Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede


Dátum: 15.01.2021

Obrázok k aktualite Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Názov: Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

 dunajs

Kód projektu: NFP302011G465

 
Cieľ projektu:  je zvýšenie bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách, a to na ceste III/1406, zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na riešených úsekoch, vyhradenie priestoru pre cyklistickú dopravu a zvýšenie jej ochrany v dopravnom priestore, čím vytvoríme priestor na nárast a zväčšenie podielu v deľbe dopravnej práce v dopravnom priestore.

Hlavná aktivita projektu: rekonštrukcia, modernizácia  a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

Aktivita 1. cyklistické komunikácie - Zriadenie bezpečných dopravných koridorov pre cyklistov v Dunajskej Strede

Aktivita  2. doplnková cyklistická infraštruktúra - Doplnkový cyklistický mobiliár
Situácia po realizácii projektu: bude mať významný vplyv na  vylepšenie a zefektívnenie miestnej  infraštruktúry pre nemotorovú dopravu a zlepší sa celkový vzhľad mesta. Mesto Dunajská Streda prostredníctvom predkladaného projektu buduje svoju konkurenčnú výhodu, trvale udržateľnú pozíciu v regióne a zvyšuje svoju atraktivitu navonok, nakoľko vytvára miesto s vyššou životnou úrovňou bývania v meste, s možnosťou poskytovania lepších a nových služieb pre obyvateľstvo. Realizácia projektu prispeje k redukcii automobilovej dopravy,  k zvýšeniu životnej úrovne v rámci mesta Dunajská Streda, keďže priaznivo ovplyvní bezpečnosť dopravy v meste na pozemných komunikáciách, zvýšeniu bezpečnosti cyklistkou a chodcov a taktiež prispeje k vyššej atraktivite mesta nielen pre jej obyvateľov, ale aj pre podnikateľské subjekty a návštevníkov. Taktiež prispeje k rozvoju cestovného ruchu.

Prijímateľ: mesto Dunajská Streda
Celkové oprávnené náklady projektu: 199 451,93€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 189 479,33€
Vlastné zdroje:  9 972,60€
Operačný program: IROP
 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: február 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2020
dunajs1
Skočiť na hlavné menu