Zberný dvor Ipeľské Predmostie


Dátum: 15.04.2021

Obrázok k aktualite Zberný dvor Ipeľské Predmostie
 ZD_Ipeľské Predmostie_
Názov: Zberný dvor Ipeľské Predmostie
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie miery triedenia KO v obci, prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu strojno-technologických zariadení a vybavenia ZD. Uzavretý ZD je určený na krátkodobé dočasné uskladnenie a zber vybraných zložiek odpadu obyvateľov obce a je vybavený štiepkovačom na mechanickú úpravu BRO a ručne poháňaným vozíkom s elektricko-hydraulickým zdvihom. Prínosom projektu je zvýšenie kapacity pre triedenie KO a vytvorenie podmienok pre zvýšenie množstva vytriedeného KO o viac ako 125 t/rok.
 
Prijímateľ:  Obec Ipeľské Predmostie
Celkové oprávnené náklady projektu:  109 419,99 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   103 948,99 EUR
Vlastné zdroje:   5 471,00 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 03/2019 - 07/2020 (17 mesiacov)
 ZD_Ipeľské Predmostie_2
Skočiť na hlavné menu