Zverejnenie legislatívneho balíku k fondom politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027


Dátum: 01.07.2021

Obrázok k aktualite Zverejnenie legislatívneho balíku k fondom politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027
30. júna 2021 Európska únia zverejnila v Úradnom vestníku EÚ legislatívny balík k fondom politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 vo forme nariadení EÚ. Predmetné nariadenia EÚ nadobudli účinnosť 1. júla 2021.
 
Ide o tieto nariadenia EÚ:
  1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku („všeobecné nariadenie EÚ“)
  2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde („nariadenie EFRR/KF“)
  3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 („nariadenie ESF+“)
  4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021  o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov („nariadenie EÚS“)
  5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu („nariadenie FST“)
 
Predmetné nariadenia môžete nájsť na stránke Úradného vestníka EÚ:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC
 
 
Skočiť na hlavné menu