Zberný dvor Revúca


Dátum: 18.09.2023

Obrázok k aktualite Zberný dvor Revúca
Zberny2
Názov: Zberný dvor Revúca
Krátky popis: Hlavným cieľom projektu bola intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov, a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedné mesto Revúca, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne. Realizácia projektu pozostávala z nákupu techniky, prístrojov, nástrojov, náradia a nádob na nakladanie s triedeným zberom komunálnych odpadov.
Prijímateľ:  Mesto Revúca
Celkové oprávnené náklady projektu:  529 478,81 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   503 004, 87 EUR
Vlastné zdroje:   26 473,94 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 02/2021 - 9/2022 (19 mesiacov)
zberny1
Skočiť na hlavné menu