Zmena zmluvy v čase krízovej situácie – Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2


Dátum: 11.11.2021

Obrázok k aktualite Zmena zmluvy v čase krízovej situácie – Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ zverejňuje hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s ust. § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou pristupuje k zmene článku 5 zmluvy a niektorých ustanoveniach prílohy č. 1 zmluvy – Všeobecné zmluvné podmienky týkajúcich sa preddavkových platieb, a to s platnosťou pre výzvy s nasledovnými kódmi:

a)         OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

b)         OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

c)         OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

d)         OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

e)         OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

f)         OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

g)         OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

h)         OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

i)          OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

j)          OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

k)         OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

l)          OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

m)        OPII-MH/DP/2020/11.3-23

n)         OPII-MH/DP/2020/11.3-25

o)         OPII-MH/DP/2020/11.3-26

p)         OPII-MH/DP/2020/11.3-27

q)         OPII-MH/DP/2020/11.3-30.

 

Bližšie informácie k Hromadnej zmene č. 2 nájdete TU.

Hromadná zmena sa realizuje oznámením zmeny prijímateľovi a jej účinnosť nastáva odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi. 

Hromadná zmena č. 2 vychádza zo zmeny zmluvy v čase krízovej situácie zo dňa 10.11.2021  zverejnenej Centrálnym koordinačným orgánom s názvom „Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 10. 11. 2021 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 2“ , ktorá je k dispozícii na internetovej adrese:  

/data/files/5208_hromadna-zmena-zmluvy-cko-c-2.rtf


Skočiť na hlavné menu