Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v čase krízovej situácie – Hromadná zmena č. 6


Dátum: 08.12.2022

Obrázok k aktualite Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v čase krízovej situácie – Hromadná zmena č. 6

Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ zverejňuje hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s ust. § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou pristupuje hromadnej zmene zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s platnosťou pre výzvy s nasledovnými kódmi:

 • OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
 • OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
 • OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
 • OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16
 • OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
 • OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

(pre prípad projektov bez účasti partnera/partnerov).

Hromadná zmena sa realizuje oznámením zmeny prijímateľovi a jej účinnosť nastáva odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi. 

Hromadná zmena č. 6 vychádza zo zmeny zmluvy v čase krízovej situácie:

 • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 1.4.2022 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 3,
 • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 17.6.2022 centrálnym koordinačným orgánom sporadovým číslom 4
 • Zmeny zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnenej dňa 19. 07. 2022 certifikačným orgánom s poradovým číslom 3 – korigendum

(k dispozícii na internetovej stránke: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/).

 

Bližšie informácie k Hromadnej zmene č. 6 nájdete TU.

Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ zverejňuje hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s ust. § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou pristupuje hromadnej zmene zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s platnosťou pre výzvy s nasledovnými kódmi:

 • OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
 • OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
 • OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
 • OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16
 • OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
 • OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

(pre prípad projektov bez účasti partnera/partnerov).

Hromadná zmena sa realizuje oznámením zmeny prijímateľovi a jej účinnosť nastáva odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi. 

Hromadná zmena č. 6 vychádza zo zmeny zmluvy v čase krízovej situácie:

 • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 1.4.2022 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 3,
 • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 17.6.2022 centrálnym koordinačným orgánom sporadovým číslom 4
 • Zmeny zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnenej dňa 19. 07. 2022 certifikačným orgánom s poradovým číslom 3 – korigendum

(k dispozícii na internetovej stránke: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/).

 

Bližšie informácie k Hromadnej zmene č. 6 nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu