Žilinu čaká veľká modernizácia. ŽSR podpísala zmluvu na dopravný uzol


Dátum: 12.11.2020

Obrázok k aktualite Žilinu čaká veľká modernizácia. ŽSR podpísala zmluvu na dopravný uzol
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dnes podpísali zmluvu o dielo na projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“, pracovne nazývaného uzol Žilina. Modernizáciu zabezpečí Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag, s. r. o., Bratislava.

„Od môjho nástupu na pozíciu ministra dopravy ide už o tretí veľký železničný tender, ktorý sme dotiahli do úspešného konca. A ideme ďalej. Mojou prioritou je vytvoriť férové prostredie pre funkčné a transparentné hospodárske súťaže aj na železničné infraštruktúrne projekty. Celé desaťročia boli železnice na Slovensku investične zanedbávané. Ak však chceme ľudí presvedčiť, aby presadli z áut do vlakov, musíme investovať. Dnes sa nám núka jedinečná príležitosť zmeniť stav železníc aj vďaka Fondu obnovy. Urobím všetko preto, aby sme pripravili dôkladne a načas kvalitné projekty a aby sme presvedčili Európsku komisiu o zmysluplnosti týchto zelených projektov,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. 
Modernizácia pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty, zvýšenia stupňa technickej vybavenosti, zabudovania moderných a progresívnejších prvkov, čím dôjde ku skvalitneniu a zlepšeniu jej technických parametrov, bezpečnosti a ukazovateľov ako celku. Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh.
„V tomto roku sa nám podarilo podpísať zmluvy na strategické modernizácie ako sú trať Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, na severnej trase trať Poprad –Lučivná ako aj uzol Žilina, ktorý je jedným z dopravných sŕdc železničnej infraštruktúry na Slovensku. Našim územím prechádzajú tri koridory základnej transeurópskej siete, pričom v regióne Žilinského kraja sa nachádzajú dva koridory základnej siete, a to  Balt – Jadran a Rýn – Dunaj, so spoločným úsekom Púchov – Žilina, vytvárajúce v meste Žilina koridorovú križovatku. Preto je mimoriadne dôležité, že začneme s komplexnou rekonštrukciou tohto významného uzla, ktorým sa aj zavŕšia práce na zrýchľovaní tratí v koridore od Bratislavy do Žiliny“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.
Projekt pozitívne hodnotí aj primátor mesta Žilina Peter Fiabáne: ,,Mesto Žilina víta túto významnú investíciu. Vnímame zároveň, že to bude mať na niekoľko rokov dopad aj na fungovanie mesta, keďže ide o obrovskú stavbu. Na druhej strane, nejde len o rekonštrukciu železničných tratí či nástupíšť, ale tento projekt zahŕňa množstvo ďalších investícií. Budú sa rekonštruovať podchody, podjazdy ako aj infraštruktúra súvisiaca s cyklodopravou, ktoré výrazne pomôžu mestu. Zároveň sa nám do budúcna otvárajú otázky rekonštrukcie železničnej stanice či iného stvárnenia a využitia predstaničného priestoru.“ 
ŽSR vypísali súťaž na zhotoviteľa stavby v októbri minulého roka. Počas procesu verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), preveroval  jednu námietku proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
Začiatkom mája ÚVO zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietky  a v októbri ukončil kontrolu zákazky pred uzavretím zmluvy. Následne Ministerstvo dopravy a výstavby SR ukončilo ex-ante kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.
Financovanie projektu bude z dvoch eurofondových zdrojov, a to z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja CEF (Nástroj na prepájanie Európy, Connecting Europe Facility).
Časť stavby v úseku Žilina (mimo) – Varín (tzv. Sekcia 1)  bude financovaná prostredníctvom Nástroja CEF a štátneho rozpočtu. V tomto zmysle bola podaná žiadosť o financovanie z CEF, ktorá bola schválená a v októbri 2017 podpísali ŽSR zmluvu o grante s Európskou komisiou.
Zvyšná časť stavby (tzv. Sekcia 2, zo stavebného hľadiska ide priamo o železničnú stanicu Žilina a infraštruktúru v smere na sever a západ od tejto stanice) bude v prvej fáze financovaná z OPII. V druhej fáze sa  Železnice Slovenskej republiky budú uchádzať o peniaze z Operačného programu Slovensko v rámci programového obdobia 2021 – 2027.
Hodnota zákazky uzol Žilina je 323,37  miliónov eur v zmysle zmluvy. Zo sumy predpokladanej hodnoty zákazky pripadá na:
Sekciu č. 1 časť sumy vo výške 68 864 444,75 eur – táto časť bude hradená z nástroja CEF
Sekciu č. 2 časť sumy vo výške 254 508 557,71 eur – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Slovensko.
Napriek tomu, že cieľom modernizácie železničného uzla Žilina je rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, prinesie aj značné zlepšenie dopravnej situácie v celom území. Projekt stavby predpokladá realizáciu viacerých nových prvkov cestnej infraštruktúry, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dopravnú situáciu v meste Žilina.

Skočiť na hlavné menu