Zmena v OP Integrovaná infraštruktúra má eliminovať nepridelenie výkonnostnej rezervy


Dátum: 10.05.2018

Obrázok k aktualite Zmena v OP Integrovaná infraštruktúra má eliminovať nepridelenie výkonnostnej rezervy
Zmena v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (OPII), ktorú v stredu schválila vláda, má najmä eliminovať riziko nepridelenia výkonnostnej rezervy a podporiť rýchlejšiu a efektívnejšiu absorpciu zdrojov na realizáciu dopravných projektov a projektov v oblasti informatizácie spoločnosti. Predmetom zmeny je úprava a doplnenie výkonnostného rámca a obsahového zamerania vybraných prioritných osí, ako aj úprava finančného rámca. Návrh predložil na vládu minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.
 
Úprava finančného plánu OPII v prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava je zameraná na presun 23,08 mil. eur z kategórie národné súkromné financovanie do kategórie národné verejné financovanie. Prioritná os Verejná osobná doprava má alokáciu zdrojov Európskej únie vo výške
322,35 mil. eur a na národné spolufinancovanie pripadá 56,88 mil. eur, čo je spolu 379,23 mil. eur. Po spomínanom presune peňazí v rámci národného spolufinancovania sa zdroje štátneho rozpočtu zvýšia z 33,8 mil. eur na 39,1 mil. eur, prostriedky samospráv budú predstavovať 17,78 mil. eur a na súkromné financovanie nebudú žiadne peniaze. Cieľom tejto úpravy je zreálnenie úrovne zdrojov štátneho rozpočtu, verejných vlastných a súkromných zdrojov pri financovaní projektov.
 
Dôvodom aktualizácie finančného rámca OPII bolo najmä zaradenie dopravných podnikov v mestách Bratislava, Košice, Prešov a Žilina do sektora verejnej správy. Dodatočné prostriedky na projekty v rokoch 2018 a 2019 v objeme vyše 5,6 mil. eur bude dočasne zabezpečená zo zdrojov v rozpočte ministerstva dopravy a výstavby z úspory z predchádzajúcich rokov. Potrebná suma na rok 2020 v objeme takmer 1,1 mil. eur má byť zabezpečená v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.
 
Vplyv na financovanie OPII má tiež doplnenie princípu pro rata v prioritnej osi 5 Železničná infraštruktúra. Rezort dopravy ako riadiaci orgán OPII tak reaguje na zámer Železníc Slovenskej republiky realizovať z tejto prioritnej osi projekty technologického charakteru s celosieťovým rozmiestnením technologických častí s centrálnym manažmentom umiestneným v Bratislave. Ide, napríklad, o pracoviská železničných telekomunikácií a komunikačné dohľadové centrá. Celkový negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 sa odhaduje na takmer 1,4 mil. eur.
 
Minister dopravy má predložiť návrh zmeny OPII na schválenie Európskej komisii do piatich dní. V rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 má zároveň požiadať ministerstvo financií do konca februára 2019 o zapracovanie výdavkov do rozpočtu rezortu dopravy na spolufinancovanie projektov dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach, Žiline a Prešove v prioritnej osi Verejná osobná doprava do výšky takmer
5,3 mil. eur a na spolufinancovanie pro rata pre vybrané projekty v prioritnej osi Železničná infraštruktúra do výšky zhruba 1,4 mil. eur.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu