Zverejnenie príručiek


Dátum: 02.06.2016

Obrázok k aktualite Zverejnenie príručiek
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle:
 
Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 2.0
Príručku nájdete na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/prirucky-pre-ziadatela-o-nenavratny-financny-prispevok/
 
a
 
Príručku pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 2.0
Príručku nájdete na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/15704-sk/prirucky-pre-prijimatela/
 
 

Skočiť na hlavné menu