vznikali v rôznom čase a nie sú zjednotené. Vďaka projektu Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne budú zelektrizované konania o dávkach, čo pre občana znamená skrátenie dĺžky ich vybavovania. Projekt ráta aj so znížením administratívnej záťaže pre zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Projekt pokrýva agendy ako výplata dávok nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti a čiastočne starobné dôchodkové sporenie.  Podľa slov generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ľubomíra Vážneho systém nahrádza štyri  z piatich nosných systémov Sociálnej poisťovne.

Hlavným cieľom národného projektu je vytvorenie predpokladov pre rozširovanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne, nie samotná realizácia elektronizácie podaní. Docieli sa to zjednotením súčasných štyroch hlavných informačných systémov pre dávkové agendy (dôchodkové, nemocenské, poistenie v nezamestnanosti, úrazové) do jedného informačného systému.

V súčasnosti už Sociálna poisťovňa poskytuje svojim poistencom zákonom stanovené dávky v zákonom stanovených lehotách. Projekt navyše umožní zákonné povinnosti plniť ešte efektívnejšie a rýchlejšie. Podarí sa to vďaka informačným systémov tak, aby zamestnanci pri svojej činnosti mali lepší prístup k údajom poistencov.

Odrátaním úspory času zamestnancov tak projekt po jeho realizácií prinesie úsporu prevádzkových nákladov 23,1 mil. eur za obdobie 10 rokov po začatí projektu. Peniaze sa začnú štátu vracať po 5 rokoch od ukončenia projektu.

Vyzvanie na národný projekt s názvom Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA), v hodnote 18 435 041 eur je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 26. august 2019.


Skočiť na hlavné menu