ŽIACI SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ MAJÚ NOVÉ DIELNE A MODERNIZOVANÚ TELOCVIČŇU


Dátum: 13.11.2023

Obrázok k aktualite ŽIACI SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ MAJÚ NOVÉ DIELNE A MODERNIZOVANÚ TELOCVIČŇU

Rekonštrukcia stála viac ako 1, 6 mil eur, z toho 1, 2 mil. eur z prostriedkov IROP a 400 tis. z rozpočtu ŽSK. Stavebnými úpravami prešla v uplynulom období aj telocvičňa, pričom celkové náklady predstavujú 991 825 eurz toho spolufinancovanie ŽSK 396 730 eur.

Školské dielne sú spolu s učebňami praktickej výchovy umiestnené v samostatnej 2- poschodovej budove, ktorá sa nachádza v areáli školy. Súčasťou stavebných úprav bolo ich zateplenie, nová strecha, výmena okien, rekonštrukcia pôvodných podláh (v učebniach, šatniach a dielňach), nové osvetlenie a výmena všetkých interiérových dverí. Vznikli aj moderné šatne a nové sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov (sprchy, WC), vrátane zariadenia pre imobilné osoby. V dielňach bola zo zdrojov ŽSK vybudovaná nová decentralizovaná plynová kotolňa, vnútro areálový rozvod plynu a nová elektroinštalácia za takmer 400 000 eur. Objekt je plne bezbariérový (bezprahové úpravy dverí, schodolez). Modernizáciou dielní sa zvýšila energetická hospodárnosť a úspora energie je na úrovni cca 70%.

Odborné pracoviská disponujú moderným materiálno – technickým vybavením. Súčasťou sú napr. stolové vŕtačky, sústruhy, simulátory pre CNC programovanie, CNC stroje a univerzálne frézky, výučbové moduly pre autoopravárov, keramické tabule, výučbové softvéry, IKT pre školské dielne, sety pracovných stolov atď. Dielne slúžia pre výučbu všetkých odborov (mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúd, elektromechanik, nástrojár, autoopravár mechanik a autoelektrikár).

Modernizácia a rekonštrukcia dielní bola financovaná prostredníctvom IROP, v sume 1 254 876,84 eur.

 

Adriana Bellová, riaditeľka školy: „Našou snahou je, aby všetci žiaci prešli počas svojho vzdelávania praxou minimálne v prevádzke jedného podnikateľského subjektu, ale zároveň aby sa dostali do styku s najmodernejšími technológiami aj v našich školských dielňach a boli tak dostatočne pripravení na prácu s technikou, s ktorou sa stretnú v reálnej praxi, čo je naším hlavným cieľom. Z tohto pohľadu vyhodnocujem rekonštrukciu a modernizáciu školských dielní ako výrazný pozitívny krok k splneniu tohto cieľa.“
 
SOŠ polytechnická Dolný Kubín – Kňažia ponúka štúdium v 8 učebných a študijných odboroch. Škola zabezpečuje komplexnú prípravu žiakov pre oblasť strojárenstva, elektrotechniky, automobilového opravárstva a je zapojená do systému duálneho vzdelávania.

 

 

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Som rada, že sa nám darí plniť náš zámer a postupne na každej z našej škôl zvyšujeme kvalitu vzdelávania a úroveň vedomostí a zručností našich budúcich absolventov. Je dôležité vnášať do strojárenských odborov moderné zariadenia a vybavenie, ktoré zodpovedá súčasnej praxi. Škola dlhodobo spolupracuje so všetkými významnými zamestnávateľmi z celej Oravy, žiaci sú tiež zapojení do duálneho vzdelávania. Absolventi sú veľmi žiadaní zo strany miestnych regionálnych strojárenských firiem, ktoré zaznamenávajú prudký nárast (pozn. v blízkosti školy sa nachádza priemyselný park). Títo zamestnávatelia však často nenachádzajú na trhu práce potrebný počet kvalifikovaných pracovníkov. Očakávame, že modernizácia strednej odbornej školy v Dolnom Kubíne prispeje k zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium jednotlivých odborov.
 
Modernizáciou prešla aj telocvičňa, ktorú škola využíva už 50 rokov. Má vymenené podložie, nový športový povrch, vybudované nové šatne a sociálne zariadenia. Vybudovaná bola tiež nová presklená tribúna s kapacitou cca 40 miest. Všetky priestory sú debarierizované. „Je dôležité, že sa vybudovala tiež nová decentralizovaná kotolňa, ktorá okrem športovej haly a jej zázemia vykuruje aj budovu teoretického vyučovania a budovu bývalého školského internátu, v ktorej má škola v súčasnosti svoje učebne, kabinety kancelárie a ubytovňu,“ doplnila Bellová. Školská telocvičňa je zároveň najväčšou športovou halou v regióne Orava. Svoje zázemie vďaka svojej bezbariérovosti poskytne imobilným hráčom hokeja na elektrických vozíkoch, a viacerým športovým klubom pôsobiacim v regióne (bedmindton, florbal). Telocvičňa bola modernizovaná v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry z Fondu na podporu športu. Celkové náklady predstavujú 991 825 eurz toho spolufinancovanie ŽSK 396 730 eur.

 

Škola chce v rámci ďalších plánov realizovať debarierizáciu v budove teoretického vyučovania, vybudovať ďalšiu decentralizovanú plynovú kotolňu v školskej jedálni a kompletne zrekonštruovať zváračskú školu.


Skočiť na hlavné menu