Zverejnenie dokumentu Preukazovanie splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci DOP projektov OP II v gescii MH SR, verzia 3.0


Dátum: 28.04.2021

Obrázok k aktualite Zverejnenie dokumentu Preukazovanie splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci DOP projektov OP II v gescii MH SR, verzia 3.0

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 28. 04. 2021 verziu 3.0 dokumentu s názvom Preukazovanie splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR.

Cieľom úpravy dokumentu je:

  • potreba reflektovať na skutočnosť, že v pripravovaných výzvach na predkladanie ŽoNFP už nie je podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu definovaná ako podmienka poskytnutia príspevku ale ako povinnosť, resp. záväzok vyplývajúci zo znenia Zmluvy o poskytnutí NFP,
  • potreba reflektovať na stále pretrvávajúcu krízovú situáciu a v tejto súvislosti vložiť do dokumentu odvolávku na §  57 zákona o príspevku z EŠIF, ktorý upravuje postup pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie,
  • precizovanie textu.

Cieľom zverejnenia dokumentu je zjednotenie formy poskytovaných informácií týkajúcich sa podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu a sprehľadnenie dokumentácie výziev na predkladanie ŽoNFP vyhlásených poskytovateľom.

Úplné znenie dokumentu (aj so sledovaním zmien) nájdete TU.

 


Skočiť na hlavné menu