Zriadenie farmy Semerovo


Dátum: 15.01.2021

Obrázok k aktualite Zriadenie farmy Semerovo
semerovo2
Názov projektu Zriadenie farmy Semerovo
Kód projektu 061NR090243
Prijímateľ Názov Michaela Dianová
Sídlo Semerovo
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Semerovo      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
10.03.2016 13.01.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000
Z toho NFP 50 000
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, skvalitnenie a rozvíjanie poľnohospodárskej výroby, konkrétne živočíšnej výroby so zameraním na chov oviec a kôz.
semerovo
Skočiť na hlavné menu