Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.


Dátum: 16.04.2019

Obrázok k aktualite Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.


Agro CS Slovakia_Linka na sušenie BRO 1
Názov: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.
 
 
Krátky popis: Spoločnosť v rámci projektu zásadne zmenila svoj výrobný proces skvalitnením, zefektívnením a rozšírením prevádzky lokalizovanej v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese Lučenec, kde je umiestnená sofistikovaná moderná technológia zameraná na spracovanie BRO na výrobu organických-minerálnych hnojív určených pre agrosektor a pestovateľstvo. Technológia pozostávajúca z 3 hlavných častí (príprava BRO, sušenie a lisovanie) je umiestnená vo vlastných výrobných priestoroch a poľnohospodárskych stavbách spoločnosti. Investíciou vznikla zásadne zmenená výroba spoločnosti zameraná na produkciu výrobkov granulovaných hnojív vo forme peliet s vysokou pridanou hodnotou. Predmetná výroba v modernizovanej a rozšírenej prevádzke funguje samostatne s produkciou nových výrobkov za pomoci nového inovovaného spôsobu výroby. Realizáciou projektu sa  zvýšila kapacita pre zhodnocovanie odpadov a recykláciu odpadu na úroveň 10 000 t/rok. Prínosom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia na dotknutom území, a to znížením množstva znečisťujúcich látok v ovzduší, pôde a vodách.
 
Prijímateľ:  AGRO CS Slovakia, a. s.
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 711 728,00
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:        599 104,80
    (35 % KF EÚ, 0% KF ŠR)
Vlastné zdroje:     1 112 623,20
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: (12/2017 – 12/2018) 13 mesiacov
Agro CS Slovakia_Linka na lisovanie BRO
Skočiť na hlavné menu