Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku


Dátum: 13.07.2021

Obrázok k aktualite Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku

Názov: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku

Ul. Stárka

Kód projektu: 302011Q594
Popis projektu: Cieľom projektu bolo zvýšiť podiel environmentálneho typu dopravy - cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestskej časti Zámostie - tvoriacu urbanistické obvody Zámostie, Priemyselný obvod Západ I, Priemyselný obvod Západ II, Nové Zlatovce a Kvetná a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácií s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.
Cieľ projektu: Zvýšenie podielu environmentálne priaznivejšieho typu dopravy - cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín.

Ul. Stárka 1
Hlavné aktivity projektu:
  • Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu -  cyklistické komunikácie
Situácia po realizácii projektu: 
Realizáciou sa pokračuje v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry, pričom realizovaná aktivita prispieva aj k cieľu HP Nediskriminácie k merateľnému ukazovateľu „Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím“. Prostredníctvom týchto opatrení a aktivít môžeme začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste Trenčín, v jeho mestských častiach a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy a zmeniť vnímanie cyklistov nielen v kontexte športového či turistického vyžitia.
Ul. Stárka 3
Prijímateľ: Mesto Trenčín
Celkové oprávnené náklady projektu: 91 851 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 87 258 €
Vlastné zdroje: 4 593 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: október 2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: december 2020
 
                              
 
Skočiť na hlavné menu