Zlepšujeme sociálne služby v regiónoch, z 26 miliónov eur podporíme aj ochranu detí, či budovanie jaslí


Dátum: 14.10.2021

Obrázok k aktualite Zlepšujeme sociálne služby v regiónoch, z 26 miliónov eur podporíme aj ochranu detí, či budovanie jaslí
Pomáhame zlepšovať kvalitu sociálnych služieb v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo novú výzvu za takmer 26 miliónov eur z programu IROP na podporu sociálnych služieb, vrátane jaslí a komunitných zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 
„Kvalita a dostupnosť sociálnych služieb je jedným z priamych ukazovateľov kvality života ľudí v regiónoch. Pandémia zvýraznila problémy vo viacerých oblastiach, jednou z nich je aj sociálnoprávna ochrana detí a mladistvých. Preto sme v rámci programu IROP, ktorý je určený na priamu podporu regiónov, vyčlenili 26 miliónov eur práve na lepšie sociálne služby. S tým úzko súvisí zvýšená potreba moderných a kvalitne vybavených priestorov, v ktorých sú tieto služby poskytované,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort riadi Integrovaný regionálny operačný program IROP.
 
Šancu uspieť vo výzve majú projekty výstavby, rozširovania či modernizácie a zabezpečenia energetickej úspornosti budov komunitných zariadení sociálnych služieb, vrátane jaslí, sociálnoprávnej ochrany detí aj sociálnej kurately. Poskytovatelia týchto služieb sa ďalej môžu uchádzať o zdroje z eurofondov na ich zariadenie. Žiadať môžu tiež o príspevok na nákup automobilov, ktoré sú potrebné pre poskytovanie sociálnych služieb priamo v teréne.
 
Oprávnenými žiadateľmi o podporu z výzvy sú obce, mestá, samosprávne kraje a právnické osoby nimi zriadené a tiež iní neziskoví poskytovatelia týchto služieb, napríklad cirkvi, občianske združenia a ďalší. Výzva je určená pre celé Slovensko a medzi úspešné projekty sa v nej rozdelí takmer 25 830 000 eur. Maximálna a minimálna výška príspevku nie sú vopred určené.
 
„Z eurofondov chceme podporiť naozaj moderný prístup k sociálnej starostlivosti. Podmienkou poskytnutia podpory z eurofondov je, aby išlo o zariadenia komunitného typu, kde sa klienti budú cítiť bezpečne, kde majú kvalitnú starostlivosť a všetky podmienky pre osobnostný rozvoj, či už ide o deti, mládež alebo seniorov. Pokiaľ ide o deti, podporíme tiež také aktivity, ktoré  umožnia ich návrat či zotrvanie v rodine alebo pomôžu rodičom lepšie zosúladiť rodinný a pracovný život,“ uviedla Remišová.
 
Komunitné sociálne služby umožňujú ľuďom plnohodnotný život v komunite, bez ohľadu na ich vek, materiálne, zdravotné a iné znevýhodnenie. Poskytujú sa terénnou formou v domácom prostredí, ambulantne alebo pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb s charakterom rodinného bývania (v bytoch alebo rodinných domoch).
 
V aktuálnom programovom období 2014 - 2020 išlo na podporu poskytovania sociálnych služieb z IROP už takmer 59 miliónov eur. Financie sa rozdelili medzi vyše stovku úspešných projektov.
 
Podporu takmer 1,4 milióna eur získala napríklad Trnavská arcidiecézna charita. Z prostriedkov IROP zlepší a rozšíri služby svojho zariadenia, ktoré pomáha ľuďom bez domova už od roku 2012. Eurofondy umožnia nízkoprahové denné centrum zrenovovať, rozšíriť a tiež zlepšiť služby pre ľudí bez domova.
 
Ďalším príkladom rozvoja sociálnych služieb vďaka podpore z IROP je denný stacionár pre seniorov so zdravotným postihnutím v Moravanoch nad Váhom (okr. Piešťany). Obec získala z programu na jeho zriadenie viac ako 256 000 eur. Bezbariérové zariadenie, ktoré seniorom poskytne rôzne spoločenské a vzdelávacie aktivity, ale aj možnosť stravovania, by malo svoje brány otvoriť začiatkom budúcoročného leta. 
 
Doterajšie výzvy pomáhajú tiež budovať nové detské jasle. To uľahčí návrat matiek do práce po pôrode a zlepší ekonomické podmienky mladých rodín. Napríklad v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto vzniknú vďaka podpore takmer 917 000 eur z IROP do jari 2023 jasle pre 20 detí. Súčasťou objektu bude aj kuchyňa a ďalšie potrebné vybavenie a tiež zelený areál s ihriskom.
 
 
Najnovšiu vyhlásenú výzvu nájdete na:
SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)
 
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu