Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici


Dátum: 21.01.2020

Obrázok k aktualite Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici 
Názov: Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici
Krátky popis: Realizáciou projektu mestský podnik posilnil infraštruktúru na zber BRKO. Cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom rozšírenia zberného dvora, výstavbou kompostárne a obstaraním strojno-technologického vybavenia s príslušenstvom. Vybudovaním mestskej kompostárne sa vytvorila potrebná kapacita na zhodnocovanie BRKO vrátane kuchynského bioodpadu z domácností so zabezpečením hygienizácie bioodpadu. Hygienizácia je proces inaktivácie mikróbov a patogénnych organizmov v kuchynskom a reštauračnom odpade pomocou fermentora s dopravníkovým systémom. Prínosom projektu je zvýšenie kapacity pre triedenie KO (1 865 t/rok) a kapacity pre zhodnocovanie odpadov (1 600 t/rok). Environmentálnym prínosom projektu je zníženie znečistenia životného prostredia v meste a jeho okolí.
Prijímateľ:  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 607 579,69 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 527 200,71 EUR
Vlastné zdroje:   80 378,98 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 07/2016 -  06/2019 (36 mesiacov)
bš
Skočiť na hlavné menu