Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín


Dátum: 10.03.2021

Obrázok k aktualite Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín

Názov: Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín

Kód projektu: NFP302040P269
pluca
Popis projektu: Mesto Trenčín ako cieľové územie realizácie projektu  patrí do ekologicky vyvážených miest, s množstvom mestských parkov a sídliskovej zelene -  „zelených pľúc“ mesta, ktoré vytvárajú príjemné prostredie pre život obyvateľov, avšak vzhľadom na prebiehajúce klimatické zmeny je potrebnejšie výraznejšie, s odborným prístupom rekonštruovať ich porastové štruktúry pre budúce generácie.
pluca1
Cieľ projektu: Ochrana a podpora ekosystémových služieb zelených pľúc mesta Trenčín poskytovaných verejnou zeleňou priestoru átria ako prvkom zelenej infraštruktúry a jej integrácie s prvkami tz. sivej infraštruktúry prispievajúcimi k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a adaptability územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu.
pluca2
Hlavné aktivity projektu:
  • Hlavná aktivita č.1 - mestské prvky zazelenaného priestoru átria poskytujúce biodiverzite prostredie a umožňujúci ekosystémom  fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí
Situácia po realizácii projektu: Implementáciou predkladaného projektu bude mať mesto Trenčín revitalizovaný 1 prvok zelenej infraštruktúry – „zelené pľúca mesta“ -  zazelenaný priestor átria  poskytujúci biodiverzite prostredie a umožňujúci ekosystémom  fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí a 1 288 m2 obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej  oblasti – Átrium v Trenčíne, v ktorom sa vytvorí širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného priestranstva
Zvýši sa podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín čo prispeje k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy (napr. prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov, apod.) a zvýšeniu odolnosti sídla na očakávané výzvy ďalšieho rozvoja spoločnosti (prostredníctvom ochrany prírody a krajiny, apod.)
 
 
Prijímateľ: Mesto Trenčín
Celkové oprávnené náklady projektu: 771 514,45 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 732 938,73 €
Vlastné zdroje: 38 575,72 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: apríl 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: august 2019
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu