Elektronické služby štátu budú bezpečnejšie vďaka eurofondom


Dátum: 04.02.2022

Obrázok k aktualite Elektronické služby štátu budú bezpečnejšie vďaka eurofondom

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) rozšíri poskytované služby v prostredí vládnej siete GOVNET o nový modul detekcie kybernetických hrozieb. Ten bude slúžiť na zachytenie útokov na používateľov webových aplikácií (ich koncové zariadenia). Vyzvanie na národný projekt „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“ vo výške takmer 7 miliónov eur vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

NASES rozširuje počet chránených služieb prevádzkovaných vo vládnej sieti GOVNET o nové služby, nové mobilné a interaktívne webové aplikácie, ktoré potrebujú špecifický typ ochrany pred hrozbami. S rastom počtu využívaných služieb priamo úmerne súvisí aj potreba ochrany dát a aplikácií, aby ich mohli občania a podnikatelia bezpečne využívať v plnom rozsahu.

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) zostavila štúdiu Top 15 hrozieb na svete. Medzi nich zaraďuje útoky ako malware, webové útoky, phishing, ukradnutie identity, porušenie údajov, a mnohé ďalšie. Napríklad podľa štúdie sa v roku 2019 zvýšil počet útokov na webové aplikácie o 52% oproti roku 2018. Až 71% organizácií malo v roku 2019 skúsenosť s malware aktivitou. Viac ako polovica respondentov v danej štúdii uviedla, že majú obavy o svoje údaje.

Cieľom národného projektu je preto zaviesť nový modul detekcie hrozieb a prienikov, ktorý bude chrániť aplikácie prevádzkované vo vládnej sieti pred 19 rôznymi typmi útokov, ktorými môžu byť koncové zariadenia klientov atakované. Pôjde o detekciu bottov, behaviorálnu biometriu, analýzu risk transakcií, ukradnutia prihlasovacích údajov, malware detekciu na koncových zariadeniach, detekciu ukradnutia identity, ratting detekciu v prehliadačoch a ďalšie. Táto cielená detekcia bude nasadená nezávisle na používaných aplikáciách a technológiách tak, aby občania, podnikatelia aj štátne inštitúcie mohli využívať služby štátu bez obmedzení.

Národný projekt „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“ s dobou realizácie 12 mesiacov je realizovaný v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 6 968 138 EUR.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.mirri.gov.skwww.partnerskadohoda.gov.sk. Uzávierka vyzvania je 28.2.2022.

Viac informácií: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/2022-7-58/


Skočiť na hlavné menu