Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí


Dátum: 15.02.2021

Obrázok k aktualite Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí
Krátky popis: Projekt zameraný na kvalitatívnu inováciu vzdelávacieho procesu na SŠ v cezhraničnom regióne v oblasti exaktných, prírodovedných, informatických a technických vied. Táto oblasť vzdelávania je zásadná pre uplatnenie absolventov na odborovo špecifickom trhu práce v priemyslovej sfére. Projekt vytvoril unikátnu heterogénnu vzdelávaciu infraštruktúru, ktorá ťaží z cezhraničnej synergie dvoch SŠ, výskumne orientovaného VŠ pracoviska a odbornej prírodovednej inštitúcie. Rozvíja sa odbornú pripravenosť učiteľov stredných škôl, ktorých sú konfrontovaní s aktuálnymi a relevantnými trendami
v oblasti prírodných a technických vied. Študenti stredných škôl mali možnosť zapojiť sa aj do vedeckých a vývojových projektov a získať nezanedbateľné výhody i na medzinárodnom trhu práce.
Gymnázium Púchov v spolupráci so Sliezskou univerzitou v Opave, ktorá sa špecializuje na fyziku a astronómiu, s Hvezdárňou a planetáriom M.R. Štefánika v Hlohovci a s partnerským Gymnáziom Valašské Klobouky zrealizoval projekt SCINET zameraný na získavanie nových technických kompetencií študentov. Materiálnym výstupom tohto projektu bolo vybudovanie školskej astronomickej pozorovateľne. Z prostriedkov zriaďovateľa gymnázia Trenčianskeho samosprávneho kraja sa podarilo zrekonštruovať podkrovné priestory pôvodnej budovy gymnázia a vytvoriť učebňu astronómie. Z projektu bola zriadená špecializovaná knižnicu fyzikálnej a astronomickej literatúry s viac ako 100 titulmi, zakúpené boli fotoaparát na kvalitnú astrofotografiu, počítače na spracovanie pozorovaných objektov, techniku na tlač a väzbu.
Na budovu bola umiestnená automatizovaná pozorovacia kupola s možnosťou diaľkového ovládania otáčania kupoly a sledovania vesmírnych objektov.
Tri nové ďalekohľady sú určené na pozorovanie:
  • jasných objektov, planét a Mesiaca,
  • vzdialených objektov, hmlovín a galaxií,
  • Slnka.
Gymnázium Púchov
Prijímateľ:  VP: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
HCP: Slezská univerzita v Opavě
PP1: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci
PP2: Gymnázium Valašské Klobouky
 Gymnázium Púchov 1
Celkové oprávnené náklady projektu:  451 784,55 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   384 016,85 € EFRR a 33 759,21 € ŠR
Vlastné zdroje:  34 008,49 verejné zdroje
Operačný program:  INTERREG V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: od februára 2018 do januára 2020
Gymnázium Púchov 2

 
Skočiť na hlavné menu