Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce


Dátum: 12.02.2021

Obrázok k aktualite Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce
lekarovce 
Názov projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce
Kód projektu 074KE220042
Prijímateľ Názov Obec Lekárovce
Sídlo Lekárovce, 07254
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Lekárovce      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
29.09.2020 29.10.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 138000,00
Z toho NFP 100000,00
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie poskytovania miestnych základných služieb prostredníctvom zníženiu energetickej náročnosti budovy MŠ pre obyvateľov obce Lekárovce.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov - zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a zároveň aj k úspora výdavkov  obecného rozpočtu,
- zatraktívnenie celkového vzhľadu obce,
- zlepšenie životného prostredia a zníženie emisií  v obci.
 
Rekonštrukciou objektu sa podarilo dané ciele plne naplniť.

Skočiť na hlavné menu