Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu


Dátum: 15.05.2020

Obrázok k aktualite Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu
Cieľ projektu:  ochrana a podpora ekosystémových služieb zelených pľúc mesta Trenčín poskytovaných sídliskovou zeleňou vnútrobloku ako prvku zelenej infraštruktúry a jej integrácie s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúcimi k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a k adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu.
tren1
Špecifický cieľ projektu:
1. Vybudovanie a zosúladenie prvkov zelene vnútrobloku.
2. Zabezpečenie kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja územia vnútrobloku.
 
Hlavná aktivita projektu: regenerácia vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
Vyššia uvedená hlavná aktivita sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
  • Odstránenie pôvodného mobiláru a spevnené plôch
  • Výsadba nových drevín, krov
  • Nové komunikácie a oddychové zóny
  • Ihriská
 tren2
Situácia po realizácii projektu:
revitalizáciou sídliskovej zelene vnútrobloku J. Halašu s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene o rozlohe  9.379 m2 má poskytnúť biodiverzite vhodné prostredie, umožňiť ekosystémom  fungovanie prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí ( sídliska Juh, lesoparku Brezina a obce MFO – Soblahov, Trenčianska Teplá) a integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu.
Výstupy projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu“  komplexnou obnovou  vnútrobloku J. Halašu na sídliska Juh s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, umožnia zlepšiť environmentálne aspekty života v meste Trenčín a prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku by sa malo dosiahnuť zvýšenie podielu  zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe v meste Trenčín.
 
Prijímateľ: mesto Trenčín
Celkové oprávnené náklady projektu: 713 849,28€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 678 156,82€
Vlastné zdroje: 35 692,46€
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: marec 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: október 2019
 
 
Skočiť na hlavné menu