Dôležité upozornenie pre prijímateľov


Dátum: 01.04.2017

Obrázok k aktualite Dôležité upozornenie pre prijímateľov
K 1.4.2017 nadobúda účinnosť Metodický pokyn CKO č. 14 verzia 3  pre programové obdobie 2014 – 2020 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR.

Tento metodický pokyn sa vzťahuje na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 5 000 EUR, pričom ide o zákazky podľa
§ 117 ZVO.
 
Výzvu na súťaž zverejní prijímateľ na svojom webovom sídle minimálne 5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). Prijímateľ je povinný zdokumentovať toto zverejnenie hodnoverným spôsobom. RO je povinný bližšie definovať spôsob, ktorým budú prijímatelia dokladovať toto zverejnenie. Pokiaľ prijímateľ preukázateľne nedisponuje vlastným webovým sídlom, výzvu zverejní na inom vhodnom webovom sídle, alebo v printových médiách.

Prijímateľ je povinný v ten istý deň ako zverejnení Výzvu na súťaž na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle alebo v printových médiách, zaslať e-mailom informáciu o tomto zverejnení, vo forme podľa prílohy tohto metodického pokynu aj na osobitný e-mailový kontakt v rámci CKO. CKO túto informáciu po jej doručení povinne a bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk. E-mailový kontakt na zaslanie informácie na CKO je: zakazkycko@vlada.gov.sk, telefonický kontakt: +421 2 20925674.

Telefonický kontakt slúži len pre účely technických otázok súvisiacich s plnením uvedenej povinnosti a nie pre účely poskytovania metodických usmernení a konzultácii spojených s prípravou a realizáciou zákaziek v zmysle tohto metodického pokynu. Na tieto účely slúži e-mailový kontakt metodika.cko@vicepremier.gov.sk

Upozorňujeme, že Informácia o tomto zverejnení je tvorená inou štruktúrou údajov, ktoré je prijímateľ povinný dodržať, pričom ich popis tvorí prílohu tohto metodického pokynu.

V tabuľke (Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt CKO : zakazkycko@vlada.gov.sk ) pribudla povinnosť uvádzať, o aký typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby) ide.

Skočiť na hlavné menu