Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s. r. o.


Dátum: 15.04.2021

Obrázok k aktualite Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s. r. o.
 ZEDKO_Centrifúga
Názov: Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s. r. o.
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie miery a efektivity procesu recyklácie elektro-odpadov, prostredníctvom zabezpečenia technologického zázemia laboratória na chemické spracovanie tohto druhu odpadu. Inovácia technologického zázemia sa primárne týkala laboratórnych zariadení, ktoré elektro-odpad recyklujú hydrometalurgickým spôsobom. Výsledkom projektu bolo najmä zvýšenie kapacity zariadení na recykláciu elektro-odpadu (100 t/rok) a efektívne spätné získavanie drahých a farebných kovov z týchto odpadov. Vo vzťahu k osobitosti prevádzky spoločnosti ZEDKO, s. r. o., ktorá ako jediná v SR dokáže produkovať konečný výstupný materiál priamo z procesu recyklácie elektro-odpadu, realizácia projektu prispieva všetkými jej aktivitami k riešeniu environmentálnych problémov spojených s elektro-odpadom na celom území SR.
Prijímateľ:  ZEDKO, s. r. o.
Celkové oprávnené náklady projektu:  382 163,75 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   210 190,06 EUR
Vlastné zdroje:   171 973,69 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 07/2018 - 03/2020 (21 mesiacov)
 ZEDKO_čistenie vzduchu s rekuperáciou a so skrápaním 1
Skočiť na hlavné menu