Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Ľubica


Dátum: 18.02.2021

Obrázok k aktualite Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Ľubica
Názov: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Ľubica

Krátky popis: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov ZŠ Ľubica prostredníctvom naplnenia čiastkového cieľa: vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.
V priebehu projektu bol sledovaný najmä ukazovateľ „Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania“. Tento ukazovateľ bol kumulatívne naplnený na 137,7778 %.
V škole bolo do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania zapojených už 124 žiakov so ŠVVP, ktorí boli počas šk. rokov 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020 zaradení do bežných tried.
lubica2
Aj po skončení projektu ostali žiaci zo ŠVVP a SZP zaradení do bežných tried. Škola bude naďalej hľadať možnosti financovania pedagogických asistentov, špeciálneho pedagóga, či školského psychológa prostredníctvom zapájania sa do iných národných, či dopytovo orientovaných projektov, alebo iných na tento účel poskytnutých zdrojov. Tým, že škola prijala filozofiu začleňovania žiakov zo ŠVVP a SZP do bežných tried za vlastnú, je zabezpečená udržateľnosť projektu. V tomto procese bude škola aj naďalej pokračovať. Zlepšenie výsledkov začlenených žiakov bude sledované prostredníctvom ich polročných a koncoročných hodnotení.
Počas realizácie neboli zaznamenané žiadne vážnejšie problémy. Projektový personál našiel uplatnenie aj v čase, keď škola vyučovala dištančne. V tomto období sa pedagogické asistentky ešte vo väčšej miere podieľali na komunikácii s rodičmi a deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a so ŠVVP.
Prijímateľ:  Základná škola Ľubica, Školská 1, 059 71 Ľubica
Celkové oprávnené náklady projektu:  108 540,00 Eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   92 259 Eur zdroj EU, 10 854 Eur zo ŠR
Vlastné zdroje:  5 427,00 Eur
Operačný program:  Ľudské zdroje

Doba realizácie projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020
lubica3
Skočiť na hlavné menu