Zbudza - stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku


Dátum: 18.03.2022

Obrázok k aktualite Zbudza - stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku
Názov projektu Zbudza - stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku
Kód projektu 309070AJU5
Prijímateľ Názov Obec Zbudza
Sídlo Zbudza
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 Zbudza
1. Miesto realizácie projektu
       
Košický kraj Okres Michalovce Zbudza  
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.07.2020 25.09.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 35 476,30 EUR
Z toho NFP 35 476,30 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bola vyššia atraktivita obce a regiónu, jeho zviditeľnenie, obnova a rozvoj obce, vyššia kvalita života občanov, zlepšenie stavebnotechnického stavu jestvujúceho objektu domu smútku.
Špecifickými cieľmi projektu boli:
-             obnova technickej infraštruktúry obce a zlepšenie základných služieb a život obyvateľov obce,
-             odstránenie havarijného stavu jestvujúceho objektu domu smútku,
-             zlepšenie stavebno-technického stavu jestvujúceho objektu domu smútku s dopadom na elimináciu možných dopadov na občanov obce z hľadiska bezpečnosti a služieb,
-             zlepšenie podmienok pre občanov, ktorí navštevujú daný objekt dom smútku,
-             zlepšenie infraštruktúry obce,
-             zvýšenie bezpečnosti prevádzky pre všetkých užívateľov,
-             skvalitnenie služieb prostredníctvom modernizácie infraštruktúry verejných budov,
-             zlepšenie prístupu obyvateľstva, využitiu a k službám verejných budov,
-             zníženie energetickej náročnosti verejných budov s ohľadom na životné prostredie.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu boli stavebné úpravy a rekonštrukcia domu smútku. Z dlhodobého hľadiska ide o veľmi dôležitú rekonštrukciu a posilnenie infraštruktúry a modernizáciu verejných budov v obci. Projekt bol implementovaný prostredníctvom opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v MAS DUŠA.
 
 Zbudza1
Skočiť na hlavné menu