Zvýšenie kapacity MŠ Starý Tekov


Dátum: 02.04.2019

Obrázok k aktualite Zvýšenie kapacity MŠ Starý Tekov
Názov: Zvýšenie kapacity MŠ Starý Tekov
tekov
Krátky popis:
Predmetom predkladaného projektu sú stavebné úpravy objektu materskej školy Starý Tekov za účelom zvýšenia kapacity materskej školy o 10 miest, čím sa zvýši kapacita MŠ Starý Tekov na 52 detí a pokryjú sa potreby miestnych obyvateľov v oblasti výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie atraktivity obce Starý Tekov pre prisťahovanie mladých ľudí, ktorí si plánujú založiť rodinu a vyriešenie problému s umiestnením detí do MŠ, spojené s kvalitnou technickou infraštruktúrou a intenzívnou bytovou výstavbou, príp. blízkosťou okresného mesta, zvyšuje atraktivitu obce Starý Tekov pre bývanie, život a prisťahovanie sa do obce. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života v obci Starý Tekov.
Hlavné aktivity projektu:

1. Rozšírenie kapacity MŠ Starý Tekov (rekonštrukcia, stavebná úprava)
2. Úprava areálu MŠ Starý Tekov
3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia MŠ Starý Tekov
 
Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu bude zvýšenie zaškolenosti detí v materskej škole Starý Tekov a prispievanie k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu. Kapacita MŠ sa zvýši zo 42 na 52 detí s výhľadom ďalšieho rozšírenia.

Popis realizácie aktivít projektu:
tekov1
Cieľom predkladaného projektu je zrekonštruovať všetky tri triedy, tri herne, tri spálne, jednu šatňu a jedno sociálne zariadenie, aby prostredie, v ktorom sa realizuje výchovno-vzdelávací proces, bolo pre deti bezpečné, hygienické a estetické. Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie je aj kuchyňa v priestoroch MŠ.
Areál MŠ Starý Tekov prejde čiastočnou obnovou. Do areálu bude umiestnený nový prvok detského ihriska tzv. veža so šmykľavkou.
V rámci obstarania materiálno–technického vybavenia MŠ Starý Tekov budú upravené priestory kuchyne a doplnené vybavenie o konvektomat s príslušenstvom.

Prijímateľ:  Obec Starý Tekov

Celkové oprávnené náklady projektu:  172 000 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 163 400 € 
Vlastné zdroje:  8 600 € 
Operačný program: IROP

Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: máj 2018
Ukončenie realizácie aktivít projektu: august 2019
 
 
Skočiť na hlavné menu